artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 1518/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 września 2019 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2019

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 1517/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 września 2019 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadania z zakresu pomocy społecznej, którego adresatami są mieszkańcy Gdańska

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 1375/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 sierpnia 2019 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 9 września 2019 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej MOPR w Gdańsku
ul. Konrada Leczkowa 1A (parter).

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 1371/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań na rzecz seniorów i osób z niepełnosprawnościami, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 9 września 2019 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej MOPR w Gdańsku
ul. Konrada Leczkowa 1A (parter).

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 1155/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 lipca 2019 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 6 sierpnia 2019 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej MOPR w Gdańsku
ul. Konrada Leczkowa 1A (parter).

 

artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 731/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 14 maja 2019 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania z zakresu zdrowia publicznego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 17 maja 2019 r. o godz. 12.30 w sali konferencyjnej MOPR w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A (parter).

Załączniki:
Zarządzenie Nr 731/19 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania z zakresu zdrowia publicznego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 213.493 KB
Ogłoszenie o konkursie ofert 332.384 KB
Wzór oferty konkursowej 306.500 KB
Wzór oświadczenia o niekaralności 268.234 KB
Karta oceny oferty 401.553 KB
Wzór umowy 338.473 KB
Wzór oświadczenia wymaganego od Realizatora w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO 195.736 KB
Wzór sprawozdania 324.500 KB
Wzór oświadczenia o wydatkowaniu wartości przekazanych transz 267.081 KB
Zarządzenie Nr 780/19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania z zakresu zdrowia publicznego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 219.430 KB
Regulamin prac Komisji Konkursowej 253.672 KB
Wynik oceny formalnej 314.846 KB
Rozstrzygnięcie konkursu 404.437 KB
Zarządzenie Nr 836/19 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania z zakresu zdrowia publicznego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 102.846 KB
Zarządzenie Nr 1204/19 zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska w 2019 roku 116.743 KB
artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 630/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 7 maja 2019 r. o godz. 12.30 w sali konferencyjnej (poziom -1) przy ul. Dyrekcyjnej 5.

artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 535/19 Prezydenta Miast Gdańska z dnia 10 kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu w ramach konkursu Nr RPPM.06.01.02-IZ-00-22-001/19 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 6.1.2 "Aktywizacja społeczno-zawodowa", Działanie 6.1 "Aktywna integracja" Oś Priorytetowa 6 "Integracja" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Termin składania ofert upływa dnia 2 maja 2019 r.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 535/19 w sprawie ogłoszenia otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu w ramach konkursu Nr RPPM.06.01.02-IZ-00-22-001/19 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 6.1.2 "Aktywizacja społeczno-zawodowa", Działanie 6.1 "Aktywna integracja", Oś Priorytetowa 6 "Integracja" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 220.675 KB
Szczegółowe warunki otwartego naboru ofert 249.918 KB
Formularz zgłoszeniowy dla partnera projektu 72.000 KB
Karta oceny do otwartego naboru ofert 334.879 KB
Wykaz ofert 451.608 KB
Zarządzenie Nr 689/19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu w ramach konkursu Nr RPPM.06.01.02-IZ-00-22-001/19 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 6.1.2 "Aktywizacja społeczno-zawodowa", Działanie 6.1 "Aktywna integracja", Oś Priorytetowa 6 "Integracja" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 605.912 KB
Zarządzenie Nr 732/19 w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszenia otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu w ramach konkursu Nr RPPM.06.01.02-IZ-00-22-001/19 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 6.1.2 ?Aktywizacja społeczno-zawodowa?, Działanie 6.1 ?Aktywna integracja?, Oś Priorytetowa 6 ?Integracja? Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020 116.409 KB
artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 427/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2019 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 9 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 w sali konferencyjnej MOPR w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A (parter).

artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 305/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2019 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. "Zabezpieczenie 3 miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Miasta Gdańska"

artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 168/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 lutego 2019 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 168/19 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 144.524 KB
Szczegółowe warunki konkursu ofert 408.259 KB
Oferta realizacji zadania publicznego 301.000 KB
Oświadczenie o niekaralności 183.894 KB
Karta oceny oferty 293.176 KB
Wzór umowy 270.303 KB
Załącznik do umowy 135.343 KB
Sprawozdanie z wykonania zadania z zakresu zdrowia publicznego (wzór) 432.599 KB
Oświadczenie o wydatkowaniu co najmniej 50% kwoty dotychczasowych transz dotacji 184.850 KB
Zarządzenie Nr 303/19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 217.729 KB
Regulamin prac Komisji Konkursowej 235.787 KB
Wykaz ofert i ocena formalna 1,006.546 KB
Rozstrzygnięcie konkursu 519.096 KB
Zarządzenie Nr 398/19 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 109.027 KB