artykuł nr 1

SCHRONIENIE, POSIŁEK I UBRANIE

Nazwa procedury:
przyznanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej lub zgłoszenie ustne do protokołu,
2. dowód osobisty lub inny dokument opatrzony zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy) stwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu,
3. dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy (np. zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach, decyzja przyznająca świadczenie z systemu zabezpieczenia społecznego),
4. inne dokumenty uzasadniające żądanie zawarte we wniosku (np. zaświadczenie lekarskie; zaświadczenie o posiadaniu statusu bezrobotnego; orzeczenie o niepełnosprawności).

Termin i sposób załatwiania:
Po złożeniu wniosku o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej obligatoryjnie przeprowadzany jest wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania lub pobytu. Odmowa przeprowadzenia wywiadu skutkuje odmową rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej.
Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.
Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Miejsce złożenia wniosku:
1. osobiście w Centrum Pracy Socjalnej właściwym na miejsce zamieszkania klienta, Wydział Reintegracji Osób w Bezdomności, kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku
2. za pośrednictwem poczty - adresy j.w.;

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Reintegracji Osób w Bezdomności
ul. Piekarnicza 16
80-126 Gdańsk

Tryb odwoławczy:
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
2. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego,
3. uchwała Nr XXXV/179/15 z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie schronienia.

Inne informacje:
1. Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona.
2. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego
w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.
3. Przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.
4. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych:
brak

Formularze do pobrania: