artykuł nr 1

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Nazwa procedury:
Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Wymagane dokumenty:
1. Wypełnione oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
2. Wypełnione oświadczenie osoby uprawnionej, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej – dotyczy tylko osób korzystających z punktów prowadzonych przez organizacje pozarządowe, w przypadku gdy porady nie udziela adwokat lub radca prawny.
Wzory oświadczeń do pobrania poniżej lub dostępne w punktach porad.
3. 
Osobom z terenu Gdańska z niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość lub w miejscu zamieszkania.  W celu skorzystania z takiej formy pomocy należy wypełnić poniższe oświadczenie i przesłać w formie papierowej na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub osobiście w kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub elektronicznie na adres pomocprawna@mopr.gda.pl.

Miejsce udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

Punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego wraz z mediacją
w Gdańsku w 2020 roku

I. Punkty prowadzone przez MOPR w Gdańsku – pomoc prawna (zapisy w godzinach od 10.00 do 14.00 w dni powszednie, tel. 58 342 31 88):

  • ul. Dyrekcyjna 5 (I piętro, 4 punkty obsługi) - od poniedziałku do piątku
    w godzinach od 8:00 do 17:00, dostępna mediacja
  • ul. Szara 32-33 – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00,
  • pl. Gustkowicza 13 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00,
  • ul. Marynarki Polskiej 134a - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00,
  • ul. Elbląska 66 - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00, dostępna mediacja
  • ul. Modrzewskiego 2a - od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00, dostępna mediacja.

II . Punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe w Gdańsku – poradnictwo obywatelskie wraz z mediacją:

Instytut Aktywizacji Regionów ul. Kisielewskiego 12 Strzyża

poniedziałek, wtorek, środa godz. 15:00 - 19:00
czwartek, piątek godz. 16:30 - 20:30
telefon: 572 382 444, email: bppkalendarz@gmail.com

Instytut Aktywizacji Regionów ul. Reduta Wyskok 4 Śródmieście
poniedziałek, środa, piątek godz. 9:00 - 13:00
wtorek, czwartek godz. 12:00 - 16:00
telefon: 572 382 444, email: bppkalendarz@gmail.com

Instytut Aktywizacji Regionów ul. Opata Rybińskiego 10 Oliwa
poniedziałek, środa, piątek  godz. 13:30 - 17:30
wtorek, czwartek godz. 7:30 - 11:30
telefon: 572 382 444, email: bppkalendarz@gmail.com

Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS ul. Wyzwolenia 49 Nowy Port
poniedziałek, piątek godz. 08:00 - 12:00
wtorek, czwartek godz. 15:00 - 19:00
środa godz. 13:30 - 17:30
telefon: 517 939 716, email: nowyport.sas@o2.pl

Fundacja Prawo dla Obywateli ul. Północna 5 Brzeźno
poniedziałek, środa, czwartek, piątek godz. 15:00 - 19:00
wtorek godz. 7:00 - 11:00
telefon: 518 519 512

III . Punkty prowadzone przez organizacje pozarządowe w Gdańsku – pomoc prawna wraz z mediacją:

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
ul. Gościnna 10 Orunia
poniedziałek godz. 14:00 - 18:00
wtorek, środa, czwartek i piątek godz.  9:00 - 13:00

telefon: 504 871 478, email: prawo@fundacjarc.org.pl

Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
ul. Grunwaldzka 5 Wrzeszcz
poniedziałek, środa, czwartek, piątek godz. 9:00 - 13:00
wtorek godz.14:00 - 18:00
telefon: 504 871 478, email: prawo@fundacjarc.org.pl

Fundacja Teneo
ul. Jagiellońska 11 Przymorze
poniedziałek, wtorek, środa godz. 16:00 - 20:00
czwartek, piątek godz. 8:00 - 12:00

telefon: 690 074 609, email: klinikaprawa@teneo.org.pl

Fundacja Teneo
ul. Gustkowicza 13 Nowy Port (punkt specjalistyczny dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, doświadczających przemocy i dyskryminacji)
poniedziałek, czwartek godz. 16:00 - 20:00
wtorek, piątek godz. 8:00 - 12:00
środa godz. 10:00 - 14:00
telefon: 690 074 609, email: klinikaprawa@teneo.org.pl

Stowarzyszenie Akcja Społeczna SAS
ul. Hoża 4 Stogi
poniedziałek, wtorek, czwartek godz. 15:00 - 19:00
środa godz. 13:30 - 17:30
piątek godz. 13:00 - 17:00

telefon: 517 939 600, email: stogi.sas@o2.pl

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Doradztwa
ul. Konrada Leczkowa 1A
80-432 Gdańsk
tel. 58/342 31 88

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych:
nie dotyczy

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
2. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Tryb odwoławczy:
nie dotyczy

Inne informacje:
1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym;
2) wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
3) przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
4) nieodpłatną mediację,
5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.
2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
3. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

4. Nieodpłatna mediacja może być prowadzona między stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.
4. Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
4) przeprowadzenie mediacji;
5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.
5. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Formularze do pobrania: