artykuł nr 1

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU "AKTYWNY SAMORZĄD"

Nazwa procedury:

dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.
2. Kserokopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego (oryginał do wglądu).
3. Oświadczenie Wnioskodawcy o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym - załącznik nr 1 do wniosku.
4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Realizatora programu i udostępnianie danych osobowych do PFRON (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do formularza wniosku) - wypełnione przez wnioskodawcę oraz inne osoby posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora programu.
5. Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności, zawierające opis rodzaju schorzenia/niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej, której wniosek dotyczy, wypełnione w języku polskim, wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku, w przypadkach tego wymaganych, określonych w formularzach wniosków  ( w pkt - załączniki wymagane do wniosku).
6. Kserokopia aktu urodzenia dziecka/dzieci - w przypadku wniosku dotyczącego niepełnoletniej osoby niepełnosprawnej (dotyczy Modułu I, Obszar A - Zadanie 1, Obszar B - Zadanie 1, 2, 4, 5 Obszar C - Zadanie 1, 2 i 5 oraz Obszar D) - (oryginał do wglądu).
7. Kserokopia dokumentów stanowiących opiekę prawną nad dzieckiem (dotyczy Modułu I, Obszar A - Zadanie 1, Obszar B – Zadanie 1, 2, 4, 5 Obszar C - Zadanie 1, 2 i 5 oraz Obszar D) - (oryginał do wglądu).
8. Kserokopie orzeczeń o niepełnosprawności osób wspólnie zamieszkujących z wnioskodawcą/podopiecznym wnioskodawcy (jeśli dotyczy).
9. Dowód osobisty do wglądu.
10. Kserokopia zaświadczenia lub wyroku Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) - w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej.
11. Kserokopia pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie (oryginał do wglądu) - w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika.
12. Oświadczenie pełnomocnika osoby niepełnosprawnej w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika - załącznik nr 4.
13. Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające zatrudnienie lub z urzędu pracy potwierdzające aktywność zawodową (na prośbę MOPR).
14. Zaświadczenie ze szkoły lub innej placówki oświatowej potwierdzające aktualny etap kształcenia wnioskodawcy/podopiecznego wnioskodawcy (dotyczy Modułu I).
15. Kserokopia (poświadczona za zgodność z oryginałem) zaświadczenia wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców, potwierdzająca brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wypełnione czytelnie w języku polskim (dotyczy Modułu I, Obszar A - Zadanie 2, 3).
16. Zaświadczenie wystawione przez właściwą jednostkę organizacyjną szkoły, potwierdzające rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki, a w przypadku osób mających wszczęty przewód doktorski, które nie są uczestnikami studiów doktoranckich - dokument potwierdzający wszczęcie przewodu doktorskiego (dotyczy Modułu II) - załącznik nr 5 do wniosku.
17. Zaświadczenie o zatrudnieniu lub umowę o pracę lub inny dokument potwierdzający zatrudnienie lub działalność gospodarczą lub rolniczą i wystawione przez pracodawcę zaświadczenie zawierające informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od tego pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeżeli tak to w jakiej wysokości).
18. Oferta cenowa (np. faktura proforma, oferta firmy (jakiej), informacja na stronie internetowej www. (nazwa) - będąca postawą kalkulacji kosztów zakupu/usługi przedmiotu dofinansowania. W przypadku Modułu I, Obszar C, zadanie 3 i 4 do wniosku należy załączyć dwie niezależne oferty z różnych protezowni wg wzorów określonych w załącznikach nr 6 i 7 do wniosku (Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy/ naprawy protezy – Wzór nr 9-C3_O i Wzór nr 10-C4_O), które wypełnia wykonawca/wystawca w wersji elektronicznej, a po wydrukowaniu dokumenty należy opatrzeć datą, pieczęcią i podpisem wystawcy. Aktywny formularz jest dostępny dla wystawcy na stronie www.mopr.gda.pl oraz www.pfron.org.pl.
19. Kserokopię Karty Dużej Rodziny (oryginał do wglądu).

20. W przypadku osób poszkodowanych w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych, dokument potwierdzający zdarzenie np. wystawiony przez jednostkę pomocy społecznej, Straż Pożarną, Policję.

Termin i sposób załatwiania:

Termin składania wniosków:
dla Modułu I - termin przyjmowania wniosków rozpoczyna się z dniem 1.04.2019 r. a upływa z dniem 31 sierpnia 2019 r.
dla Modułu II - termin przyjmowania wniosków rozpoczyna się:
- z dniem 4.03.2019 r. a upływa z dniem 31.03.2019 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019
- z dniem 1.09.2019 r. a upływa z dniem 10.10.2019 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020.
Po złożeniu wniosku wraz z załącznikami następuje:
1. Weryfikacja formalna wniosku - podczas weryfikacji formalnej bierze się pod uwagę następujące warunki:
1) spełnienie przez wnioskodawcę/podopiecznego wnioskodawcy wszystkich kryteriów uprawniających do złożenia wniosku i uzyskania dofinansowania,
2) dotrzymanie przez wnioskodawcę terminu na złożenie wniosku,
3) zgodność proponowanego przez Wnioskodawcę przedmiotu dofinansowania z zasadami wskazanymi w programie,
4) deklaracja posiadania środków na wniesienie udziału własnego (nie dotyczy Modułu I: Obszaru B - Zadanie 2 i Obszaru C - Zadanie 2 oraz Modułu II – w przypadku osób niezatrudnionych, a także gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na jedną osobę w gospodarstwie domowym),
5) zgodność zgłoszonego we wniosku przedmiotu dofinansowania z zasadami wskazanymi w programie oraz zgodność wniosku i załączników z odpowiednimi drukami załączników z odpowiednimi formularzami,
6) kompletność i poprawność danych zawartych we wniosku i załącznikach,
7) zgodność reprezentacji wnioskodawcy lub jego podopiecznego, złożenie wymaganych podpisów.
2. W terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku Realizator informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny zostać usunięte w wyznaczonym terminie.
3. Uzupełnienie wniosku przez Wnioskodawcę: nieusunięcie braków w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
4. Ocena merytoryczna wniosku - nastąpi na podstawie karty oceny merytorycznej wniosku. Ma ona na celu wyłonienie wniosków osób, które maja największe szanse na realizacje celów programu i które zmieszczą się w limicie środków finansowych przekazanych przez PFRON na realizację programu (nie dotyczy Modułu II - wnioski te nie podlegają ocenie merytorycznej).
5. Ocenione merytorycznie wnioski szeregowane będą na liście rankingowej, według kolejności wynikającej z uzyskanej oceny, odrębnie dla limitów środków bieżących i inwestycyjnych.
6. Pierwsze decyzje o przyznaniu dofinansowania nastąpią dla Modułu I w czerwcu br., biorąc pod uwagę wszystkie wnioski złożone do 31.05.2019 r.; dla Modułu II adekwatnie do organizacji roku akademickiego/szkolnego - w maju br. dla wniosków złożonych do 31.03.2019 r. i po otrzymaniu II transzy środków tj. po 10.10.2019 r. dla wniosków złożonych od 01.09.2019 r. do 10.10.2019 r. (harmonogram działań decyzyjnych w ramach Modułu II zamieszczono poniżej).
7. Poinformowanie wnioskodawcy o przyznaniu dofinansowania - w terminie 10 dni od dnia podjęcia decyzji przez Realizatora.
8. Zawarcie umowy dofinansowania - w przypadku pozytywnej decyzji w sprawie dofinansowania.
9. Rozliczenie wykonania umowy.

Harmonogram działań decyzyjnych w ramach Modułu II pilotażowego programu
„Aktywny samorząd”

Termin

Opis

4.03.2019

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu II (dotyczy roku szkolnego/akademickiego 2018/2019
(1-y cykl 2019 r.)

31.03.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (1-y cykl 2019 r.)

26.04.2019

Termin zawarcia/aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

1.04.2019Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie 
w ramach Modułu I (Obszary od A do D)

31.08.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie 
w ramach Modułu I (Obszary od A do D)

1.09.2019

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie
w ramach Modułu II (dotyczy roku szkolnego/akademickiego 2019/2020, 2-gi cykl 2019 r.)

10.10.2019

Termin zakończenia przyjmowania w 2019 roku wniosków
o dofinansowanie w ramach Modułu II programu (rok szkolny/
akademicki 2019/2020, 2-gi cykl 2019 r.)

04.12.2019

Upływa termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu

15.04.2020

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu ze środków przekazanych w 2019 r.

30.08.2020Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych w 2019 roku na realizację programu – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone

 

Miejsce złożenia wniosku:

1) osobiście:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Wydział Integracji i Rehabilitacji
80-852 Gdańsk
ul. Dyrekcyjna 5
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 8:00 do 15:00
środa w godzinach od 8:00 do 16:30
piątek w godzinach od 8:00 do 14:00

2) za pośrednictwem poczty:
adres j.w.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Integracji i Rehabilitacji
80-852 Gdańsk
ul. Dyrekcyjna 5

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Inne informacje:

Program w 2019 r. obejmuje następujące obszary wsparcia:
Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
1) Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
- Zadanie 1 i 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
- Zadanie 2 i 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
2) Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
- Zadanie 1, 3 i 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
- Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

- Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
3) Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
- Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
- Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
- Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
- Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),

- Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
4) Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Szczegółowe informacje na temat pilotażowego programu „Aktywny samorząd” można znaleźć na stronie www.mopr.gda.pl oraz www.pfron.org.pl

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych:

brak

Formularze do pobrania:

Dla wszystkich Wnioskodawców w zależności od potrzeb
Moduł I:

1.
Wniosek - Obszar A
2.
Wniosek - Obszar B, Zadanie 1 i 2
3.
Wniosek - Obszar B, Zadanie 4 i 2
4. Wniosek - Obszar B, Zadanie 3 i 2

5.
Wniosek - Obszar B, Zadanie 5
6. Wniosek - Obszar C, zadanie 1
7. Wniosek - Obszar C, Zadanie 2
8. Wniosek - Obszar C, Zadanie 3
9. Wniosek - Obszar C, Zadanie 4
10. Wniosek - Obszar C, Zadanie 5
11. Wniosek - Obszar D
12. Zał. nr 1 - Oświadczenie o dochodach
13. Zał. nr 3 - Oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
14. Zał. nr 4 - Oświadczenie pełnomocnika

oraz

1.
zał. nr 2a - B1 i B2 (ruch)
2.
zał. nr 2b - B1, B2 i B3 (wzrok)
3.
zał. nr 2c - C 3 i C4
4.
zał. nr 2d - A1 i A2
5.
zał. nr 2e - C5
6.
zał. nr 2f - A3 i A4 B oraz B2 i B4 (słuch, mowa)
7. zał. nr 2g - C1

8.
Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy - Wzór nr 9-C3_O - Zadanie C3
9. Propozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do naprawy protezy - Wzór nr 10-C4_O  - Zadanie C4

Moduł II

1.
Wniosek Moduł II
2.
Zał. nr 1 - Oświadczenie o dochodach
3.
Zał. nr 3 - Oświadczenie dot. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
4. Zał. nr 5 - Zaświadczenie z uczelni
5. Historia dofinansowania

Załączniki:
Wniosek Moduł I - Obszar A Zadanie 1 259.000 KB
Wniosek Moduł I - Obszar A Zadanie 1 543.355 KB
Wniosek Moduł I - Obszar A Zadanie 2 241.500 KB
Wniosek Moduł I - Obszar A Zadanie 2 530.488 KB
Wniosek Moduł I - Obszar A Zadanie 3 246.000 KB
Wniosek Moduł I - Obszar A Zadanie 3 533.016 KB
Wniosek Moduł I - Obszar A Zadanie 4 248.000 KB
Wniosek Moduł I - Obszar A Zadanie 4 536.795 KB
Wniosek Moduł I - Obszar B Zadanie 1 i 2 330.500 KB
Wniosek Moduł I - Obszar B Zadanie 1 i 2 864.147 KB
Wniosek Moduł I - Obszar B Zadanie 3 i 2 321.500 KB
Wniosek Moduł I - Obszar B Zadanie 3 i 2 861.192 KB
Wniosek Moduł I - Obszar B Zadanie 4 i 2 325.000 KB
Wniosek Moduł I - Obszar B Zadanie 4 i 2 862.521 KB
Wniosek Moduł I - Obszar B Zadanie 5 323.500 KB
Wniosek Moduł I - Obszar B Zadanie 5 859.808 KB
Wniosek Moduł I - Obszar C Zadanie 1 98.628 KB
Wniosek Moduł I - Obszar C Zadanie 1 538.316 KB
Wniosek Moduł I - Obszar C Zadanie 2 324.000 KB
Wniosek Moduł I - Obszar C Zadanie 2 856.699 KB
Wniosek Moduł I - Obszar C Zadanie 3 324.000 KB
Wniosek Moduł I - Obszar C Zadanie 3 709.847 KB
Wniosek Moduł I - Obszar C Zadanie 4 333.000 KB
Wniosek Moduł I - Obszar C Zadanie 4 793.396 KB
Wniosek Moduł I - Obszar C Zadanie 5 328.500 KB
Wniosek Moduł I - Obszar C Zadanie 5 858.903 KB
Wniosek Moduł I - Obszar D 319.500 KB
Wniosek Moduł I - Obszar D 708.014 KB
Wniosek Moduł II 262.500 KB
Wniosek Moduł II 654.856 KB
Moduł II - Historia dofinansowań 14.312 KB
Moduł II - Historia dofinansowań 138.490 KB
Zał. nr 1 - Oświadczenie o dochodzie 27.869 KB
Zał. nr 1 - Oświadczenie o dochodzie 204.729 KB
Zał. nr 2a - Zaśw. lek. Obszar B (ruch) 21.138 KB
Zał. nr 2a - Zaśw. lek. Obszar B (ruch) 227.062 KB
Zał. nr 2b - Zaśw. lek. Obszar B (wzrok) 18.827 KB
Zał. nr 2b - Zaśw. lek. Obszar B (wzrok) 180.666 KB
Zał. nr 2c - Zaśw. lek. Obszar C Zad. 3 i 4 16.980 KB
Zał. nr 2c - Zaśw. lek. Obszar C Zad. 3 i 4 235.384 KB
Zał. nr 2d - Zaśw. lek. Obszar A (ruch) 19.929 KB
Zał. nr 2d - Zaśw. lek. Obszar A (ruch) 252.854 KB
Zał. nr 2e - Zaśw. lek Obszar C Zad. 5 23.378 KB
Zał. nr 2e - Zaśw. lek Obszar C Zad. 5 230.841 KB
Zał. nr 2f - Zaśw. lek. Obszar B (słuch i mowa) 18.502 KB
Zał. nr 2f - Zaśw. lek. Obszar B (słuch i mowa) 178.214 KB
Zał. nr 2g - Zaśw. lek. Obszar C Zadanie 1 23.369 KB
Zał. nr 2g - Zaśw. lek. Obszar C Zadanie 1 277.524 KB
Zał. nr 3 - Ośw. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 21.988 KB
Zał. nr 3 - Ośw. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 216.849 KB
Zał. nr 4 - Ośw. pełnomocnika 15.295 KB
Zał. nr 4 - Ośw. pełnomocnika 169.515 KB
Zał. nr 5 - Zaśw. ze szkoły uczelni Moduł II 25.058 KB
Zał. nr 5 - Zaśw. ze szkoły uczelni Moduł II 238.799 KB
Zał. nr 6 - Wzór nr 9-C3_O - Propozycja (oferta) zakupu protezy 21.052 KB
Zał. nr 6 - Wzór nr 9-C3_O - Propozycja (oferta) zakupu protezy 337.725 KB
Zał. nr 7 - Wzór nr 10-C4_O - Propozycja (oferta) naprawy protezy 20.012 KB
Zał. nr 7 - Wzór nr 10-C4_O - Propozycja (oferta) naprawy protezy 337.968 KB
Zał. nr 8 - Wzór 12-C3_K Specyfikacja i kosztorys protezy 44.000 KB
Zał. nr 8 - Wzór 12-C3_K Specyfikacja i kosztorys protezy 165.399 KB
Zał. nr 9 - Wzór 12-C4_K Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy 43.000 KB
Zał. nr 9 - Wzór 12-C4_K Specyfikacja i kosztorys naprawy protezy 164.271 KB