artykuł nr 1

DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nazwa procedury:
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych

Sprzęt rehabilitacyjny - to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny;
2. aktualne zaświadczenie dotyczące konieczności stosowania danego sprzętu w warunkach domowych, z uwagi na daną niepełnosprawność oraz brak przeciwskazań do stosowania sprzętu (wystawione czytelnie, w języku polskim, zgodnie z załącznikiem do wniosku);
3. ofertę cenową, fakturę pro-forma lub inny dokument potwierdzający podany przez Wnioskodawcę koszt realizacji zadania (w szczególnych przypadkach Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku może żądać od wnioskodawcy kilku ofert cenowych);
4. kopia orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, orzeczenia do celów rentowych lub kopię wypisu z treści orzeczenia (oryginał do wglądu);
5. kopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu);
6. oświadczenie Wnioskodawcy o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
7. w przypadku dzieci do 18 roku życia - kopia aktu urodzenia (oryginał do wglądu);
8. w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej - kopia zaświadczenia lub wyroku sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu);
9. w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy przez pełnomocnika - kopia pełnomocnictwa notarialnego (oryginał do wglądu).

Termin i sposób załatwiania:
Termin złożenia wniosku - w każdym czasie.
Po złożeniu wniosku wraz z załącznikami:
1. sprawdzenie pod względem formalnym – poinformowanie Wnioskodawcy o uchybieniach i konieczności ich usunięcia w terminie 30 dni;
2. rozpatrzenie wniosku przez Zespół (w miarę posiadania środków);
3. poinformowanie Wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku;
4. przygotowanie podpisanie umowy;
5. zakup sprzętu przez Wnioskodawcę;
6. rozliczenie umowy.

Miejsce złożenia wniosku:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Wydział Integracji i Rehabilitacji
ul. Dyrekcyjna 5
80-852 Gdańsk

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046);
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926).

Inne informacje:
1. O dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków Funduszu mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:
a) przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
b) zachodzi potrzeba rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu.
2. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
3. Konieczność stosowania danego sprzętu w warunkach domowych, z uwagi na daną niepełnosprawność, musi zostać wskazana przez lekarza.
4. Nie podlega dofinansowaniu sprzęt medyczny np. pompy insulinowe.
5. Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy zawartej z udziałem środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Podstawowy katalog sprzętu rehabilitacyjnego dla osób fizycznych i podmiotów
Do sprzętu rehabilitacyjnego zalicza się w szczególności:
1. kabina UGUL oraz osprzęt (podwieszki, linki, ciężarki),
2. PUR – przyłóżkowe urządzenia rehabilitacyjne,
3. tablice do ćwiczeń manualnych wraz z wyposażeniem,
4. rotor do ćwiczeń kończyn dolnych oraz górnych,
5. rotor do ćwiczeń stawu barkowego,
6. rotor zespolony,
7. tor do nauki chodzenia,
8. schody i poręcze do nauki chodzenia,
9. materac rehabilitacyjny/mata do ćwiczeń,
10. drabinka gimnastyczna, drążek rehabilitacyjno – gimnastyczny,
11. bieżnia, stopery,
12. atlas rehabilitacyjno – siłowy,
13. symulator wiosłowania i biegu narciarskiego,
14. ekspander gimnastyczny (gumy/sprężyny do rozciągania),
15. ciężarki gimnastyczne,
16. piłki rehabilitacyjne,
17. suchy basen do rehabilitacji z piłeczkami,
18. wałek, półwałek rehabilitacyjny,
19. kostka rehabilitacyjna,
20. worek Sakwa – Sako,
21. równoważnia do ćwiczeń balansu ciała i stawów skokowych,
22. rower rehabilitacyjny do prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych,
23. orbitrek.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych:
brak

Formularze do pobrania: