Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r.

Ogłoszenie o naborze stanowisko pomocnicze i obsługi: pracownik socjalny/starszy pra...

Utworzony: 2017-07-17 | Zmodyfikowany: 2017-08-18 12:36

2. Rok 2017

Zarządzenie Nr 1131/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 lipca 2017 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska, tj. pozyskiwanie, składowanie i dystrybucja pakietów żywnościowych oraz prowadzenie specjalistycznego, interdyscyplinarnego poradnictwa dla rodzin. Termin składania ofert upływa 27 lipca 2017 r.

Utworzony: 2017-07-06 | Zmodyfikowany: 2017-08-13 21:41

3. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r.

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze: Zastępca Dyrektora ds. ws...

Utworzony: 2017-07-24 | Zmodyfikowany: 2017-08-09 11:26

4. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2017 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty na malowanie pomieszczeń zajmowanych przez Cenrum Pracy Socjalnej 2 w budynku przy ul. Gustkowicza 13.

Utworzony: 2017-08-06 | Zmodyfikowany: 2017-08-06 15:57

5.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nazwa procedury: Nieodpłatna pomoc prawna Wymagane dokumenty: 1. Osoba, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia - oryginał lub odpis decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia z pomocy społecznej i odpowiednie oświadczenia, 2. Członek "D...

Utworzony: 2015-12-31 | Zmodyfikowany: 2017-08-04 14:20

6. Rok 2017

Zarządzenie Nr 1058/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2017 - 2018 zadania z zakresu pomocy społecznej, którego adresatami są mieszkańcy Gdańska pn. "Wsparcie społeczne uczestników projektu Dom ekologiczny z mieszkaniami ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny" realizowanego w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016 ? 2023. Termin składania ofert upływa 18 lipca 2017 r.

Utworzony: 2017-06-27 | Zmodyfikowany: 2017-08-04 00:33

7. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Zespole Świa...

Utworzony: 2017-07-07 | Zmodyfikowany: 2017-08-02 21:50

8. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym...

Utworzony: 2017-07-11 | Zmodyfikowany: 2017-07-31 22:48

9. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2017 roku

Numer ogłoszenia 544864-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane Kontynuacja robót budowlanych związanych z przebudową lokalu użytkowego na potrzeby Centrum Pracy Socjalnej 4 w Gdańsku przy ul. Lecha 1.

Utworzony: 2017-07-05 | Zmodyfikowany: 2017-07-26 20:15

10. Rok 2017

Oferta Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski Koło Gdańsk

Oferta realizacji zadania publicznego pt. "Integracja poprzez rekreację i wypoczynek. Wyjazd osób niepełnosprawnych chorych na stwardnienie rozsiane" złożona w trybie pozakonkursowym przez Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski Koło Gdańsk. Dnia 18 lipca 2017 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła, w trybie pozakonkursowym, oferta Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Oddział Pomorski Koło Gdańsk na realizację zadania pt. "Inte...

Utworzony: 2017-07-20 | Zmodyfikowany: 2017-07-20 19:34

11. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r.

Ogłoszenie o naborze na ekspertów do opracowania i konsultacji kompleksowego modelu ...

Termin składania dokumentów aplikacyjnych zostaje przedłużony do dn. 3 lipca 2017 r. do godziny 15.30.

Utworzony: 2017-06-22 | Zmodyfikowany: 2017-07-14 11:35

12. Rok 2017

Zarządzenie Nr 982/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 czerwca 2017 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w roku 2017 zadania z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017 pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę dla dzieci i młodzieży zagrożonej lub dotkniętej marginalizacją na terenie jednej z następujących dzielnic Gdańska: Przymorze Małe, Żabianka-Wejh...

Utworzony: 2017-06-12 | Zmodyfikowany: 2017-07-14 10:21

13. Rok 2017

Oferta Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Rehabilitacji

Oferta Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Rehabilitacji pt. "V dni Nowego Portu. Senior z pasją - impreza plenerowa" złożona w trybie pozakonkursowym.

Utworzony: 2017-07-14 | Zmodyfikowany: 2017-07-14 10:05

14. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r.

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze: Zastępca Dyrektora ds. ws...

Utworzony: 2017-06-23 | Zmodyfikowany: 2017-07-12 09:54

15. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Spr...

Utworzony: 2017-05-25 | Zmodyfikowany: 2017-07-12 09:48

16. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2017 roku

Numer ogłoszenia 520468-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymania w czystości terenu przed obiektami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Utworzony: 2017-06-02 | Zmodyfikowany: 2017-07-12 09:35

17. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent/podinspektor/inspektor w Wyd...

Utworzony: 2017-06-05 | Zmodyfikowany: 2017-07-12 08:53

18.

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

Nazwa procedury: poradnictwo specjalistyczne prawne, psychologiczne i rodzinne Wymagane dokumenty: brak Termin i sposób załatwiania: Ustalenie terminu porady specjalistycznej za pośrednictwem pracownika socjalnego w Centrum Pracy Socjalnej właściwego na miejsce zamieszkania klienta - porada specjalisty: prawnika, psychologa lub pedagoga Miejsce złożenia dokumentów: brak Tryb odwoławczy: brak Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930) Inne i...

Utworzony: 2012-06-11 | Zmodyfikowany: 2017-07-11 10:10

19.

SCHRONIENIE, POSIŁEK I UBRANIE

Nazwa procedury: przyznanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania Wymagane dokumenty: 1. wniosek o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej lub zgłoszenie ustne do protokołu, 2. dowód osobisty lub inny dokument opatrzony zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy) stwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu, 3. dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy (np. zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach, decyzja przyznająca świadczenie z systemu zabezpieczenia społecznego), 4....

Utworzony: 2012-06-11 | Zmodyfikowany: 2017-07-11 10:09

20.

ZASIŁEK STAŁY

Nazwa procedury: przyznanie zasiłku stałego Wymagane dokumenty: 1. wniosek o przyznanie zasiłku stałego lub zgłoszenie ustne do protokołu, 2. dowód osobisty lub inny dokument opatrzony zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy) stwierdzający tożsamość oraz wiek wnioskodawcy - do wglądu, 3. dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy (np. zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach, decyzja przyznająca świadczenie z systemu zabezpieczenia społecznego), 4. inne dokumenty uzasadniające żąd...

Utworzony: 2012-06-12 | Zmodyfikowany: 2017-07-10 21:52