artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 850/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 maja 2024 r.

Zarządzenie Nr 850/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024 - 2026 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024 - 2026 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 850/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 maja 2024 r.
Zadania będące przedmiotem konkursu to:
I. Wyposażenie i prowadzenie Dziennego Domu Senior+ dla osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+
II. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla mieszkańców Gdańska.
Spotkanie odbędzie się w dniu 4 czerwca 2024 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. ul. Konrada Leczkowa 1A piętro II pok. 220. Istnieje możliwość uczestnictwa w spotkaniu online na platformie Microsoft Teams. Osoby zainteresowane taką formą uczestnictwa, otrzymają link do spotkania po zgłoszeniu chęci takiego udziału pod adresem e-mail: dorota.klos@gdansk.gda.pl.
Podczas spotkania planujemy omówienie kwestii związanych z ogłoszonym naborem, jak również postaramy się odpowiedzieć na pytania, aby każda wnioskodawczyni i każdy wnioskodawca mogła/mógł rozwiać swoje indywidualne wątpliwości.
Osoba do kontaktu w powyższej sprawie:
Dorota Klos - tel. 58/342 31 58, adres e-mail: dorota.klos@gdansk.gda.pl

Zarządzenie Nr 1134/24 Prezydenta Miasta Gdańska  dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert na realizację w latach 2024 - 2026 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 1184/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024 - 2026 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska

 

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 849/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 maja 2024 r.

Zarządzenie Nr 849/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w latach 2024 - 2025 zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024 - 2025 zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 849/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 maja 2024 r.
Zadania będące przedmiotem konkursu to:
I. Zadanie 2.10: Kolonie, obozy i półkolonie z programem zajęć profilaktycznych i/lub socjoterapeutycznych (wsparcie całorocznej pracy w ramach poszerzania i podnoszenia jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla m.in. dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, w tym dzieci z pieczy zastępczej)
II. Zadanie 2.11: Realizacja programów, działań profilaktycznych opartych na metodzie pracy ulicznej - streetworking i/lub partyworking
III. Zadanie 2.13. Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej, dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym lub z rodzin zagrożonych tym problemem - w placówkach wsparcia dziennego.
Spotkanie odbędzie się w dniu 28 maja 2024 r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. ul. Konrada Leczkowa 1A piętro II pok. 220. Istnieje możliwość uczestnictwa w spotkaniu online na platformie Microsoft Teams. Osoby zainteresowane taką formą uczestnictwa, otrzymają link do spotkania po zgłoszeniu chęci takiego udziału pod adresem e-mail: dorota.klos@gdansk.gda.pl.
Podczas spotkania planujemy omówienie kwestii związanych z ogłoszonym naborem, jak również postaramy się odpowiedzieć na pytania, aby każda wnioskodawczyni i każdy wnioskodawca mogła/mógł rozwiać swoje indywidualne wątpliwości.
Osoba do kontaktu w powyższej sprawie:
Dorota Klos - tel. 58/342 31 58, adres e-mail: dorota.klos@gdansk.gda.pl

Zarządzenie Nr 1028/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert na realizację w latach 2024 - 2025 zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska oraz ustalenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr  1135/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników konkursu ofert na realizację w latach 2024 - 2025 zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska

Zarządzenie Nr 1231/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 lipca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia ostatecznych wyników konkursu ofert na realizację w latach 2024 - 2025 zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 655/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 655/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursu otwartego konkursu konkurs ofert na realizację w latach 2024 - 2027 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024 - 2027 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska, ogłoszonego zarządzeniem Nr 655/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 kwietnia 2024 r.
Zadania będące przedmiotem konkursu:
I. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej
II. Prowadzenie usług asystenta osobistego osoby z zaburzeniami psychicznymi
III. Prowadzenie punktu wsparcia środowiskowego dla osób z zaburzeniami psychicznymi
IV. Prowadzenie centrum informacji i wsparcia dla osób niewidomych i słabowidzących
V. Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
VI. Prowadzenie wsparcia w mieszkaniach wspomaganych
VII. Prowadzenie wsparcia w mieszkaniach treningowych dla wychowanków pieczy zastępczej i imigrantów
VIII. Zabezpieczenie miejsc w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego
IX. Prowadzenie punktu wsparcia dla kobiet w bezdomności.
Spotkanie odbędzie się w dniu 17 marca 2024 r. o godz. 14:00 w formie stacjonarnej w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Modrzewskiego 2A. Podczas spotkania planujemy omówienie kwestii związanych z ogłoszonym naborem, jak również postaramy się odpowiedzieć na pytania, aby każda wnioskodawczyni i każdy wnioskodawca mogła/mógł rozwiać swoje indywidualne wątpliwości.
Osoba do kontaktu w powyższej sprawie:
Ewa Chwedyna - tel. 58/342 31 58, adres e-mail: ewa.chwedyna@gdansk.gda.pl

Zarządzenie Nr 844/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024 - 2027 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska

Zarządzenie Nr 936/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2024 - 2027 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wsparcia osób z niepełnosprawnością i ich rodzin, których adresatami są mieszkańcy i mieszkanki Gdańska

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 654/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 kwietnia 2024 r.

Zarządzenie Nr 654/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami - zarządzenie zostało uchylone

Zarządzenie Nr 674/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami, ogłoszonego zarządzeniem Nr 654/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 kwietnia 2024 r.
Zadania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945) wskazane w szczegółowych warunkach otwartego konkursu ofert.
Spotkanie odbędzie się w dniu 18 marca 2024 r. o godz. 12:00 w formie stacjonarnej w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Modrzewskiego 2A. Podczas spotkania planujemy omówienie kwestii związanych z ogłoszonym naborem, jak również postaramy się odpowiedzieć na pytania, aby każda wnioskodawczyni i każdy wnioskodawca mogła/mógł rozwiać swoje indywidualne wątpliwości.
Osoba do kontaktu w powyższej sprawie:
Ewa Chwedyna - tel. 58/342 31 58, adres e-mail: ewa.chwedyna@gdansk.gda.pl

Zarządzenie Nr 916/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami

Zarządzenie Nr 1019/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2024 zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 384/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2024 r.

Zarządzenie Nr 384/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu pod roboczym tytułem „Wygrana rodzina” - gdański model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy”

Termin składania ofert upływa 21 marca 2024 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu pod roboczym tytułem „Wygrana rodzina” - gdański model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy” ogłoszonego zarządzeniem Nr 384/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2024 r.
Spotkanie odbędzie się w dniu 12 marca 2024 r. o godz. 14:30 w formie stacjonarnej w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Konrada Leczkowa 1A. Podczas spotkania planujemy omówienie kwestii związanych z ogłoszonym naborem, jak również postaramy się odpowiedzieć na pytania, aby każda wnioskodawczyni i każdy wnioskodawca mogła/mógł rozwiać swoje indywidualne wątpliwości.

Osoba do kontaktu w powyższej sprawie:
Agnieszka Korzeniowska - tel. 58/342 31 48, adres e-mail:
agnieszka.korzeniowska@gdansk.gda.pl

Zarządzenie Nr 560/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu pod roboczym tytułem „Wygrana rodzina” - gdański model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy”

Zarządzenie Nr 593/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu pod roboczym tytułem „Wygrana rodzina” - gdański model przeciwdziałania dziedziczeniu biedy”