artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 1185/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 sierpnia 2020 r.

Załączniki:
Wykaz ofert 1.013 MB
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 934/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 lipca 2020 r.

Załączniki:
Wykaz ofert 1.041 MB
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 850/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 czerwca 2020 r.

Załączniki:
Wynik oceny formalnej 455.808 KB
Rozstrzygnięcie konkursu 484.646 KB
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 766/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 766/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020.

Zarządzenie Nr 849/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020.

Zarządzenie Nr 855/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020

Zarządzenie Nr 919/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020

Załączniki:
Wynik oceny formalnej 342.912 KB
Rozstrzygnięcie konkursu 396.865 KB
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 711/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 711/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu w ramach konkursu Nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-026/20 ogłoszonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Działania 4.1 „Innowacje społeczne”, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

Zarządzenie Nr 845/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu w ramach konkursu Nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-026/20 ogłoszonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Działania 4.1 „Innowacje społeczne”, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.

Termin składania ofert upływa 2 lipca 2020 r.

Zarządzenie Nr 844/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu w ramach konkursu Nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-026/20 ogłoszonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Działania 4.1 "Innowacje społeczne", Oś Priorytetowa IV "Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 30 czerwca 2020 r. o godz. 9:00 w sali konferencyjnej MOPR w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A (parter - s. 13).

Chęć udziału w spotkaniu, ze względu na obowiązujące reżimy sanitarne proszę zgłosić na adres e-mailowy: agnieszka.wierzbicka@mopr.gda.pl lub pod nr telefonu: 58/342 31 58.

Zarządzenie Nr 966/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu w ramach konkursu Nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-026/20 ogłoszonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w ramach Działania 4.1 „Innowacje społeczne”, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020

Załączniki:
Formularz zgłoszeniowy dla partnera projektu 106.500 KB
Wykaz ofert 372.697 KB
artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 710/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 czerwca 2020 r.

Załączniki:
Wykaz ofert 910.583 KB
artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 538/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 kwietnia 2020 r.

Załączniki:
Wykaz ofert 1.130 MB
artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 223/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 lutego 2020 r.

Zarządzenie Nr 223/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 3 marca 2020 r. o godz. 13:30 w sali konferencyjnej MOPR w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A (parter).

 

Zarządzenie Nr 298/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie sprostowania omyłki w zarządzeniu Nr 223/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020

Zarządzenie Nr 344/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020

Zarządzenie Nr 428/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020

Zarządzenie Nr 811/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2020

Załączniki:
Wynik oceny formalnej 399.604 KB
Rozstrzygnięcie konkursu 430.437 KB
artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 194/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 lutego 2020 r.

Załączniki:
Wynik oceny formalnej 818.187 KB
artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 123/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 lutego 2020 r.

Zarządzenie Nr 123/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu w ramach konkursu Nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 6.2.2 „Rozwój usług społecznych”, Działanie 6.2 „Usługi społeczne”, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 12 lutego 2020 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej MOPR w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A (parter).

Zarządzenie Nr 254/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach ogłoszonego otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu w ramach konkursu Nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 6.2.2 „Rozwój usług społecznych”, Działanie 6.2 „Usługi społeczne”, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Zarządzenie Nr 288/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia ogłoszenia otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu w ramach konkursu Nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 6.2.2 „Rozwój usług społecznych”, Działanie 6.2 „Usługi społeczne”, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020