artykuł nr 1

DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nazwa procedury:
dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
2. kopia orzeczenia o niepełnosprawności stopniu niepełnosprawności, orzeczenia do celów rentowych lub kopię wypisu z treści orzeczenia (oryginał do wglądu),
3. oryginał faktury potwierdzającej zakup (określająca kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego – NFZ, kwotę udziału własnego oraz potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” kopią zrealizowanego zlecenia) lub kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego – NFZ i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji,
4. potwierdzoną za zgodność przez świadczeniodawcę (sklep) realizującego zlecenie kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
5. oświadczenie Wnioskodawcy o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
6. w przypadku dzieci do 18 roku życia - kopię aktu urodzenia (oryginał do wglądu),
7. w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej - kserokopię zaświadczenia lub wyroku sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu),
8. w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika – kserokopię pełnomocnictwa notarialnego (oryginał do wglądu).

Termin i sposób załatwiania:
Przed złożeniem wniosku należy:
1) uzyskać zlecenie na zaopatrzenie w dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy od uprawnionego lekarza,
2) uzyskać refundację z Narodowego Funduszu Zdrowia (zlecenie należy przesłać do:
Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Słupsku
ul. Poniatowskiego 4, 76-200 Słupsk),
3) zakupić przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy u realizatora (umowa z NFZ na sprzedaż przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych).
Termin złożenia wniosku – w każdym czasie danego roku.
Rozpatrzenie wniosku (w miarę posiadania środków).

Miejsce złożenia wniosku:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Wydział Integracji i Rehabilitacji
80-852 Gdańsk
ul. Dyrekcyjna 5

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2046)
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 926)
3. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1061).

Inne informacje:
1. O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
a) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
2. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:
a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
b) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.
3. Refundacji mogą podlegać wydatki ujęte w fakturach i rachunkach wystawionych nie wcześniej niż w roku poprzedzajacym rok złożenia wniosku i przyznania dofinansowania.
3. Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy zawartej z udziałem środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych:
brak

Formularze do pobrania: