artykuł nr 1

Oferta Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście

Oferta Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście na realizację zadania publicznego pt. „Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego w miesiącu lipiec w ramach POPŻ 2014 - 2020, Podprogram 2019”.

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Związku Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście pt. Prowadzenie punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego w miesiącu lipiec w ramach POPŻ 2014 - 2020, Podprogram 2019”.

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 24 czerwca 2020 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mopr@mopr.gda.pl.

Osoba upoważniona do kontaktu w powyższej sprawie:
p. Paulina Dziekan tel. 58/342-31-58.

Załączniki:
Oferta 77.589 KB
artykuł nr 2

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie Prezydenta Miasta Gdańska do składania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Załączniki:
Zaproszenie do składania ofert 231.556 KB
artykuł nr 3

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, uznając jego celowość.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz zarządzeniem Nr 1690/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert i zarządzeniem Nr 587/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, uznając jego celowość.

Zadanie publiczne musi spełnić łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekraczać kwoty 10 000 zł;
2) zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
3) łączna kwota środków finansowych przyznanych przez miasto Gdańska temu samemu podmiotowi w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20 000 zł.

Trzyosobowy zespół w terminie 5 dni roboczych od daty wpływu oferty rozpatruje celowość realizacji zadania publicznego, która akceptowana jest przez Prezydenta Miasta Gdańska biorąc pod uwagę:
1) czy zakres zadania publicznego wymieniony w ofercie jest zbieżny z zakresem i rodzajem zadania oraz odpowiada priorytetom określonym w rocznym programie współpracy miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi;
2) zapewnienie wysokiej jakości wykonania zadania publicznego;
3) uwzględnienie w kosztorysie realizacji zadania wyłącznie działań niezbędnych do wykonania zadania publicznego;
4) czy w budżecie miasta Gdańska są zabezpieczone środki finansowe, będące w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w wysokości umożliwiającej dofinansowanie projektu;
5) korzyści wynikające z realizacji wnioskowanego zadania publicznego dla społeczności lokalnej.

Otwarcie naboru w trybie art. 19a w systemie witkac.pl nie jest jednoznaczne z dostępnością środków finansowych.

Jeżeli zespół podejmie decyzję o przyznaniu dofinansowania, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty zamieszczana jest ona na okres 7 dni na tablicach ogłoszeń, stronach internetowych, w BIP Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.
Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi.