artykuł nr 1

DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nazwa procedury:

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

Sport, kultura, rekreacja i turystyka jest zorganizowaną formą zbiorowej aktywności mającą na celu doskonalenie sił psychofizycznych, stosowana w celu odpoczynku i rozrywki lub poprzez wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania. Przyczynia się do rozwoju zainteresowań, podwyższenia aktywności fizycznej, rozładowania napięcia nerwowego połączonej z elementami wypoczynku, a także uczestniczenia w spektaklach, koncertach, wystawach, muzeach, recitalach, pogadankach, seansach filmowych, itp. oraz rozwijania kontaktów społecznych.

Wymagane dokumenty:

1. wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki,
2. aktualny wypis z rejestru sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej,
3. statut (opcjonalnie),
4. pełnomocnictwo w przypadku jego udzielenia,
5. oświadczenia pełnomocników o zgodzie na wykorzystanie danych osobowych, koniecznych do realizacji zadania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922),
6. oświadczenie wnioskodawcy, że nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec PFRON i nie był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie,
7. udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach,
8. nazwa, szczegółowy zakres i miejsce realizacji zadania - program merytoryczny przedsięwzięcia oraz listę osób niepełnosprawnych biorących udział w przedsięwzięciu wraz z podaniem stopnia niepełnosprawności oraz miejsca zamieszkania uczestników,
9. udokumentowanie informacji o innych źródłach finansowania realizacji przedsięwzięcia objętego wnioskiem,
10. kosztorys wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia,
11. dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829):
12. zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie,
13. informacje o każdej pomocy innej niż de minimis jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis,
14. oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej według kryteriów określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących udzielania pomocy,

Zakłady pracy chronionej:
15. potwierdzona kopia decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej,
16. informacje o kwocie naliczenia oraz sposobie wykorzystania zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku.

Kopie dokumentów przedkładanych do wniosku winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy. Na żądanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć oryginały ww. dokumentów.

Termin i sposób załatwiania:

Termin złożenia wniosku – do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
Po złożeniu wniosku wraz z załącznikami:
1. sprawdzenie pod względem formalnym - informacja dla Wnioskodawcy o uchybieniach i konieczności ich usunięcia w terminie 30 dni,
2. rozpatrzenie wniosku przez Zespół (w miarę posiadania środków),
3. poinformowanie Wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku,
4. podpisanie umowy na podstawie aktualnego kosztorysu dostosowanego do kwoty otrzymanego przyznania,
5. zakup sprzętu przez Wnioskodawcę,
6. rozliczenie umowy.

Miejsce złożenia wniosku:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Wydział Integracji i Rehablitacji
ul. Dyrekcyjna 5
80-852 Gdańsk

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926).

Inne informacje:

1. O dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych ze środków Funduszu mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:
a) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
b) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
c) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
2. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.
3. Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy zawartej z udziałem środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
4. W związku z faktem, iż dofinansowanie następuje w roku następnym po roku złożenia wniosku oraz po zatwierdzeniu planu podziału środków finansowych na dany rok budżetowy wniosek może wymagać uzupełnienia zdezaktualizowanych informacji i dokumentów.
5. Wnioski mogą dotyczyć tylko osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Gdańska.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych:

brak

Formularze do pobrania: