artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent/podinspektor stanowisko ds. rozpatrywania wniosków o dodatki energetyczne w Dziale Pomocy Mieszkaniowej - umowa o pracę

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 47.407 KB
Wynik naboru 18.773 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: Kierownik Działu ds. Osób Bezdomnych - umowa o pracę

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 48.397 KB
Wynik naboru 18.735 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: starszy inspektor/specjalista/starszy specjalista samodzielne stanowisko ds. kierunków rozwoju - umowa o pracę

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 47.456 KB
Wynik naboru 17.971 KB
artykuł nr 4

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor stanowisko ds. planowania i analizy wykonania planu w Zespole Planowania i Sprawozdawczości - umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 47.670 KB
Wynik naboru 19.328 KB
artykuł nr 5

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: inspektor/starszy inspektor/specjalista/starszy specjalista samodzielne stanowisko ds. kierunków rozwoju

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 47.925 KB
Wynik naboru 18.310 KB
artykuł nr 6

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko pracownika obsługi - goniec w Dziale Komunikacji i Obsługi Prawnej w celu utworzenia rezerwy kadrowej

Załączniki:
Informacja o wymaganiach 43.087 KB
artykuł nr 7

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor stanowisko ds. rozpatrywania wniosków o dodatki mieszkaniowe i obniżki dochodowe w Dziale Pomocy Mieszkaniowej - umowa o pracę na czas określony (do 31.12.2013 r.)

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 47.598 KB
Wynik naboru 19.285 KB
artykuł nr 8

Ogłoszenie o naborze na animatora pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi w ramach umowy zlecenia w projekcie "Edukacja - Praca - Mieszkanie" dofinansowanym ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu "Aktywne formy przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu"

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 33.951 KB
Wynik naboru 26.553 KB
artykuł nr 9

Ogłoszenie o naborze na prowadzenie asystentury osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością w ramach umowy zlecenia w projekcie "Bezdomność, do widzenia" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanym w ramach Działania 1.2. Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 123.975 KB
Wynik naboru 27.561 KB
artykuł nr 10

Ogłoszenie o naborze/konkursie na prowadzenie zajęć aktywizujących beneficjentów - lider grupy - animator w ramach umowy zlecenia w projekcie "Systematycznie do celu" współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 94.683 KB
Wynik naboru 27.759 KB
artykuł nr 11

Ogłoszenie o konkursie/naborze na stanowisko pracownika obsługi: goniec w Dziale Komunikacji i Obsługi Prawnej - umowa o pracę na czas określony

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 42.643 KB
Wynik naboru 19.752 KB
artykuł nr 12

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. obsługi prawnej w Dziale Komunikacji i Obsługi Prawnej - umowa o pracę na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika samorządowego

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 35.144 KB
Wynik naboru 19.612 KB
artykuł nr 13

Ogłoszenie o naborze na przeprowadzenie superwizji dla pracowników socjalnych w ramach umowy zlecenia w projekcie "Systematycznie do celu" dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 86.924 KB
Wynik naboru 26.564 KB
artykuł nr 14

Ogłoszenie o naborze na prowadzenie warsztatów tanecznych dla dzieci i młodzieży w ramach umowy zlecenia w projekcie "Rewitalizacja Dolnego Wrzeszcza" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013

Załączniki:
Ogłoszenie o naborze 71.504 KB
Wynik naboru 26.166 KB