artykuł nr 1

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD"

Nazwa procedury:

dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Wymagane dokumenty:

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” należy wypełnić i złożyć przez system SOW, dostępny na stronie internetowej pod adresem sow.pfron.org.pl. Złożenie wniosku w tej formie wymaga posiadania Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego.
Istnieje również możliwość złożenia wniosku w tradycyjnej formie.
Niżej wymienione załączniki należy pobrać, wypełnić i dołączyć w formie skanu do składanego wniosku poprzez platformę SOW lub kopii w przypadku składania wniosku tradycyjnie (oryginały do wglądu), z wyjątkiem oświadczeń, które składane są w oryginale.
1. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważnego.
2. Oświadczenie Wnioskodawcy o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym - załącznik nr 1 do wniosku.
3. Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności, zawierające opis rodzaju schorzenia/niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej, której wniosek dotyczy, wypełnione w języku polskim, wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku, w przypadkach tego wymaganych, określonych w formularzach wniosków (w pkt - załączniki wymagane do wniosku).
4. Dokument stanowiący opiekę prawną nad dzieckiem (dotyczy Modułu I, Obszar A - Zadanie 1, Obszar B - Zadanie 1, 2, 4, 5 Obszar C - Zadanie 1, 2 i 5 oraz Obszar D).
5. Akt urodzenia dziecka/dzieci - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej (dotyczy Modułu I, Obszar A - Zadanie 1, Obszar B - Zadanie 1, 2, 4, 5, Obszar C - Zadanie 1, 2 i 5 oraz Obszar D).
6. Zaświadczenie lub wyrok Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego - w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej.
7. Pełnomocnictwo poświadczone notarialnie - w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika.
8. Oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika - załącznik nr 4.
9. Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie lub z urzędu pracy potwierdzające aktywność zawodową (na prośbę MOPR).
10. Zaświadczenie ze szkoły lub innej placówki oświatowej potwierdzające aktualny etap kształcenia wnioskodawcy/podopiecznego wnioskodawcy (dotyczy Modułu I).
11. Poświadczone za zgodność z oryginałem zaświadczenie wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców, potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wypełnione czytelnie w języku polskim (dotyczy Modułu I, Obszar A - Zadanie 2, 3).
12. Zaświadczenie wystawione przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły, potwierdzające rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki, a w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich - dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego (dotyczy Modułu II) - załącznik nr 2 do wniosku.
13. Zaświadczenie o zatrudnieniu lub umowę o pracę lub inny dokument potwierdzający zatrudnienie lub działalność gospodarczą lub rolniczą i wystawione przez pracodawcę zaświadczenie zawierające informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeżeli tak to w jakiej wysokości).
14. Oferta cenowa np. faktura proforma, oferta firmy (jakiej), informacja na stronie internetowej www. (nazwa) - będąca postawą kalkulacji kosztów zakupu/usługi przedmiotu dofinansowania. W przypadku Modułu I, Obszar C, zadanie 3 i 4 do wniosku należy załączyć dwie niezależne oferty z różnych protezowni wg wzorów określonych w załącznikach nr 6 i 7 do wniosku (Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy/naprawy protezy - Wzór nr 9-C3_O i Wzór nr 10-C4_O), które wypełnia wykonawca/wystawca w wersji elektronicznej, a po wydrukowaniu dokumenty należy opatrzyć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy. Aktywny formularz jest dostępny dla wystawcy na stronie www.mopr.gda.pl oraz www.pfron.org.pl.
15. Karta Dużej Rodziny.
16. W przypadku osób poszkodowanych w 2019 lub 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych, dokument potwierdzający zdarzenie np. wystawiony przez jednostkę pomocy społecznej, Straż Pożarną, Policję.

Ważne: w przypadku składania wniosków w formie elektronicznej jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać do okazania oryginału dokumentu.

Termin i sposób załatwiania:

Termin składania wniosków:
dla Modułu I - termin przyjmowania wniosków rozpoczyna się z dniem:
1 marca 2020 r. a upływa z dniem 31 sierpnia 2020 r.
dla Modułu II - termin przyjmowania wniosków rozpoczyna się:
- z dniem 1 marca 2020 r. a upływa z dniem 31.03.2020 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020
- z dniem 1.09.2020 r. a upływa z dniem 10.10.2020 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021.
Po złożeniu wniosku wraz z załącznikami następuje:
1. Weryfikacja formalna wniosku - podczas weryfikacji formalnej bierze się pod uwagę następujące warunki:
1) spełnienie przez wnioskodawcę/podopiecznego wnioskodawcy wszystkich kryteriów uprawniających do złożenia wniosku i uzyskania dofinansowania;
2) dotrzymanie przez wnioskodawcę terminu na złożenie wniosku;
3) zgodność proponowanego przez Wnioskodawcę przedmiotu dofinansowania z zasadami wskazanymi w programie;
4) deklaracja posiadania środków na wniesienie udziału własnego (nie dotyczy Modułu I: Obszaru B - Zadanie 2 i Obszaru C - Zadanie 2 oraz Modułu II - w przypadku osób niezatrudnionych, a także gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł (netto) na jedną osobę w gospodarstwie domowym);
5) zgodność zgłoszonego we wniosku przedmiotu dofinansowania z zasadami wskazanymi w programie oraz zgodność wniosku i załączników z odpowiednimi drukami załączników z odpowiednimi formularzami;
6) kompletność i poprawność danych zawartych we wniosku i załącznikach;
7) zgodność reprezentacji wnioskodawcy lub jego podopiecznego, złożenie wymaganych podpisów.
2. W terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku Realizator informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w wyznaczonym terminie.
3. Uzupełnienie wniosku przez Wnioskodawcę: nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
4. Ocena merytoryczna wniosku - nastąpi na podstawie karty oceny merytorycznej wniosku. Ma ona na celu wyłonienie wniosków osób, które mają największe szanse na realizację celów programu i które zmieszczą się w limicie środków finansowych przekazanych przez PFRON na realizację programu (nie dotyczy Modułu II - wnioski te nie podlegają ocenie merytorycznej).
5. Ocenione merytorycznie wnioski szeregowane będą na liście rankingowej, według kolejności wynikającej z uzyskanej oceny.
6. Pierwsze decyzje o przyznaniu dofinansowania nastąpią dla Modułu I w maju br., biorąc pod uwagę wszystkie wnioski złożone do 30.04.2020 r., dla Modułu II adekwatnie do organizacji roku akademickiego/szkolnego - w maju br. dla wniosków złożonych do 31.03.2020 r. i po otrzymaniu II transzy środków tj. po 10.10.2020 r. dla wniosków złożonych od 01.09.2020 r. do 10.10.2020 r. (harmonogram działań decyzyjnych zamieszczono poniżej).
7. Poinformowanie wnioskodawcy o przyznaniu dofinansowania - w terminie 10 dni od dnia podjęcia decyzji przez Realizatora.
8. Zawarcie umowy dofinansowania - w przypadku pozytywnej decyzji w sprawie dofinansowania.
9. Rozliczenie wykonania umowy.

Harmonogram działań decyzyjnych w ramach Modułu II pilotażowego programu
„Aktywny samorząd”

Termin

Opis

1.03.2020 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach Modułu I oraz Modułu II, składanych przez system SOW (dotyczy roku szkolnego/akademickiego 2019/2020, 1-szy cykl 2020 r.)

2.03.2020 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach Modułu I oraz Modułu II, składanych tradycyjnie (dotyczy roku szkolnego/akademickiego 2019/2020, 1-szy cykl 2020r.)

31.03. 2020 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module II w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020

15.04.2020 r.Termin aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

31.08.2020 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module I

1.09.2020 r.

TTermin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach Modułu II (dotyczy roku szkolnego/akademickiego 2020/2021, 2-gi cykl 2020 r.)

10.10.2020 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w Module II (dotyczy roku szkolnego/akademickiego 2020/2021, 2-gi cykl 2020 r.)

 

Miejsce złożenia wniosku:

1) elektronicznie:
System Obsługi Wsparcia sow.pfron.org.pl

2) osobiście:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Wydział Integracji i Rehabilitacji
80-852 Gdańsk
ul. Dyrekcyjna 5
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 8:00 do 15:00
środa w godzinach od 8:00 do 16:30
piątek w godzinach od 8:00 do 14:00

3) za pośrednictwem poczty:
adres j.w.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Integracji i Rehabilitacji
80-852 Gdańsk
ul. Dyrekcyjna 5

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Inne informacje:

Program w 2020 r. obejmuje następujące obszary wsparcia:
Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
1) Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
- Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r. ż) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
- Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
- Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
- Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu.
2) Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
- Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r. ż) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
- Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
- Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządy wzroku,
- Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r. ż) lub dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
- Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r. ż) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
3) Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
- Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r. ż) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
- Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r. ż) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
- Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości dla osób ze  stopniem niepełnosprawności,
- Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości) dla osób ze stopniem niepełnosprawności,
- Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 r. ż) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania.
4) Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inna tego typu opieką) dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.
Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających nauką w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Szczegółowe informacje na temat pilotażowego programu „Aktywny samorząd” można znaleźć na stronie www.mopr.gda.pl oraz www.pfron.org.pl

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych:

brak

Formularze do pobrania:

Dla wszystkich Wnioskodawców w zależności od potrzeb
Moduł I:

Wniosek - Obszar A, Zadanie 1 oraz załączniki:
1) aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne albo orzeczenie o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia);
2) załącznik nr 1 do wniosku;
3) w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym - symbol orzeczenia: 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych - symbol orzeczenia: 12-C), do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarza specjalisty o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu; zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku i wypełnione czytelnie w języku polskim (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 2d do wniosku);
4) akt urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy);
5) dokument stanowiący opiekę prawną nad podopiecznym - w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej reprezentowanej przez opiekuna prawnego, w imieniu której występuje opiekun prawny (jeśli dotyczy);
6) załącznik nr 4 do wniosku;
7) dokument potwierdzający posiadanie samochodu np. dowód rejestracyjny; w przypadku ubiegania się o dofinansowanie wyłącznie sprzętu/urządzeń mobilnych (niemontowanych na stałe) np. umowa użytkowania samochodu itp.;
8) w przypadku Wnioskodawców/podopiecznych, którzy są zatrudnieni - zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie;
9) w przypadku Wnioskodawców/dzieci/podopiecznych, którzy się uczą - zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający etap nauki;
10) podstawa kalkulacji kosztów, zakupu przedmiotu dofinansowania - oferta cenowa np. faktura proforma, oferta firmy (jakiej), informacja na stronie internetowej www (nazwa);
11) w przypadku osób poszkodowanych w 2019 lub 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych, dokument potwierdzający zdarzenie np. wystawiony przez jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, Policję;
12) zgoda współwłaściciela pojazdu na wykonanie wnioskowanych prac - montaż stałych elementów w samochodzie.

Wniosek - Obszar A, Zadanie 2 i 3 oraz załączniki:
1) aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
2) załącznik nr 1 do wniosku,
3) zaświadczenie lekarza specjalisty:
- Obszar A, Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu: w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, ale jest konsekwencją ujętych w orzeczeniu schorzeń (np. o charakterze neurologicznym - symbol orzeczenia 10-N lub całościowych zaburzeń rozwojowych - symbol orzeczenia 12-C), do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarza specjalisty o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności potwierdzające, iż następstwem schorzeń, stanowiących podstawę orzeczenia jest dysfunkcja narządu ruchu; zaświadczenie powinno być wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku i wypełnione czytelnie w języku polskim (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 2d do wniosku),
- Obszar A, Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego: w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu (ubytek słuchu powyżej 70 decybeli), która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności wypełnione czytelnie w języku polskim, wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku i wypełnione czytelnie w języku polskim (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 2f do wniosku) lub odpowiedni dokument potwierdzający ten stan,
4) pełnomocnictwo poświadczone notarialnie - w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika wraz z pisemnym oświadczeniem pełnomocnika stanowiącym załącznik nr 4 do formularza wniosku;
5) poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zaświadczenia wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców, potwierdzająca brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (zaświadczenie powinno być wypełnione czytelnie w języku polskim);
6) w przypadku Wnioskodawców/podopiecznych, którzy są zatrudnieni - zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie;
7) w przypadku Wnioskodawców/podopiecznych, którzy się uczą - zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający etap nauki;
8) podstawa kalkulacji kosztów, zakupu przedmiotu dofinansowania - oferta cenowa np. faktura proforma, oferta firmy (jakiej), informacja na stronie internetowej www (nazwa);
9) w przypadku osób poszkodowanych w 2019 lub 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych, dokument potwierdzający zdarzenie np. wystawiony przez jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, Policję.

Wniosek - Obszar A, Zadanie 4 oraz załączniki:
1) aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
2) załącznik nr 1 do wniosku;
3) w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu (ubytek słuchu powyżej 70 decybeli), która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności wypełnione czytelnie w języku polskim, wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku i wypełnione czytelnie w języku polskim (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 2f do wniosku) lub odpowiedni dokument potwierdzający ten stan);
4) akt urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej;
5) dokument stanowiący opiekę prawną nad podopiecznym - w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej reprezentowanej przez opiekuna prawnego, w imieniu której występuje opiekun prawny;
6) pełnomocnictwo poświadczone notarialnie - w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika (oryginał do wglądu) wraz z pisemnym oświadczeniem pełnomocnika stanowiącym załącznik nr 4 do formularza wniosku;
7) dokument potwierdzający posiadanie samochodu np. dowodu rejestracyjnego; w przypadku ubiegania się o dofinansowanie wyłącznie sprzętu/urządzeń mobilnych (niemontowanych na stałe) np. umowa użytkowania samochodu itp.;
8) w przypadku Wnioskodawców/podopiecznych, którzy są zatrudnieni - zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie;
9) w przypadku Wnioskodawców/podopiecznych, którzy się uczą - zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający etap nauki;
10) podstawa kalkulacji kosztów, zakupu przedmiotu dofinansowania - oferta cenowa np. faktura proforma, oferta firmy (jakiej), informacja na stronie internetowej www (nazwa);
11) w przypadku osób poszkodowanych w 2019 lub 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych, dokument potwierdzający zdarzenie np. wystawiony przez jednostkę pomocy społecznej, straż pożarną, Policję;
12) zgoda współwłaściciela pojazdu na wykonanie wnioskowanych prac - montaż stałych elementów w samochodzie.

Wniosek - Obszar B, Zadanie 1, 3 i 4 oraz załączniki:
1) aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne albo orzeczenie o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia);
2) załącznik nr 1 do wniosku
3) zaświadczenie lekarza specjalisty:
- Obszar B, Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych: zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności zawierające opis rodzaju schorzenia osoby niepełnosprawnej, której wniosek dotyczy, wypełnione czytelnie w języku polskim, wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 2a (dot. osób z dysfunkcją obu kończyn górnych) lub w załączniku 2b (dot. osób z dysfunkcją narządu wzroku  do 16 r.ż. oraz gdy występuje dysfunkcja narządu wzroku, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności),
- Obszar B, Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku: w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku, która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wydane przez lekarza okulistę, wypełnione czytelnie w języku polskim, wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 2b do formularza wniosku),
- Obszar B, Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy: w przypadku osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu (ubytek słuchu powyżej 70 decybeli), która nie jest przyczyną wydania orzeczenia dot. niepełnosprawności, do wniosku należy dołączyć zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności, wypełnione czytelnie w języku polskim, wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 2f  do formularza wniosku) lub odpowiedni dokument potwierdzający ten stan;
4) akt urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej (jeśli dotyczy);
5) dokument stanowiący opiekę prawną nad podopiecznym - w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej reprezentowanej przez opiekuna prawnego, w imieniu której występuje opiekun prawny;
6) pełnomocnictwo poświadczone notarialnie - w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika wraz z pisemnym oświadczeniem pełnomocnika stanowiącym załącznik nr 4 do formularza wniosku;
7) w przypadku Wnioskodawców/podopiecznych, którzy są zatrudnieni - zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie;
8) w przypadku Wnioskodawców/dzieci/podopiecznych, którzy się uczą - zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający etap nauki;
9) podstawa kalkulacji kosztów zakupu przedmiotu dofinansowania - Oferta cenowa np. faktura proforma, oferta firmy (jakiej), informacja na stronie internetowej www (nazwa);
10) w przypadku osób poszkodowanych w 2019 lub 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych, dokument potwierdzający zdarzenie np. wystawiony przez jednostkę pomocy społecznej, Straż Pożarną, Policję.

Wniosek - Obszar B, Zadanie 2 oraz załączniki:
1) aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne albo orzeczenie o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia);
2) załącznik nr 1 do wniosku;
3) akt urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej;
4) dokument stanowiący opiekę prawną nad podopiecznym- w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej reprezentowanej przez opiekuna prawnego, w imieniu której występuje opiekun prawny;
5) pełnomocnictwo poświadczone notarialnie - w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika wraz z pisemnym oświadczeniem pełnomocnika stanowiącym załącznik nr 4 do formularza wniosku;
6) w przypadku Wnioskodawców/podopiecznych, którzy są zatrudnieni - zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie;
7) w przypadku Wnioskodawców/dzieci/podopiecznych, którzy się uczą - zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający etap nauki;
8) podstawa kalkulacji kosztów zakupu przedmiotu dofinansowania - oferta cenowa np. faktura proforma, oferta firmy (jakiej), informacja na stronie internetowej www (nazwa);
9) w przypadku osób poszkodowanych w 2019 lub 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych, dokument potwierdzający zdarzenie np. wystawiony przez jednostkę pomocy społecznej, Straż Pożarną, Policję.

Wniosek - Obszar B, Zadanie 5 oraz załączniki:
1) aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne albo orzeczenie o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia);
2) załącznik nr 1 do wniosku;
3) akt urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej;
4) dokument stanowiący opiekę prawną nad podopiecznym - w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej reprezentowanej przez opiekuna prawnego, w imieniu której występuje opiekun prawny;
5) pełnomocnictwo poświadczone notarialnie - w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika wraz z pisemnym oświadczeniem pełnomocnika stanowiącym załącznik nr 4 do formularza wniosku;
6) w przypadku Wnioskodawców/podopiecznych, którzy są zatrudnieni - zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie;
7) w przypadku Wnioskodawców/dzieci/podopiecznych, którzy się uczą - zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający etap nauki;
8) podstawa kalkulacji kosztów zakupu przedmiotu dofinansowania - oferta cenowa np. faktura proforma, oferta firmy (jakiej), informacja na stronie internetowej www (nazwa);
9) w przypadku osób poszkodowanych w 2019 lub 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych, dokument potwierdzający zdarzenie np. wystawiony przez jednostkę pomocy społecznej, Straż Pożarną, Policję.

Wniosek – Obszar C, Zadanie 1 oraz załączniki:
1) aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne albo orzeczenie o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia);
2) załącznik nr 1 do wniosku;
3) zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności zawierające opis rodzaju schorzenia osoby niepełnosprawnej, której wniosek dotyczy, wypełnione czytelnie w języku polskim, wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 2g do formularza wniosku);
4) akt urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej;
5) dokument stanowiący opiekę prawną nad podopiecznym - w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej reprezentowanej przez opiekuna prawnego, w imieniu której występuje opiekun prawny;
6) pełnomocnictwo poświadczone notarialnie - w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika wraz z pisemnym oświadczeniem pełnomocnika stanowiącym załącznik nr 4 do formularza wniosku;
7) w przypadku Wnioskodawców/podopiecznych, którzy są zatrudnieni - zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie;
8) w przypadku Wnioskodawców/dzieci/podopiecznych, którzy się uczą - zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający etap nauki;
9) podstawa kalkulacji kosztów zakupu przedmiotu dofinansowania - oferta cenowa np. faktura proforma, oferta firmy (jakiej), informacja na stronie internetowej www (nazwa);
10) w przypadku osób poszkodowanych w 2019 lub 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych, dokument potwierdzający zdarzenie np. wystawiony przez jednostkę pomocy społecznej, Straż Pożarną, Policję.

Wniosek - Obszar C, Zadanie 2 oraz załączniki:
1) aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne albo orzeczenie o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia);
2) załącznik nr 1 do wniosku;
3) dokument stanowiący opiekę prawną nad podopiecznym - w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej reprezentowanej przez opiekuna prawnego, w imieniu której występuje opiekun prawny;
4) pełnomocnictwo poświadczone notarialnie - w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika wraz z pisemnym oświadczeniem pełnomocnika stanowiącym załącznik nr 4 do formularza wniosku;
5) w przypadku Wnioskodawców/podopiecznych, którzy są zatrudnieni - zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie;
6) w przypadku Wnioskodawców/dzieci/podopiecznych, którzy się uczą - zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający etap nauki;
7) podstawa kalkulacji kosztów zakupu przedmiotu dofinansowania - oferta cenowa np. faktura proforma, oferta firmy (jakiej), informacja na stronie internetowej www (nazwa);
8) w przypadku osób poszkodowanych w 2019 lub 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych, dokument potwierdzający zdarzenie np. wystawiony przez jednostkę pomocy społecznej, Straż Pożarną, Policję.

Wniosek - Obszar C, Zadanie 3 oraz załączniki:
1) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
2) załącznik nr 1 do wniosku;
3) zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności potwierdzające stabilność procesu chorobowego Wnioskodawcy i możliwość uzyskania przez Wnioskodawcę  zdolności do pracy po zaopatrzeniu w protezę, wypełnione czytelnie w języku polskim wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 2c  do wniosku);
4) dokument stanowiący opiekę prawną nad podopiecznym - w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej reprezentowanej przez opiekuna prawnego, w imieniu której występuje opiekun prawny;
5) pełnomocnictwo poświadczone notarialnie - w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika wraz z pisemnym oświadczeniem pełnomocnika stanowiącym załącznik nr 4 do formularza wniosku;
6) w przypadku Wnioskodawców/podopiecznych, którzy są zatrudnieni - zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie;
7) w przypadku Wnioskodawców/dzieci/podopiecznych, którzy się uczą - zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający etap nauki;
8) dwie niezależne oferty, dotyczące przedmiotu dofinansowania przygotowane wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do wniosku (Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy dla Wnioskodawcy w ramach programu „Aktywny samorząd” Wzór nr 8-C3_O) - formularz aktywny jest dostępny dla wystawcy na stronie: www.mopr.gda.pl oraz www.pfron.org.pl;
9) w przypadku osób poszkodowanych w 2019 lub 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych, dokument potwierdzający zdarzenie np. wystawiony przez jednostkę pomocy społecznej, Straż Pożarną, Policję.

Wniosek – Obszar C, Zadanie 4 oraz załączniki:
1) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
2) załącznik nr 1 do wniosku;
3) zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności potwierdzające stabilność procesu chorobowego Wnioskodawcy i możliwość uzyskania przez Wnioskodawcę  zdolności do pracy po zaopatrzeniu w protezę, wypełnione czytelnie w języku polskim wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 2c do wniosku);
4) akt urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej;
5) dokument stanowiący opiekę prawną nad podopiecznym - w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej reprezentowanej przez opiekuna prawnego, w imieniu której występuje opiekun prawny;
6) pełnomocnictwo poświadczone notarialnie - w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika wraz z pisemnym oświadczeniem pełnomocnika stanowiącym załącznik nr 4 do formularza wniosku;
7) w przypadku Wnioskodawców/podopiecznych, którzy są zatrudnieni - zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie;
8) w przypadku Wnioskodawców/dzieci/podopiecznych, którzy się uczą - zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający etap nauki;
9) dwie niezależne oferty, dotyczące przedmiotu dofinansowania przygotowane wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do wniosku (Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy dla wnioskodawcy w ramach programu „Aktywny samorząd” Wzór nr 9 12-C4_O) - formularz aktywny jest dostępny dla wystawcy na stronie: www.mopr.gda.pl oraz www.pfron.org.pl;
10) w przypadku osób poszkodowanych w 2019 lub 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych, dokument potwierdzający zdarzenie np. wystawiony przez jednostkę pomocy społecznej, Straż Pożarną, Policję.

