artykuł nr 1

Informacja dotycząca składania ofert

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, uznając jego celowość.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) oraz zarządzeniem Nr 1690/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert i zarządzeniem Nr 587/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania przy rozpatrywaniu ofert realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, uznając jego celowość.

Zadanie publiczne musi spełnić łącznie następujące warunki:
1) wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekraczać kwoty 10 000 zł;
2) zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
3) łączna kwota środków finansowych przyznanych przez Gminę Miasta Gdańska temu samemu podmiotowi w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20 000 zł.

Trzyosobowy zespół w terminie 5 dni roboczych od daty wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oferty (lub podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta, „Potwierdzenia złożenia oferty” zawierające sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną dokumentów, złożonych w systemie elektronicznym Witkac.pl) rozpatruje celowość realizacji zadania publicznego, która akceptowana jest przez Prezydenta Miasta Gdańska biorąc pod uwagę:
1) czy zakres zadania publicznego wymieniony w ofercie jest zbieżny z zakresem i rodzajem zadania oraz odpowiada priorytetom określonym w rocznym programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi;
2) zapewnienie wysokiej jakości wykonania zadania publicznego;
3) uwzględnienie w kosztorysie realizacji zadania wyłącznie działań niezbędnych do wykonania zadania publicznego;
4) czy w budżecie Miasta Gdańska są zabezpieczone środki finansowe, będące w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w wysokości umożliwiającej dofinansowanie projektu;
5) korzyści wynikające z realizacji wnioskowanego zadania publicznego dla społeczności lokalnej.

Jeżeli zespół podejmie decyzję o zleceniu realizacji zadania publicznego, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty zamieszczana jest ona na okres 7 dni na tablicach ogłoszeń, stronach internetowych, w BIP Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej uwagi. Po upływie wskazanego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, zostanie zawarta umowa realizacji zadania publicznego, a oferta, stanowić będzie załącznik do tej umowy.

Otwarcie naboru w trybie art. 19 a w systemie elektronicznym Witkac.pl nie jest jednoznaczne z dostępnością środków finansowych.

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1) aktualny dokument potwierdzający status prawny Oferenta i umocowanie osób go reprezentujących - o ile nie jest on dostępny w internetowej Wyszukiwarce Podmiotów Krajowego Rejestru Sądowego;
2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotu składającego ofertę niż wynikający z KRS lub innego, właściwego rejestru - pełnomocnictwo oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej, jeśli nie obwiązuje zwalenie z opłaty;
3) kopię umowy lub statutu spółki, w przypadku gdy Oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego.

Załączniki:
Karta oceny 152.988 KB