artykuł nr 1

Oferta Stowarzyszenia Opiekuńczo-Resocjalizacyjnego „Prometeusz”

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Wsparcie przyjęć interwencyjnych dla samotnych kobiet doświadczających bezdomności

Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Wsparcie przyjęć interwencyjnych dla samotnych kobiet doświadczających bezdomności, złożona przez Stowarzyszenie Opiekuńczo-Resocjalizacyjne „Prometeusz”. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Uwagi do oferty można zgłaszać do dnia 23 lutego 2023 r. pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk lub drogą elektroniczną:
1) na adres e-mail: mopr@gdansk.gda.pl;
2) korzystając z ePUAP: /moprgd/skrytka.

Osoba upoważniona do kontaktu w powyższej sprawie: p. Karolina Domżalska tel. 58/342 31 58