artykuł nr 1

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Nazwa procedury:
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie wraz z mediacją

Informujemy, że od 1 lipca 2021 r. w Gdańsku przywrócona została stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją we wszystkich lokalizacjach. Porady świadczone są stacjonarnie, jak również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

ZAPISY:
strona internetowa: https://np.ms.gov.pl/
e-mail: pomocprawna@mopr.gda.pl
telefon: 58/342 31 88, w godz. 10:00 - 14:00

w punktach prowadzących porady pod podanymi niżej numerami telefonów lub adresami e-mail

Osoby, które skorzystały z porady przez telefon lub poprzez Internet mogą przekazać anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwie obywatelskim w następujący sposób:

 • e-mail: pomocprawna@mopr.gda.pl
 • pod numerem 58/342 31 88
 • listownie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk

OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie fizycznej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest pomocą de minimis, a zatem podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą ubiegająca się o pomoc musi dostarczyć niżej wymienione dokumenty:

 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymała w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych

albo

 • oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,
 • oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, (oświadczenie do pobrania - poniżej).

Wymagane dokumenty:
1. Wypełnione oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
2. Wypełnione oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej - dotyczy tylko osób korzystających z punktów prowadzonych przez organizacje pozarządowe, w przypadku gdy porady nie udziela adwokat lub radca prawny.

3. Osobom z terenu Gdańska z niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość lub w miejscu zamieszkania. W celu skorzystania z takiej formy pomocy należy wypełnić poniższe oświadczenie i przesłać w formie papierowej na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub osobiście w kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub elektronicznie na adres pomocprawna@mopr.gda.pl.
4. Oświadczenie dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej skierowanej do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniających innych osób w ciągu ostatniego roku
Wzory oświadczeń do pobrania poniżej lub dostępne w punktach porad.

Miejsce udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

Punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego wraz z mediacją
w Gdańsku w 2021 roku

I. Punkty prowadzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku:

Nieodpłatna Pomoc Prawna

 • ul. Dyrekcyjna 5 (I piętro, 4 punkty obsługi) - pomoc prawną świadczą adwokaci i radcy prawni od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 17:00,
 • ul. Wadowicka 5 – pomoc prawną świadczy adwokat od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 12:00,
 • pl. Gustkowicza 13 - pomoc prawną świadczy adwokat od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 - 13:00,
 • ul. Marynarki Polskiej 134A - pomoc prawną świadczy adwokat od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 12:00,
 • ul. Reduta Wyskok 6 - pomoc prawną świadczy radca prawny od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 12:00,
 • ul. Modrzewskiego 2A - pomoc prawną świadczy radca prawny od poniedziałku do piątku w godzinach: 10:00 - 14:00.

Zapisy:

 • telefon: 58 342 31 88  (od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 - 14:00)
 • Internet : https://np.ms.gov.pl
 • email: pomocprawna@mopr.gda.pl

II . Punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe w Gdańsku:

Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie wraz z mediacją:

 • Stowarzyszenie OVUM ul. Kisielewskiego 12:

poniedziałek 15:00 - 19:00
wtorek 15:00 - 19:00
środa 15:00 - 19:00
czwartek 8:00 - 12:00
piątek 15:00 - 19:00

telefon: 58/350 15 15, email: biuro@ovum.org.pl

 • Fundacja Teneo ul. Wajdeloty 28A:

poniedziałek 15:00 - 19:00
wtorek 15:00 - 19:00
środa 15:00 - 19:00
czwartek 15:00 - 19:00
piątek 15:00 - 19:00

telefon: 690 074 609, email: klinikaprawa@teneo.org.pl

 • Instytut Aktywizacji Regionów ul. Opata Rybińskiego 10:

poniedziałek 13:00 - 17:00
wtorek 07:30 - 11:30
środa 13:00 - 17:00
czwartek 16:30 - 20:30
piątek 16:30 - 20:30

telefon: 572 382 444, email: bppkalendarz@gmail.com

 • Stowarzyszenie Akcja Społeczna ul. Wyzwolenia 49:

poniedziałek 15:00 - 19:00
wtorek 16:00 - 20:00
środa 14:30 - 18:30
czwartek 16:00 - 20:00
piątek 15:30 - 19:30

telefon: 517 939 716, email: nowyport.sas@o2.pl

 • Stowarzyszenie Akcja Społeczna ul. Sternicza 2:

poniedziałek 08:00 - 12:00
wtorek 13:00 - 17:00
środa 13:30 - 17:30
czwartek 08:00 - 12:00
piątek 08:00 - 12.00

telefon: 517 939 716, email: porady.sas@o2.pl

Nieodpłatna Pomoc Prawna wraz z mediacją:

 • Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych ul. Gościnna 10:

poniedziałek 14:00 - 18:00
wtorek 09:00 - 13.00
środa 09:00 - 13:00
czwartek 09:00 - 13:00
piątek 09:00 - 13:00

telefon: 504 871 478, email: prawo@fundacjarc.org.pl

 • Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych ul. Grunwaldzka 5:

poniedziałek 09:00 - 13:00
wtorek 14:00 - 18:00
środa 09:00 - 13:00
czwartek 09:00 - 13:00
piątek 09:00 - 13:00

telefon: 504 871 478, email: prawo@fundacjarc.org.pl

 • Fundacja Teneo ul. Jagiellońska 11:

poniedziałek 16:00 - 20:00
wtorek 16:00 - 20:00
środa 16:00 - 20:00
czwartek 08:00 - 12:00
piątek 08:00 - 12:00

telefon: 690 074 609, email: klinikaprawa@teneo.org.pl

 • Fundacja Teneo ul. Gustkowicza 13:
  punkt specjalistyczny dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, doświadczających przemocy i dyskryminacji

poniedziałek 16:00 - 20:00
wtorek 08:00 - 12:00
środa 10:00 - 14:00
czwartek 16:00 - 20:00
piątek 08:00 - 12:00

telefon: 690 074 609, email: klinikaprawa@teneo.org.pl

 • Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA ul. Hoża 4:

poniedziałek 15:30 - 19:30
wtorek 15:30 - 19:30
środa 15:30 - 19:30
czwartek 15:30 - 19:30
piątek 15:30 - 19:30

telefon: 577 120 203, email: pomoc.prawna.fosa@gmail.com

Jednostka odpowiedzialna:
Samodzielny Referat Współpracy
ul. Konrada Leczkowa 1A
80-432 Gdańsk
tel. 58/342 31 88

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych:
nie dotyczy

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
2. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Tryb odwoławczy:
nie dotyczy

Inne informacje:
1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym;
2) wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
3) przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4) nieodpłatną mediację,
5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.
2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

3. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona między stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.
4. Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
4) przeprowadzenie mediacji;
5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
5. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Formularze do pobrania: