artykuł nr 1

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD"

Nazwa procedury:

dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
2. Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego (oryginał do wglądu).
3. Oświadczenie Wnioskodawcy o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym - załącznik nr 1 do wniosku.
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu i udostępnianie danych osobowych do PFRON (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do formularza wniosku) - wypełnione przez wnioskodawcę oraz inne osoby posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora programu.
5. Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności, zawierające opis rodzaju schorzenia/niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej, której wniosek dotyczy, wypełnione w języku polskim, wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku (dotyczy Modułu I, Obszar B i Obszar C - Zadanie 1) - załącznik nr 2a (dotyczy dysfunkcji narządu ruchu) lub załącznik 2b (dotyczy dysfunkcji narządu wzroku) do wniosku.
6. Kserokopia aktu urodzenia dziecka/dzieci - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej (dotyczy Modułu I, Obszar A - Zadanie 1, Obszar B, Obszar C - Zadanie 1 i 2 oraz Obszar D) - (oryginał do wglądu).
7. Kserokopia dokumentów stanowiących opiekę prawną nad dzieckiem (dotyczy Modułu I, Obszar A - Zadanie 1, Obszar B, Obszar C - Zadanie 1 i 2 oraz Obszar D) - (oryginał do wglądu).
8. Kserokopie orzeczeń o niepełnosprawności osób wspólnie zamieszkujących z wnioskodawcą/podopiecznym wnioskodawcy (jeśli dotyczy).
9. Kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu).
10. Kserokopia zaświadczenia lub wyroku Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) - w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej.
11. Kserokopia pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie (oryginał do wglądu) - w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika.
12. Oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika - załącznik nr 4.
13. Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie lub z urzędu pracy potwierdzające aktywność zawodową (na prośbę MOPR).
14. Zaświadczenie ze szkoły lub innej placówki oświatowej potwierdzające aktualny etap kształcenia wnioskodawcy/podopiecznego wnioskodawcy (dotyczy Modułu I).
15. Kserokopia (poświadczona za zgodność z oryginałem) zaświadczenia wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców, potwierdzająca brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wypełnione czytelnie w języku polskim (dotyczy Modułu I, Obszar A - Zadanie 2).
16. Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności, zawierające opis rodzaju schorzenia/niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej, której wniosek dotyczy, wypełnione w języku polskim, wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku, wymagane w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcja narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dotyczącego niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym - symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych - symbol orzeczenia: 12-C), (dotyczy Modułu I, Obszar A) - załącznik nr 2d do wniosku.
17. Zaświadczenie wystawione przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły, potwierdzające rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki, a w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich - dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego (dotyczy Modułu II) - załącznik nr 5 do wniosku.
18. Zaświadczenie o zatrudnieniu lub umowę o pracę lub inny dokument potwierdzający zatrudnienie lub działalność gospodarczą lub rolniczą i wystawione przez pracodawcę zaświadczenie zawierające informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeżeli tak to w jakiej wysokości).
19. Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności, potwierdzające stabilność procesu chorobowego wnioskodawcy i możliwość uzyskania przez wnioskodawcę zdolności do pracy po zaopatrzeniu w protezę, wypełnione czytelnie w języku polskim, wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku (dotyczy Modułu I, Obszar C - Zadanie 3 i 4) - załącznik nr 2c do wniosku.
20. Oferta cenowa (np. faktura proforma, oferta firmy (jakiej), informacja na stronie internetowej www. (nazwa) - będąca postawą kalkulacji kosztów zakupu/usługi przedmiotu dofinansowania. W przypadku Modułu I, Obszar C, zadanie 3 i 4 do wniosku należy załączyć dwie oferty z niezależnych protezowni (obowiązują nowe wzory formularzy o nazwie C3-O i C4-O zamieszczone poniżej, które wypełnia wykonawca/wystawca w wersji elektronicznej, a po wydrukowaniu dokumenty należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy.
21. Kserokopię Karty Dużej Rodziny (oryginał do wglądu).

