artykuł nr 1

Ustawa o pracownikach samorządowych

artykuł nr 2

Ustawa o pomocy społecznej

artykuł nr 3

Ustawa samorządzie gminnym

artykuł nr 4

Ustawa o samorządzie powiatowym

artykuł nr 5

Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego

artykuł nr 6

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

artykuł nr 7

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

artykuł nr 8

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

artykuł nr 9

Ustawa - Prawo zamówień publicznych

artykuł nr 10

Ustawa o finansach publicznych

artykuł nr 11

Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

artykuł nr 12

Ustawa o rachunkowości

artykuł nr 13

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego

artykuł nr 14

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych