artykuł nr 1

Oferta Stowarzyszenia "MONAR" na realizację zadania publicznego pt. "Aktywna pomoc w integracji"

W dniu 14 września 2018 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Stowarzyszenia "MONAR" na zadanie pt. "Aktywna pomoc w integracji".

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 1 października 2018 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. K. Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: mopr@mopr.gda.pl.

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Korzeniowska, tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 74.657 KB
artykuł nr 2

Oferta Fundacji Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE

Oferta Fundacji Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE na realizację zadania publicznego pt. „Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla 2 osób, wychowanków pieczy zastępczej.”

W dniu 10 sierpnia 2018 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Fundacji Na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE na zadanie pt. „Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla 2 osób, wychowanków pieczy zastępczej.”.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 27 sierpnia 2018 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. K. Leczkowa 1A, 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: mopr@mopr.gda.pl

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:

p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Korzeniowska, tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 71.829 KB
artykuł nr 3

Oferta Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek

Oferta Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek na realizację zadania publicznego
pt. „
Letnia świetlica dla dzieci zagrożonych żebractwem, bezdomnością i wykluczeniem społecznym – kontynuacja”.

 

W dniu 12 lipca 2018 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła oferta Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym zadania pt. „Letnia świetlica dla dzieci zagrożonych żebractwem, bezdomnością i wykluczeniem społecznym – kontynuacja”.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 30 lipca 2018 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ul. K. Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: mopr@mopr.gda.pl.

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Korzeniowska - tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 89.126 KB
artykuł nr 4

Oferta Stowarzyszenia - Klubu Inicjatyw Seniora

Oferta Stowarzyszenia - Klubu Inicjatyw Seniora na realizację zadania publicznego
pt. „
Świadomie, Kulturalnie i Aktywnie”.

W dniu 14 czerwca 2018 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła oferta Stowarzyszenia - Klubu Inicjatyw Seniora o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym zadania pt. „Świadomie, Kulturalnie i Aktywnie”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez ww. podmiot, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 29 czerwca 2018 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. K. Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres: mopr@mopr.gda.pl.

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Korzeniowska tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 72.229 KB
artykuł nr 5

Oferta Fundacji Miejsce Tworzenia

Oferta Fundacji Miejsce Tworzenia na realizację zadania publicznego pt. „Taniec terapeutyczny - Odkrywanie swojego potencjału w ruchu”.

W dniu 6 czerwca 2018 roku do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła oferta Fundacji Miejsce Tworzenia o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym zadania pt. „Taniec terapeutyczny - Odkrywanie swojego potencjału w ruchu”.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 22 czerwca 2018 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. K. Leczkowa 1A lub drogą elektroniczną na adres: mopr@mopr.gda.pl

Załączniki do oferty do wglądu znajdują się w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. K. Leczkowa 1A II piętro, pokój 216.

Osoby upoważnione do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan, p. Agnieszka Korzeniowska - tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 3.547 MB
artykuł nr 6

Informacja

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zarządzeniem Nr 1690/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zmienionego zarządzeniem Nr 587/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 maja 2013 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze  lokalnym lub regionalnym, uznając jego celowość.

NABÓR OFERT W SYSTEMIE WITKAC.PL