artykuł nr 1

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nazwa procedury:
Nieodpłatna pomoc prawna

Wymagane dokumenty:
1. Osoba, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia - oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia z pomocy społecznej i odpowiednie oświadczenia,
2. Członek "Dużej Rodziny" - ważną Kartę Dużej Rodziny i odpowiednie oświadczenia,
3. Kombatanci oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego - odpowiednie zaświadczenie i odpowiednie oświadczenia,
4. Weterani lub weterani poszkodowani - legitymację i odpowiednie oświadczenia,
5. Osoby do ukończenia 26 roku życia lub po ukończeniu 65 roku życia - dokument stwierdzający tożsamość i odpowiednie oświadczenia,
6. Osoby, które poniosły straty lub są zagrożone w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej - pisemne oświadczenie o zaistnieniu jednej ze wskazanych okoliczności.
7. Kobiety w ciąży - dokument potwierdzający ciążę.

 

Miejsce udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

Nieodpłatne porady prawne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku w 2018 roku w 9 punktach w Gdańsku przy ul. Dyrekcyjnej 5 (I piętro) świadczą adwokaci i radcy prawni. Pomoc w punktach MOPR można uzyskać w dni powszednie, w godz. 8. 30 do 17.00 (gabinety otwarte rotacyjnie), tel. 58 342 31 88.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzone w Gdańsku przez organizacje pozarządowe:

1. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
ul. Grunwaldzka 5 (radca prawny, doradca podatkowy)
poniedziałek, czwartek i piątek w godzinach: od 10.00 do 14.00
wtorek w godzinach: od 15.30 do 19.30
środa w godzinach: od 8.30 do 12.30

2. Instytut Metropolitalny
ul. Opata Rybińskiego 10 
(radca prawny, mgr prawa)
poniedziałek w godzinach: od 9.00 do 13.00
wtorek w godzinach: od 14.00 do 18.00
środa w godzinach: od 8.00 do 12.00
czwartek i piątek w godzinach: od 10.00 do 14.00

3. Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS
ul. Hoża 4 
(adwokat)
poniedziałek i wtorek w godzinach: od 15.00 do 19.00
środa w godzinach: od 11.30 do 15.30
czwartek i piątek w godzinach: od 15.00 do 19.00

4. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
ul. Gościnna 10 (radca prawny, mgr prawa, doradca podatkowy)
poniedziałek w godzinach: od 16.00 do 20.00
wtorek w godzinach: od 8.30 do 12.30
środa w godzinach: od 13.00 do 17.00
czwartek i piątek w godzinach: od 15.00 do 19.00

5. Fundacja Teneo
ul. Jagiellońska 11 
(radca prawny, mgr prawa, adwokat)
poniedziałek i wtorek w godzinach: od 16.00 do 20.00
środa w godzinach: od 13.00 do 17.00
czwartek w godzinach: od 8.00 do 13.00
piątek w godzinach: od 8.00 do 12.00

6. Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego Dogma
ul. Północna 5
 
(adwokat)
poniedziałek w godzinach: od 15.00 do 19.00
wtorek w godzinach: od 9.00 do 13.00
środa, czwartek i piątek w godzinach: od 15.00 do 19.00
                                 

7. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA
ul. Kisielewskiego 12
 (radca prawny)
poniedziałek i wtorek w godzinach: od 13.45 do 17.45
środa w godzinach: od 8.30 do 12.30
czwartek w godzinach: od 9.15 do 13.15
piątek w godzinach: od 13.45 do 17.45

8. Fundacja Teneo
ul. Jaśkowa Dolina 105 
(radca prawny, mgr prawa, adwokat)
poniedziałek i wtorek w godzinach: od 16.00 do 20.00
środa i czwartek w godzinach: od 8.00 do 12.00
piątek w godzinach: od 8.00 do 13.00

9. Stowarzyszenie Jasień
ul. Zakopiańska 40 
(radca prawny, aplikant radcowski)
dni powszednie w godzinach: od 8.30 do 12.30

10. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA
ul. Reduta Wyskok 2
 
(radca prawny)
poniedziałek i wtorek w godzinach: od 9.00 do 13.00
środa w godzinach: od 13.15 do 17.15
czwartek w godzinach: od 14.00 do 18.00
piątek w godzinach: od 9.00 do 13.00.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Doradztwa
ul. Konrada Leczkowa 1A
80-432 Gdańsk
tel. 58/342 31 88

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych:
nie dotyczy

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255);
2. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu udzielania i dokumentowania nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2186).

Tryb odwoławczy:
nie dotyczy

Inne informacje:
1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo - administracyjnym,
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo - administracyjnym.
2. Nieodpłata pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego,
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Formularze do pobrania: