artykuł nr 1

Towarzystwem Wspierania Potrzebujących "PRZYSTAŃ"

Gdańsk, dnia 4 stycznia 2022 r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje, że udzielił zamówienia i zawarł umowę o wykonanie zamówienia z Towarzystwem Wspierania Potrzebujących „PRZYSTAŃ” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 1A, NIP: 5842463039, Regon: 192726920, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr 0000100112. na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy o Szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.