22. W przypadku Modułu I, Obszar C, zadanie 3 i 4 do roliczenia dofinansowania należy załączyć formularz Specyfikacji i kosztorysu protezy/naprawy protezy, zgodnie ze wzorami C3-K oraz C4-K, zamieszczone poniżej, które wypełnia wykonanwca/wystawca w wersji elektronicznej, a po wydrukowaniu dokumenty należy opatrzeć datą, pieczęcia i podpisem wystawcy.

Termin i sposób załatwiania:

Termin składania wniosków:
dla Modułu I - termin przyjmowania wniosków rozpoczyna się z dniem 05.03.2018 r. a upływa z dniem 30 sierpnia 2018 r.
dla Modułu II - termin przyjmowania wniosków rozpoczyna się:
- z dniem 05.03.2018 r. a upływa z dniem 30.03.2018 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018
- z dniem 01.09.2018 r. a upływa z dniem 10.10.2018 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019.
Po złożeniu wniosku wraz z załącznikami następuje:
1. Weryfikacja formalna wniosku - podczas weryfikacji formalnej bierze się pod uwagę następujące warunki:
1) spełnienie przez wnioskodawcę/podopiecznego wnioskodawcy wszystkich kryteriów uprawniających do złożenia wniosku i uzyskania dofinansowania,
2) dotrzymanie przez wnioskodawcę terminu na złożenie wniosku,
3) zgodność proponowanego przez Wnioskodawcę przedmiotu dofinansowania z zasadami wskazanymi w programie,
4) deklaracja posiadania środków na wniesienie udziału własnego (nie dotyczy Modułu I: Obszaru B - Zadanie 2 i Obszaru C - Zadanie 2),
5) zgodność zgłoszonego we wniosku przedmiotu dofinansowania z zasadami wskazanymi w programie oraz zgodność wniosku i załączników z odpowiednimi drukami załączników z odpowiednimi formularzami,
6) kompletność i poprawność danych zawartych we wniosku i załącznikach,
7) zgodność reprezentacji wnioskodawcy lub jego podopiecznego, złożenie wymaganych podpisów.
2. W terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku Realizator informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w wyznaczonym terminie.
3. Uzupełnienie wniosku przez Wnioskodawcę: nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
4. Ocena merytoryczna wniosku - nastąpi na podstawie karty oceny merytorycznej wniosku. Ma ona na celu wyłonienie wniosków osób, które maja największe szanse na realizacje celów programu i które zmieszczą się w limicie środków finansowych przekazanych przez PFRON na realizację programu (nie dotyczy Modułu II - wnioski te nie podlegają ocenie merytorycznej).
5. Ocenione merytorycznie wnioski szeregowane będą na liście rankingowej, według kolejności wynikającej z uzyskanej oceny, odrębnie dla limitów środków bieżących i inwestycyjnych.
6. Pierwsze decyzje o przyznaniu dofinansowania nastąpią dla Modułu I w czerwcu br., biorąc pod uwagę wszystkie wnioski złożone do 31.05.2018 r.; dla Modułu II adekwatnie do organizacji roku akademickiego/szkolnego - w maju br. dla wniosków złożonych do 30.03.2018 r. i po otrzymaniu II transzy środków tj. po 10.10.2018 r. dla wniosków złożonych od 01.09.2018 r. do 10.10.2018 r. (harmonogram działań decyzyjnych w ramach Modułu II zamieszczono poniżej).
7. Poinformowanie wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku - w terminie 10 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku.
8. Zawarcie umowy dofinansowania - w przypadku pozytywnej decyzji w sprawie dofinansowania.
9. Rozliczenie wykonania umowy.

Harmonogram działań decyzyjnych w ramach Modułu II pilotażowego programu
„Aktywny samorząd”

Termin

Opis

05.03.2018

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie  w ramach Modułu I i II ( dotyczy roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (1-y cykl 2018 r.)

30.03.2018

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 (1-y cykl 2018 r.)

23.04.2018

Termin zawarcia umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (aneks)

30.08.2018Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I (Obszar A, Zadanie nr 1 i 2; Obszar B , Zadanie nr 1 i 2; Obszar C, Zadanie nr 2, 3 i 4; Obszar D)

01.09.2018

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (2-gi cykl 2018 r.)

10.10.2018

Termin zakończenia przyjmowania w 2018 roku wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II programu (rok szkolny/akademicki 2018/2019, 2-gi cykl 2018 r.)

04.12.2018

Upływa termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu

15.04.2019

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu ze środków przekazanych w 2018 r.

30.08.2019

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2018 roku na realizację programu – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 

Miejsce złożenia wniosku:

1) osobiście:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Wydział Integracji i Rehabilitacji
80-852 Gdańsk
ul. Dyrekcyjna 5
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 8:00 do 15:00
środa w godzinach od 8:00 do 16:30
piątek w godzinach od 8:00 do 14:00

2) za pośrednictwem poczty:
adres j.w.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Integracji i Rehabilitacji
80-852 Gdańsk
ul. Dyrekcyjna 5

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.)
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926)

Inne informacje:

Program w 2018 r. obejmuje następujące obszary wsparcia:
Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
1) Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
- Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
- Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
2) Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
- Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
- Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
3) Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
- Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
- Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
- Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
4) Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Szczegółowe informacje na temat pilotażowego programu „Aktywny samorząd” można znaleźć na stronie www.mopr.gda.pl oraz www.pfron.org.pl

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych:

brak

Formularze do pobrania:

Dla wszystkich Wnioskodawców w zależności od potrzeb (Moduł I i II):
1. Wniosek w swoim imieniu lub wniosek na rzecz podopiecznego
2. Zał. nr 1 – Oświadczenie o dochodach
3. Zał. nr 3 – Oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
4. Zał. nr 4 – Oświadczenie pełnomocnika
oraz
Moduł I

1. Zad. A1 (Specyfikacja, zał. nr 2d)
2. Zad. A2 (Specyfikacja, zał. nr 2d)
3. Zad. B1 i B2 (Specyfikacja, zał. nr 2a ; zał. nr 2b)
4. Zad. C2 (Specyfikacja)
5. Zad. C3 (Specyfikacja, zał. nr 2c, zał. nr 6 - Wzór C3 – propozycja (oferta))
6. Zad. C4 (Specyfikacja, zał. nr 2c, zał. nr 7 - Wzór C4 – propozycja (oferta))
7. Zad D (Specyfikacja)
Moduł II
1. Historia dofinansowania
2. Specyfikacja Moduł II
3. Zał. nr 5 – Zaświadczenie z uczelni

Załączniki:
Wniosek w imieniu podopiecznego 540.010 KB
Wniosek w swoim imieniu 708.438 KB
Moduł I Obszar A Zadanie 1 - specyfikacja przedmiotu dofinansowania 286.810 KB
Moduł I Obszar A Zadanie 2 - specyfikacja przedmiotu dofinansowania 240.639 KB
Moduł I Obszar B Zadanie 1 i 2 - specyfikacja przedmiotu dofinansowania 285.115 KB
Moduł I Obszar C Zadanie 2 - specyfikacja przedmiotu dofinansowania 239.992 KB
Moduł I Obszar C Zadanie 3 - specyfikacja przedmiotu dofinansowania 244.331 KB
Moduł I Obszar C Zadanie 3 - specyfikacja i kosztorys protezy/naprawy protezy - wzór C3-K 181.371 KB
Moduł I Obszar C Zadanie 4 - specyfikacja przedmiotu dofinansowania 246.333 KB
Moduł I Obszar C Zadanie 4 - specyfikacja i kosztorys protezy/naprawy protezy - wzór C4-K 182.141 KB
Moduł I Obszar D - specyfikacja przedmiotu dofinansowania 225.595 KB
Moduł II - Specyfikacja przedmiotu dofinansowania 298.941 KB
Moduł II - Historia dofinansowań 138.457 KB
Zał. nr 1 - Oświadczenie o dochodzie 204.814 KB
Zał. nr 2a - Zaświadczenie lekarskie Moduł I Obszar B (ruch) 227.143 KB
Zał. nr 2b - Zaświadczenie lekarskie Moduł I Obszar B (wzrok) 180.594 KB
Zał. nr 2c - Zaświadczenie lekarskie Moduł I Obszar C Zadanie nr 3 i 4 235.366 KB
Zał. nr 2d - Zaświadczenie lekarskie Moduł I Obszar A 252.811 KB
Zał. nr 3 - Oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 217.234 KB
Zał. nr 4 - Oświadczenie pełnomocnika 169.314 KB
Zał. nr 5 - Zaświadczenie ze szkoły uczelni Moduł II 239.148 KB
Zał. nr 6 - Wzór nr 9-C3_O - Propozycja (oferta) zakupu protezy 338.367 KB
Zał. nr 7 - Wzór nr 10-C4_O - Propozycja (oferta) naprawy protezy 338.617 KB
Zał. nr 8 - Wzór nr 11-C3_K 139.171 KB
Zał. nr 9 - Wzór nr 12-C4_K 178.490 KB
Wniosek w imieniu podopiecznego 82.702 KB
Wniosek w swoim imieniu 83.697 KB
Moduł I Obszar A Zadanie 1 - specyfikacja przedmiotu dofinansowania 32.353 KB
Moduł I Obszar A Zadanie 2 - specyfikacja przedmiotu dofinansowania 28.684 KB
Moduł I Obszar B Zadanie 1 i 2 - specyfikacja przedmiotu dofinansowania 31.396 KB
Moduł I Obszar C Zadanie 2 - specyfikacja przedmiotu dofinansowania 30.738 KB
Moduł I Obszar C Zadanie 3 - specyfikacja przedmiotu dofinansowania 89.500 KB
Moduł I Obszar C Zadanie 3 - specyfikacja i kosztorys protezy/naprawy protezy - wzór C3-K 46.500 KB
Moduł I Obszar C Zadanie 4 - specyfikacja przedmiotu dofinansowania 97.500 KB
Moduł I Obszar C Zadanie 4 - specyfikacja i kosztorys protezy/naprawy protezy - wzór C4-K 47.000 KB
Moduł I Obszar D - specyfikacja przedmiotu dofinansowania 27.572 KB
Moduł II - Specyfikacja przedmiotu dofinansowania 35.408 KB
Moduł II - Historia dofinansowań 14.281 KB
Zał. nr 1 - Oświadczenie o dochodzie 27.950 KB
Zał. nr 2a - Zaświadczenie lekarskie Moduł I Obszar B (ruch) 21.161 KB
Zał. nr 2b - Zaświadczenie lekarskie Moduł I Obszar B (wzrok) 18.771 KB
Zał. nr 2c - Zaświadczenie lekarskie Moduł I Obszar C Zadanie nr 3 i 4 16.959 KB
Zał. nr 2d - Zaświadczenie lekarskie Moduł I Obszar A 19.933 KB
Zał. nr 3 - Oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 39.500 KB
Zał. nr 4 - Oświadczenie pełnomocnika 15.300 KB
Zał. nr 5 - Zaświadczenie ze szkoły uczelni Moduł II 24.729 KB
Zał. nr 6 - Wzór nr 9-C3_O - Propozycja (oferta) zakupu protezy 47.500 KB
Zał. nr 7 - Wzór nr 10-C4_O - Propozycja (oferta) naprawy protezy 45.500 KB
Zał. nr 8 - Wzór nr 11-C3_K 42.000 KB
Zał. nr 9 - Wzór nr 12-C4_K 42.000 KB