artykuł nr 1

Ogłoszenie Nr 635454-N-2019

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Przeprowadzenie specjalistycznych diagnoz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, u których istnieje podejrzenie występowania Alkoholowego Zespołu Płodowego (FAS/ FASD) i wydanie opinii diagnostycznych oraz zapewnienie dziecku i jego opiekunom specjalistycznej, kompleksowej pomocy terapeutycznej.

artykuł nr 2

Ogłoszenie Nr 615308-N-2019

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usługi polegającej na działaniach interwencyjnych w środowisku osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie Miasta Gdańska.

artykuł nr 3

Ogłoszenie Nr 614831-N-2019

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług cmentarno-pogrzebowych na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Gdańska.

artykuł nr 4

Ogłoszenie Nr 610096-N-2019

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów prawa jazdy oraz różnych kursów wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi dla uczestników projektu „Cała Naprzód II”.

artykuł nr 5

Ogłoszenie Nr 583815-N-2019

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane

Wykonanie robót remontowych budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Gdańsku przy ul. Nowiny 7.