artykuł nr 1

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III

Nazwa procedury:

dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.
2. Oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON i zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON.
3. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osoby upełnomocnione do reprezentowania jednostki organizacyjnej samorządu/Projektodawcy.
4. Zaświadczenie z ZUS dotyczące jednostki organizacyjnej samorządu/Projektodawcy, którego dotyczy wniosek o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych pracowników (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku) – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.
5. Dokumenty z Urzędu Skarbowego dotyczące jednostki organizacyjnej samorządu/Projektodawcy, którego dotyczy wniosek: decyzja o ewentualnym zwolnieniu z podatków, zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku) – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy.
6. Wydane przez bank (banki) zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego (rachunków bankowych) wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach (wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia projektu).
7. Aktualny dokument potwierdzający stratus prawny jednostki organizacyjnej samorządu/Projektodawcy.

8. Wartość wskaźników bazowych, o których mowa w rozdziale VII procedur realizacji programu, odpowiednich dla projektu w danym obszarze.
9. Planowana wartość wskaźników ewaluacji dotyczących projektu w danym obszarze (wkładu, produktu, rezultatu), o których mowa w rozdziale VII.
10. W przypadku obszaru B programu - następujące dokumenty:
1) wykaz robót budowlanych, ich opis i koszt wraz z kosztorysami, wycenami i ofertami;
2) wykaz urządzeń i sprzętu wraz z opisem ich przeznaczenia i ceną oraz dotyczące tego sprzętu i urządzeń oferty cenowe;
3) dokumentacja techniczna niezbędna do weryfikacji kosztorysów;
4) rzuty poziome i pionowe stanu istniejącego i projektowanego do wykonania - o ile dotyczy;
5) dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu;
6) pozwolenia na budowę – jeśli jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów (oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy);
7) zgoda właściciela obiektu na realizację zadań będących przedmiotem projektu – jeśli jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów.
11. W przypadku obszaru C programu - następujące dokumenty:
1) porozumienie intencyjne w sprawie utworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych;
2) wykaz robót adaptacyjnych dotyczących obiektu spółdzielni, ich opis i koszt wraz z kopiami kosztorysów, wycen i ofert;
3) wykaz urządzeń i sprzętu dotyczącego adaptacji obiektu spółdzielni wraz z opisem ich przeznaczenia i ceną oraz dotyczące tego sprzętu i urządzeń kopie ofert cenowych;
4) wykaz wyposażenia spółdzielni, specyfikację niezbędnego wyposażenia oraz koszt;
5) dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu;
6) pozwolenie na budowę – jeśli jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów;
7) zgoda właściciela obiektu na realizację zadań będących przedmiotem projektu – jeśli jest wymagana na podstawie odrębnych przepisów.
12. W przypadku obszaru D programu - następujące dokumenty - wykaz pojazdów, których zakupu lub przystosowania dotyczy projekt zawierający rodzaj pojazdu, ilość miejsc do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym miejsc przystosowanych do kotwiczenia wózków inwalidzkich wraz z informacja o dodatkowym wyposażeniu (winda, najazdy), koszt zakupu, ewentualnie rodzaj i koszt przystosowania pojazdu.
13. W przypadku obszaru G programu - następujące dokumenty - dokument potwierdzający wysokość środków algorytmu zabezpieczonych w planie finansowym powiatu na realizację zadań własnych dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
14. Projektodawcy prowadzący działalność gospodarczą, ubiegający się o pomoc de minimis zobowiązani są do przedstawienia realizatorowi programu wraz z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na realizację projektu:
1) informacji o otrzymanej pomocy de minimis [zł] i [EUR] w roku złożenia wniosku, wg stanu na dzień poprzedzający złożenie wniosku wraz z dwoma poprzednimi latami bilansowymi lub oświadczenia o nie otrzymaniu takiej pomocy;
2) kwot [zł] i przeznaczenia innej pomocy w zakresie tych samych kosztów kwalifikowalnych, których dotyczy składany wniosek w roku złożenia wniosku wg stanu na dzień poprzedzający złożenie wniosku wraz z dwoma poprzednimi latami bilansowymi lub oświadczenia o nie otrzymaniu takiej pomocy;
3) w przypadku otrzymania pomocy, o której mowa w pkt 2 - oświadczenia, że otrzymanie aktualnie wnioskowanej pomocy de minimis nie spowoduje przekroczenia maksymalnej intensywności określonej dla innego rodzaju pomocy w zakresie tych samych kosztów kwalifikowalnych;
4) oświadczenia o spełnieniu warunku określonego w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis;
5) oświadczenia o prowadzeniu działalności w sektorze transportu, jeżeli taki przypadek ma miejsce.

Termin i sposób załatwiania:

Termin składania wniosków dla adresatów obszarów B, C, D i G – do 31 stycznia 2019 r. – decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.
Termin składania wniosków dla adresatów obszarów E – do 31 października 2019 r.
Po złożeniu wniosku wraz z załącznikami następuje:
1) weryfikacja formalnoprawna i merytoryczna wniosku - informacja o uchybieniach i konieczności ich usunięcia w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku;
2) złożenie do PFRON wystąpienia/ wniosku w sprawie uczestnictwa w realizacji programu;
3) po otrzymaniu informacji o sposobie rozpatrzenia wystąpienia/wniosku przez PFRON nastąpi poinformowanie Beneficjentów o rozpatrzeniu wniosku;
4) przygotowanie i zawarcie umowy z Beneficjentami w przypadku przyznania środków z PFRON;
5) rozliczenie wykonania umowy.

Miejsce złożenia wniosku:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Wydział Integracji i Rehabilitacji
ul. Dyrekcyjna 5
80-852 Gdańsk

W przypadku obszaru E programu Projektodawca składa wniosek bezpośrednio do Oddziału PFRON.

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Inne informacje:

Obszary programu realizowane w 2019 r.:
1) obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania; dotyczy obiektów wybudowanych i użytkowanych przed dniem 1 stycznia 1995 r.;
2) obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
3) obszar D – likwidacja barier transportowych;
4) obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
5) obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób  niepełnosprawnych.

Beneficjentami programu są dla:
1) obszaru B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
2) obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
3) obszaru D (likwidacja barier transportowych):
a) placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
b) jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;
4) obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
5) obszaru G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - powiaty.

Szczegółowe informacje na temat programu tj. jego treść, kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2019 r., procedury, znajdują się także na stronie internetowej PFRON: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2019-roku/

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych:

brak

Formularze do pobrania: