artykuł nr 1

SPECJALNY ZASIŁEK CELOWY

Nazwa procedury:
przyznanie specjalnego zasiłku celowego

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o przyznanie specjalnego zasiłku celowego lub zgłoszenie ustne do protokołu,
2. dowód osobisty lub inny dokument opatrzony zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy) stwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu,
3. dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy (np. zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach, decyzja przyznająca świadczenie z systemu zabezpieczenia społecznego),
4. inne dokumenty uzasadniające żądanie zawarte we wniosku – tj. dokumenty wskazująca na szczególnie uzasadnioną sytuację (np. zaświadczenie lekarskie, udokumentowane znaczne wydatki na leki i leczenie).

Termin i sposób załatwiania:
Po złożeniu wniosku o przyznanie specjalnego zasiłku celowego obligatoryjnie przeprowadzany jest wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania lub pobytu. Odmowa przeprowadzenia wywiadu skutkuje odmową rozpatrzenia wniosku o przyznanie specjalnego zasiłku celowego.
Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.
Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Miejsce złożenia dokumentów:
1. osobiście w Centrum Pracy Socjalnej właściwym na miejsce zamieszkania klienta lub
w kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku
,
2. za pośrednictwem poczty na adres jw.

Jednostka odpowiedzialna:
Centrum Pracy Socjalnej właściwe na miejsce zamieszkania klienta

Tryb odwoławczy:
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
2. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Inne informacje:
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może zostać przyznany:
- specjalny zasiłek celowy – nie podlegający zwrotowi w wysokości nie przekraczającej kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny,
- specjalny zasiłek celowy – pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.
2. Specjalny zasiłek celowy może być przyznany osobie albo rodzinie, które poniosły straty
w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych:
brak

Formularze do pobrania: