artykuł nr 1

ZASIŁEK STAŁY

Nazwa procedury:
przyznanie zasiłku stałego

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o przyznanie zasiłku stałego lub zgłoszenie ustne do protokołu,
2. dowód osobisty lub inny dokument opatrzony zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy) stwierdzający tożsamość oraz wiek wnioskodawcy - do wglądu,
3. dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy (np. zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach, decyzja przyznająca świadczenie z systemu zabezpieczenia społecznego),
4. inne dokumenty uzasadniające żądanie zawarte we wniosku np. orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, orzeczenie o zaliczeniu do I lub II grupy inwalidów, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych itp.

Termin i sposób załatwiania:
Po złożeniu wniosku o udzielenie pomocy obligatoryjnie przeprowadzany jest wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania lub pobytu. Odmowa przeprowadzenia wywiadu skutkuje odmową rozpatrzenia wniosku o przyznanie zasiłku stałego.
Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.
Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Miejsce złożenia wniosku:
1. osobiście w Centrum Pracy Socjalnej właściwym na miejsce zamieszkania klienta lub w kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku,
2. za pośrednictwem poczty na adresy jw.

Jednostka odpowiedzialna:
Centrum Pracy Socjalnej właściwe na miejsce zamieszkania klienta

Tryb odwoławczy:
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
2. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Inne informacje:
1. Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł,
2) osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł,
3) rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
2. Zasiłek stały przysługuje:
1) osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
2) osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
3. Zasiłek stały ustala się w wysokości:
1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 645,00 zł miesięcznie;
2) w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
4. Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych:
brak

Formularz do pobrania: