artykuł nr 1

Zostań opiekunem prawnym lub kuratorem

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i na kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku prowadzi stały nabór kandydatów do bazy opiekunów prawnych osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych. Gdy zaistnieją okoliczności, w których wymagane jest objęcie opieką lub kuratelą podopiecznego, pracownik Ośrodka po przeprowadzeniu rozmowy z kandydatem z bazy, przedstawia sądowi na jego wniosek kandydaturę osoby gotowej pełnić ww. funkcję.
O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego lub kuratora decyduje sąd.

 

Kto może zostać opiekunem prawnym osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej
i kuratorem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystająca z pełni praw publicznych. Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią, stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora oraz nie może być karany za przestępstwo popełnione umyślnie. Ustanowienie opiekuna i kuratora następuje postanowieniem sądu opiekuńczego, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje zaświadczenie, stanowiące dowód uprawnień względem ubezwłasnowolnionego.

 

Zadania opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest pozbawiona możliwości dokonywania samodzielnych ważnych czynności prawnych, nie może np. podarować lub sprzedać swojego majątku, wynająć mieszkania, zobowiązać się do wykonania jakiegoś dzieła lub zlecenia, nie może przyjąć darowizny lub sporządzić testamentu. Dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej sąd ustanawia opiekuna prawnego. Zostaje on powołany do ochrony interesów osobistych i majątkowych podopiecznego. Obowiązkiem opiekuna jest sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli. Jego podopieczny może dokonywać tylko drobnych czynności dnia codziennego, jak bieżące zakupy, drobne usługi. Podstawowe zadania opiekuna:

- sprawowanie pieczy nad osobą ubezwłasnowolnioną - opiekun musi zadbać, przy wykorzystaniu istniejących możliwości (ustalenie praw do renty/emerytury, dodatku dla osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji z ZUS, zasiłku stałego/okresowego z MOPR itp.), aby osoba miała środki do życia, zapewnioną opiekę lekarską, nie stwarzała zagrożenia dla innych. W razie konieczności  opiekun może starać się o umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej
w odpowiedniej placówce, np. szpitalu, domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym itp.,

- sprawowanie zarządu nad majątkiem podopiecznego - dbanie o majątek m.in. sporządzenie inwentarza majątku ubezwłasnowolnionego i przedstawienie go sądowi,

- reprezentowanie podopiecznego wobec osób trzecich - zastępowanie osoby będącej pod opieką w dokonywaniu czynności prawnych, składaniu oświadczeń woli - czynności te wymagają każdorazowo zgody sądu opiekuńczego.

Opiekun ustanowiony przez sąd jest obowiązany wykonywać swe czynności z należytą starannością, podlega przy tym nadzorowi sądu opiekuńczego. Opiekun prawny nie ponosi osobistej odpowiedzialności majątkowej za zobowiązania zaciągnięte przez podopiecznego lub też czyny karalne przez niego dokonane.

 

Zadania kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Zadaniem kuratora jest opieka nad majątkiem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. To osoba, która potrzebuje pomocy przy prowadzeniu swoich spraw, ale jej stan nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego. Podobnie jak opiekun prawny, ma dbać o to, aby podopieczny miał środki do życia, zapewnioną opiekę lekarską. Osoba częściowo ubezwłasnowolniona ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Może zawierać umowy należące do powszechnie zawieranych w drobnych, bieżących sprawach życia codziennego, jak bieżące zakupy, drobne usługi. Może też rozporządzać zarobkiem oraz dokonywać czynności dotyczących przedmiotów oddanych tej osobie do swobodnego użytku. Nie może natomiast samodzielnie zaciągać zobowiązań oraz rozporządzać swoimi prawami. Wymagana jest do tego zgoda ustanowionego kuratora. Do reprezentowania podopiecznego
i zarządzania jego majątkiem kurator jest uprawniony tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi. W przeciwnym razie jest wyłącznie doradcą.

 

Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego i kuratora

Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi lub kuratorowi za sprawowanie opieki, na ich żądanie, stosowne wynagrodzenie okresowe albo jednorazowe. Przy ustalaniu jego wysokości sąd opiekuńczy bierze pod uwagę poczynione przez wnioskodawcę nakłady pracy. Wynagrodzenie pokrywane jest z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun lub kurator jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, suma pokrywana jest ze środków publicznych i wypłacana przez ośrodek pomocy społecznej.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku - Centrum Pracy Socjalnej 4
ul. Lecha 1 80-351 Gdańsk
tel. 58/511-46-16
tel. 506-228-183
e-mail: mopr@mopr.gda.pl

Wymagane dokumenty