artykuł nr 1

SKŁADKA EMERYTALNO - RENTOWA

Nazwa procedury:
opłacanie składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe lub zgłoszenie ustne do protokołu,
2. dowód osobisty lub inny dokument opatrzony zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy) stwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu,
3. zaświadczenie z ZUS określające, jakim okresem składkowym i nieskładkowym legitymuje się osoba ubiegająca się o opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe,
4. dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy (np. zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach, decyzja przyznająca świadczenie z systemu zabezpieczenia społecznego),
5. inne dokumenty uzasadniające żądanie zawarte we wniosku oraz zaświadczenie lekarskie
stwierdzające konieczność sprawowania opieki wystawione nie wcześniej niż 14 dni przed ubieganiem się o opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

Termin i sposób załatwiania:
Po złożeniu wniosku o udzielenie pomocy obligatoryjnie przeprowadzany jest wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania lub pobytu. Odmowa przeprowadzenia wywiadu skutkuje odmową rozpatrzenia wniosku o opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.
Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.
Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Miejsce złożenia wniosku:
1. osobiście w Centrum Pracy Socjalnej właściwym na miejsce zamieszkania klienta lub
w kancelarii
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku,
2. za pośrednictwem poczty na adresy jw.

Jednostka odpowiedzialna:
Centrum Pracy Socjalnej właściwe na miejsce zamieszkania klienta

Tryb odwoławczy:
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
2. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Inne informacje:
1. Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacane jest przez Ośrodek za osobę, która zrezygnowała z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem.
2. Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami długotrwale lub ciężko chorymi stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe.
3. Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe opłacana jest w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych przez okres sprawowania opieki.
4. Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe nie przysługuje osobie, która w dniu złożenia wniosku o opłacenie niniejszych składek:
- ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat,
- posiada okres ubezpieczeniowy (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.
5. MOPR opłaca składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie. Przez ojca i matkę należy rozumieć również ojca i matkę współmałżonka.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych:
brak

Formularz do pobrania: