artykuł nr 1

Ogłoszenie Nr 769361-N-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Przeprowadzenie specjalistycznych diagnoz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, u których istnieje podejrzenie występowania Alkoholowego Zespołu Płodowego (FAS/ FASD) i wydanie opinii diagnostycznych oraz zapewnienie dziecku i jego opiekunom specjalistycznej, kompleksowej pomocy terapeutycznej.

artykuł nr 2

Ogłoszenie nr 606389-N-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Dostawa bonów towarowych dla pracowników MOPR w Gdańsku oraz byłych pracowników (emerytów i rencistów) objętych pomocą socjalną finansowaną z ZFŚS.

artykuł nr 3

Ogłoszenie nr 600917-N-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usługi polegającej na działaniach interwencyjnych w środowisku osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie Miasta Gdańska.

artykuł nr 4

Ogłoszenie nr 594009-N-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Świadczenie usług cmentarno-pogrzebowych na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Gdańska.

artykuł nr 5

Ogłoszenie nr 572151-N-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania biurowego z licencją edukacyjną.