artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 2025/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 grudnia 2018 r.

Przyznanie dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2019 roku.

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 1907/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 29 listopada 2018 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Centrum Pracy Socjalnej 1 w Gdańsku ul. Modrzewskiego 2A.

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 1906/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2018 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 27 listopada 2018 r. o godz. 13.30 w sali konferencyjnej (parter) w siedzibie MOPR w Gdańsku ul. Leczkowa 1A.

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 1718/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 października 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 18 października 2018 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej (parter) w siedzibie MOPR w Gdańsku ul. Leczkowa 1A.

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 1559/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 września 2018 r.

Ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 12 września 2018 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej (parter) w siedzibie MOPR w Gdańsku ul. Leczkowa 1A.

artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 1268/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 lipca 2018 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2019 zadań z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 3 sierpnia 2018 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej (parter) w siedzibie MOPR w Gdańsku ul. Leczkowa 1A.

artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 1058/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie dziennego domu pomocy z 15 miejscami dla osób chorych, z niepełnosprawnościami, w podeszłym wieku.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 16 lipca 2018 r. o godz. 14.00 w małej sali konferencyjnej (parter) w siedzibie MOPR w Gdańsku ul. Leczkowa 1A.

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 931/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 czerwca 2018 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie w 2018 roku placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej marginalizacją na terenie jednej z dzielnic Gdańska.

 

Termin składania ofert  za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert witkac.pl upływa  25 czerwca 2018 r. o godz. 15:30

artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 648/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2021 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Termin składania ofert upływa dnia 11 maja 2018 r.

Szanowni Państwo, aby złożyć ofertę realizacji zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2021 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska należy obowiązkowo skorzystać z elektronicznej platformy obsługi dotacji www.witkac.pl.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 8 maja 2018 r. o godz. 13.00 w dużej sali konferencyjnej (parter) w siedzibie MOPR w Gdańsku ul. Leczkowa 1A.

Organizacje, których oferty posiadają braki formalne podlegające uzupełnieniu, zobowiązane są do ich uzupełnienia za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl, po uzupełnieniu braków, należy z systemu wydrukować „Potwierdzenie złożenia oferty” a następnie należy ten dokument podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych (zgodnie z dokumentem KRS/bądź innym rejestrem lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw), opieczętować i dostarczyć do kancelarii MOPR w terminie 3 dni roboczych, tj. w dniach 16 - 18 maja 2018 roku w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. K. Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk tj. w poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 7.30 do 15.30, w środę od 8.00 do 17.00, w piątek - od 7.30 do 14.30.
W przypadku złożenia za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej „Potwierdzenia złożenia oferty”, o którym mowa powyżej, decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 648/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2021 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 139.315 KB
Szczegółowe warunki konkursu ofert 457.174 KB
Załącznik Nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert 144.448 KB
Załącznik Nr 2 do szczegółowych warunków konkursu ofert 165.106 KB
Załącznik Nr 3 do szczegółowych warunków konkursu ofert 165.947 KB
Oferta realizacji zadania publicznego 147.000 KB
Karta oceny oferty 285.384 KB
Wykaz ofert 2.166 MB
Zarządzenie Nr 790/18 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2021 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 141.706 KB
Regulamin prac Komisji Konkursowej 199.187 KB
Zarządzenie Nr 865/18 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2021 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 124.927 KB
Zarządzenie Nr 904/18 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2021 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 105.683 KB
Zarządzenie Nr 1743/18 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2021 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 123.678 KB
Zarządzenie Nr 1881/18 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2021 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 122.258 KB
artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 613/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018.

Termin składania ofert upływa dnia 30 kwietnia 2018 r.

Szanowni Państwo, aby złożyć ofertę realizacji zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 należy obowiązkowo skorzystać z elektronicznej platformy obsługi dotacji www.witkac.pl.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 18 kwietnia 2018 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej (nr 13) w siedzibie MOPR w Gdańsku ul. Leczkowa 1A.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 613/18 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 48.491 KB
Szczegółowe warunki konkursu ofert 225.430 KB
Oferta realizacji zadania publicznego 341.500 KB
Wzór oświadczenia o niekaralności 54.281 KB
Karta oceny oferty 91.912 KB
Wzór ramowy umowy 134.503 KB
Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT 59.479 KB
Wzór oświadczenia o wydatkowaniu wartości przekazanych transz 53.504 KB
Wzór sprawozdania z realizacji zadania z zakresu zdrowia publicznego 384.500 KB
Zarządzenie Nr 685/18 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 113.744 KB
Zarządzenie Nr 707/18 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 141.209 KB
Regulamin prac Komisji Konkursowej 198.327 KB
Wykaz ofert 894.538 KB
Zarządzenie Nr 781/18 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 48.844 KB
Informacja o wynikach 884.634 KB
Zarządzenie Nr 814/18 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 114.279 KB
Zarządzenie Nr 1350/18 zmieniające zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2018 109.002 KB
artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 553/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami.

Termin składania ofert upływa dnia 30 kwietnia 2018 r.

Szanowni Państwo, aby złożyć ofertę realizacji zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami należy obowiązkowo skorzystać z elektronicznej platformy obsługi dotacji www.witkac.pl.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 20 kwietnia 2018 r. o godz. 12.30 w dużej sali konferencyjnej (parter) w siedzibie MOPR w Gdańsku ul. Leczkowa 1A.

artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 362/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 marca 2018 r.

Ogłoszenie otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa w celu wyłonienia pośrednika w projekcie „Zadłużeni w obligacjach” w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

Termin składania ofert upływa dnia 26 marca 2018 r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza 19 marca 2018 r. na spotkanie informacyjne, które rozpocznie się o godzinie 13:00 w So Stay Hotel ul. Kartuska 18 w Gdańsku

Osoba do kontaktu:
Anna  Dukowska Koordynator Projektu „Zadłużeni w obligacjach”
Samodzielny Referat Analiz i Rozwoju
tel.  58 347 82 70
e-mail: anna.dukowska@mopr.gda.pl

artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 205/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2018 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Termin składania ofert upływa dnia 19 lutego 2018 r.

Szanowni Państwo, aby złożyć ofertę realizacji zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska należy obowiązkowo skorzystać z elektronicznej platformy obsługi dotacji www.witkac.pl

Spotkanie informacyjne odbędzie się 12 lutego o godz. 13.00 w sali konferencyjnej (poziom -1) przy ul. Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku.

artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 204/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 stycznia 2018 r.

Ogłoszenie otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa w celu realizacji projektu „Zadłużeni w obligacjach” w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

Termin składania ofert upływa dnia 19 lutego 2018 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza 5 lutego 2018 r. na spotkanie informacyjne, które rozpocznie się o godzinie 13:30 w Olivia Sky Club
Olivia Business Centre
A: Olivia Tower (12 piętro)
Al. Grunwaldzka 472A 80-309 Gdańsk

Osoba do kontaktu:
Anna  Dukowska Koordynator Projektu „Zadłużeni w obligacjach”
Samodzielny Referat Analiz i Rozwoju
tel.  58 347 82 90
e-mail: anna.dukowska@mopr.gda.pl