Wniosek - Obszar C, Zadanie 5 oraz załączniki:
1) aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne albo orzeczenie o niepełnosprawności podopiecznego (osoby do 16 roku życia);
2) załącznik nr 1 do wniosku;
3) zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności zawierające opis rodzaju schorzenia osoby niepełnosprawnej, której wniosek dotyczy, wypełnione czytelnie w języku polskim, wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 2e do formularza wniosku);
4) akt urodzenia dziecka - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej;
5) dokument stanowiący opiekę prawną nad podopiecznym - w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej reprezentowanej przez opiekuna prawnego, w imieniu której występuje opiekun prawny;
6) pełnomocnictwo poświadczone notarialnie - w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika wraz z pisemnym oświadczeniem pełnomocnika stanowiącym załącznik nr 4 do formularza wniosku;
7) w przypadku Wnioskodawców/podopiecznych, którzy są zatrudnieni - zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający aktualne zatrudnienie;
8) w przypadku Wnioskodawców/dzieci/podopiecznych, którzy się uczą - zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający etap nauki;
9) podstawa kalkulacji kosztów zakupu przedmiotu dofinansowania - Oferta cenowa np. faktura proforma, oferta firmy (jakiej), informacja na stronie internetowej www (nazwa);
10) w przypadku osób poszkodowanych w 2019 i 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych, dokument potwierdzający zdarzenie np. wystawiony przez jednostkę pomocy społecznej, Straż Pożarną, Policję.

Wniosek - Obszar D oraz załączniki:
1) aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
2) załącznik nr 1 do wniosku;

3) akt urodzenia dziecka/dzieci
4) dokument/y stanowiące opiekę prawną nad podopiecznym/podopiecznymi - jeśli dotyczy;
5) pełnomocnictwo poświadczone notarialnie - w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika wraz z pisemnym oświadczeniem pełnomocnika stanowiącym załącznik nr 4 do formularza wniosku;
6) zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający aktywność zawodową, w przypadku osób zatrudnionych zaświadczenie/dokument zawierający informację czy Wnioskodawca otrzymuje od pracodawcy dofinansowanie do kosztów pobytu dziecka/dzieci w placówce;

7) w przypadku Wnioskodawców/dzieci/podopiecznych, którzy się uczą - zaświadczenie lub inny dokument potwierdzający etap nauki;
8) kserokopia dokumentu (np. umowy) dot. sprawowania opieki nad dzieckiem zawartej, np. z przedszkolem, żłobkiem;
9) w przypadku osób poszkodowanych w 2019 lub 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych, dokument potwierdzający zdarzenie np. wystawiony przez jednostkę pomocy społecznej, Straż Pożarną, Policję.

Moduł II
Wniosek oraz załączniki
:
1) aktualne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
2) załącznik nr 1 do wniosku;
3) wystawiony przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły dokument potwierdzający rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki (załącznik nr 2 do wniosku), a w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich - dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego

Uwaga! Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki na kilku formach kształcenia lub na kilku kierunkach danej formy kształcenia przedstawia odrębny dokument dla każdej szkoły lub kierunku nauki. W przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich oraz studentów uczelni zagranicznych, dopuszcza się potwierdzenie nauki w formie dokumentu wg wzoru obowiązującego w danej szkole
4) pełnomocnictwo poświadczone notarialnie - w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika wraz z pisemnym oświadczeniem pełnomocnika stanowiącym załącznik nr 4 do formularza wniosku;
5) załącznik nr 5 do wniosku;
6) w przypadku wnioskodawców, którzy są zatrudnieni - zaświadczenie o zatrudnieniu lub inny dokument potwierdzający zatrudnienie lub działalność gospodarczą lub rolniczą, zawierający informacje, czy Wnioskodawca otrzymuje od pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeśli tak, to w jakiej wysokości);
7) uzasadnienie i udokumentowanie występujących barier - gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się (jeśli dotyczy);
8) Karta Dużej Rodziny (jeśli dotyczy);
9) dokument z uczelni potwierdzający studia w przyspieszonym trybie (jeśli dotyczy);
10) w przypadku osób poszkodowanych w 2019 lub 2020 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych, dokument potwierdzający zdarzenie np. wystawiony przez jednostkę pomocy społecznej, Straż, Policję;
11) dokument potwierdzający korzystanie z usług tłumacza migowego (jeśli dotyczy);
12) w przypadku wnioskowania o zwiększenie czesnego do pełnej wysokości ze względu na atrakcyjność kierunku - pisemne uzasadnienie.

Załączniki:
Wniosek Moduł I - Obszar A Zadanie 1 182.906 KB
Wniosek Moduł I - Obszar A Zadanie 2 i 3 189.441 KB
Wniosek Moduł I - Obszar A Zadanie 4 181.537 KB
Wniosek Moduł I - Obszar B Zadanie 1, 3, 4 184.060 KB
Wniosek Moduł I - Obszar B Zadanie 2 182.733 KB
Wniosek Moduł I - Obszar B Zadanie 5 182.118 KB
Wniosek Moduł I - Obszar C Zadanie 1 124.519 KB
Wniosek Moduł I - Obszar C Zadanie 2 182.014 KB
Wniosek Moduł I - Obszar C Zadanie 3 182.972 KB
Wniosek Moduł I - Obszar C Zadanie 4 184.057 KB
Wniosek Moduł I - Obszar C Zadanie 5 181.971 KB
Wniosek Moduł I - Obszar D 177.729 KB
Wniosek Moduł II 204.368 KB
Zał. nr 1 - Oświadczenie o dochodzie 162.064 KB
Zał. nr 2 - Zaświadczenie ze szkoły/uczelni - Moduł II 356.106 KB
Zał. nr 2a - Zaświadczenie lekarskie Obszar B (ruch) 160.991 KB
Zał. nr 2b - Zaświadczenie lekarskie Obszar B (wzrok) 138.171 KB
Zał. nr 2c - Zaświadczenie lekarskie Obszar C Zad. 3 i 4 169.356 KB
Zał. nr 2d - Zaświadczenie lekarskie Obszar A (ruch) 183.292 KB
Zał. nr 2e - Zaświadczenie lekarskie Obszar C Zad. 5 252.577 KB
Zał. nr 2f - Zaświadczenie lekarskie Obszar B (słuch i mowa) 135.530 KB
Zał. nr 2g - Zaświadczenie lekarskie Obszar C Zadanie 1 244.308 KB
Zał. nr 4 - Oświadczenie pełnomocnika 126.536 KB
Zał. nr 5 - Historia dofinansowań - Moduł II 63.749 KB
Zał. nr 6 - Wzór nr 9-C3_O - Propozycja (oferta) zakupu protezy 191.785 KB
Zał. nr 7 - Wzór nr 10-C4_O - Propozycja (oferta) naprawy protezy 191.559 KB
Zał. nr 8 - Wzór 11-C3_K Specyfikacja i kosztorys protezy 161.482 KB
Zał. nr 9 - Wzór 12-C4_K Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy 161.308 KB
Oświadczenie 99.331 KB
Zał. nr 1 - Oświadczenie o dochodzie 30.430 KB
Zał. nr 2a - Zaświadczenie lekarskie Obszar B (ruch) 23.005 KB
Zał. nr 2b - Zaświadczenie lekarskie Obszar B (wzrok) 20.285 KB
Zał. nr 2c - Zaświadczenie lekarskie Obszar C Zad. 3 i 4 18.379 KB
Zał. nr 2d - Zaświadczenie lekarskie Obszar A (ruch) 22.178 KB
Zał. nr 2e - Zaświadczenie lekarskie Obszar C Zad. 5 24.633 KB
Zał. nr 2f - Zaświadczenie lekarskie Obszar B (słuch i mowa) 20.014 KB
Zał. nr 2g - Zaświadczenie lekarskie Obszar C Zadanie 1 25.396 KB
Zał. nr 4 - Oświadczenie pełnomocnika 16.530 KB
Zał. nr 5 - Historia dofinansowań - Moduł II 27.090 KB
Zał. nr 6 - Wzór nr 9-C3_O - Propozycja (oferta) zakupu protezy 22.989 KB
Zał. nr 7 - Wzór nr 10-C4_O - Propozycja (oferta) naprawy protezy 22.024 KB
Karta oceny 100.501 KB
Oświadczenie 27.500 KB