artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 305/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2019 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2019 zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Zabezpieczenie 3 miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie Miasta Gdańska”

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 168/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 lutego 2019 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 168/19 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 144.524 KB
Szczegółowe warunki konkursu ofert 408.259 KB
Oferta realizacji zadania publicznego 301.000 KB
Oświadczenie o niekaralności 183.894 KB
Karta oceny oferty 293.176 KB
Wzór umowy 270.303 KB
Załącznik do umowy 135.343 KB
Sprawozdanie z wykonania zadania z zakresu zdrowia publicznego (wzór) 432.599 KB
Oświadczenie o wydatkowaniu co najmniej 50% kwoty dotychczasowych transz dotacji 184.850 KB
Zarządzenie Nr 303/19 w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 217.729 KB
Regulamin prac Komisji Konkursowej 235.787 KB
Wykaz ofert i ocena formalna 1,006.546 KB
Rozstrzygnięcie konkursu 519.096 KB
Zarządzenie Nr 398/19 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2020 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska 109.027 KB