artykuł nr 1

PRZYZNAWANIE PRZEWOZÓW MIKROBUSAMI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KORZYSTAJĄCYCH Z PLACÓWEK PROWADZONYCH LUB ZLECONYCH DO PROWADZENIA PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W GDAŃSKU

Nazwa procedury:
Przyznawanie przewozów mikrobusami dla osób niepełnosprawnych korzystających z placówek prowadzonych lub zleconych do prowadzenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o przyznanie przewozu mikrobusami osób niepełnosprawnych w ramach systemu pomocy społecznej.
2. Kopia orzeczenia Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o stopniu niepełnosprawności.
3. Kopia orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy w połączeniu z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji.
4. Kopia legitymacji osoby niepełnosprawnej z wpisanym symbolem niepełnosprawności.
5. Kopia zaświadczenia lub wyroku sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora.
6. Kopia pełnomocnictwa.

Termin i sposób załatwiania:
Termin złożenia wniosku do 30 kwietnia każdego roku przed planowanym terminem objęcia przewozami abonamentowymi obejmującym maksymalny okres od dnia 1 września do 31 sierpnia roku następnego.
Wnioski złożone po terminie, nie później jednak niż 4 miesiące przed wnioskowanym terminem rozpoczęcia przewozu, będą rozpatrywane w miarę możliwości przewozowych.
Po złożeniu wniosku wraz z załącznikami:
1. sprawdzanie pod względem formalnym. Komisja może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia w zakresie informacji zawartych we wniosku.
2. Komisja może odrzucić wniosek złożony bez wymaganych dokumentów lub jeżeli budzi on nadal wątpliwości mimo wyznaczonego terminu na jego uzupełnienie.
3. Komisja może wstrzymać wykonywanie wniosku w przypadku wystąpienia okoliczności świadczących o niezgodności ze stanem faktycznym i prawnym informacji zawartych w uprzednio pozytywnie rozpatrzonym wniosku, do czasu wyjaśnienia powstałych wątpliwości.
4. Komisja odrzuca wniosek, jeżeli z przedłożonych dokumentów wynika, że wnioskodawca nie spełnia warunków formalnych do objęcia płatnym przewozem mikrobusami w ramach systemu pomocy społecznej, a wnioski właściwe dla innych Komisji przekazuje się tym Komisjom bez ich formalnej weryfikacji.
5. Komisja sporządza listy z nazwiskami wnioskodawców:
1) spełniających warunki formalne, którym przyznano płatny przewóz mikrobusami w ramach systemu pomocy społecznej;
2) spełniających warunki formalne, którym nie przyznano płatnego przewozu mikrobusami w ramach systemu pomocy społecznej;
3) których wnioski odrzucono;
4) dla których wskazano inną komisję jako właściwą do rozpatrywania ich wniosków
6. Komisja sporządza z posiedzenia pisemny protokół, który podpisuje Przewodniczący Komisji prowadzący posiedzenie.
7. Przekazanie list do Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku w celu realizacji wniosków.
8. Powiadomienie o sposobie rozpatrzenia wniosku niezwłocznie po ustaleniu przez Zarząd Transportu Miejskiego planu przewozów.
9. Wnioskodawców, których wnioski zostały rozpatrzone negatywnie powiadamia się niezwłocznie.

Miejsce złożenia wniosku:
Wydział Integracji i Rehabilitacji
ul. Leczkowa 1A
80-432 Gdańsk
tel.: 58/ 320 53 47, 58/320 53 44

Podstawa prawna:
1. uchwała Nr XXXIX/885/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 czerwca 2013 r. sprawie ustalenia rodzajów przewozów, zasad korzystania, organizacji, uprawnień i odpłatności przy przejazdach osób niepełnosprawnych, przystosowanymi do tego celu mikrobusami, organizowanych przez Gminę Miasta Gdańska.
2. zarządzenie Nr 299/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków osób niepełnosprawnych o przyznanie przewozów mikrobusami, ostatnio zmienione zarządzeniem Nr 597/19 z dnia 18 kwietnia 2019 r.

Inne informacje:
1. Przy rozpatrywaniu wniosków Komisja bierze pod uwagę brak możliwości korzystania z gminnego transportu zbiorowego ze względu na niepełnosprawność wnioskodawcy, w tym konieczności poruszania się przy pomocy przedmiotów ortopedycznych na liniach komunikacyjnych nie obsługujących w pełnym zakresie przez niskopodłogowe pojazdy gminnego transportu zbiorowego, na stałej trasie przejazdu.
2. W pierwszej kolejności Komisja rozpatruje wnioski osób niepełnosprawnych:
1) o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o następujących schorzeniach:
a) upośledzeniu umysłowym (symbol 01 – U),
b) chorobach psychicznych (symbol 02 – P)
c) chorobach narządu wzroku ( symbol 04 – 0),
d) epilepsji (symbol 06 – E),
e) całościowych zaburzeniach rozwojowych (symbol 12 – C)
3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w kwestii rozpatrywanych wniosków zwykłą większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
4. Komisja biorąc pod uwagę możliwości przewozowe może przyznać przewóz na okres krótszy niż wnioskowany.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych:
brak

Formularze do pobrania: