Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Org...

Utworzony: 2017-11-28 | Zmodyfikowany: 2017-12-15 11:53

2. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: referent/podinspektor/inspektor w Wyd...

Utworzony: 2017-11-21 | Zmodyfikowany: 2017-12-15 11:49

3. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2017 roku

Numer ogłoszenia 612025-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi Świadczenie całodobowych usług opiekuńczych i bytowych dla 14 osób starszych i niepełnosprawnych fizycznie w Rodzinnych Domach Pomocy na terenie miasta Gdańska.

Utworzony: 2017-11-07 | Zmodyfikowany: 2017-12-15 10:36

4. Rok 2017

Zarządzenie Nr 1978/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2017 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska. Termin składania ofert upływa 7 grudnia 2017 r. o godzinie 15.30. Szanowni Państwo, aby złożyć ofertę realizacji zadania publicznego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2018 - 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresata...

Utworzony: 2017-11-16 | Zmodyfikowany: 2017-12-14 19:47

5. Rok 2017

Zarządzenie Nr 1979/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2017 r.

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w roku 2018 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska Termin składania ofert upływa 4 grudnia 2017 r.

Utworzony: 2017-11-16 | Zmodyfikowany: 2017-12-14 19:45

6. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2017 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na świadczenie usług gastronomicznych polegających na przygotowywaniu posiłków obiadowych i ich dostarczaniu do Centrum Aktywności i Wsparcia dla Osób Starszych dla Dziennego Domu Pomocy i Klubu Samopomocy działających w Gdańsku ul. Sternicza 2.

Utworzony: 2017-12-13 | Zmodyfikowany: 2017-12-13 13:21

7. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2017 roku

Numer ogłoszenia 630930-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi Przeprowadzenie diagnoz psychofizycznych, diagnoz psychospołecznych, diagnoz specjalistycznych i badań, konsultacji i poradnictwa psychologicznego oraz wydania opinii psychologicznych.

Utworzony: 2017-12-12 | Zmodyfikowany: 2017-12-12 11:28

8. Rok 2017

Zarządzenie Nr 2021/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2017 r.

Ogłoszenie otwartego naboru ofert na zawarcie partnerstwa na realizację planowanego projektu w ramach konkursu Nr RPPM.06.01.02-IZ-00-22-002/17 ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego w ramach Poddziałania 6.1.2 "Aktywizacja społeczno-zawodowa", Działanie 6.1 "Aktywna integracja", Oś Priorytetowa 6 "Integracja" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Termin składania ofert upływa dnia 19 grudnia 2017 r. Spotkanie in...

Utworzony: 2017-11-28 | Zmodyfikowany: 2017-12-08 13:31

9. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2017 roku

Numer ogłoszenia 610932-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi Świadczenie kompleksowych usług cmentarno-pogrzebowych na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Gdańska.

Utworzony: 2017-11-03 | Zmodyfikowany: 2017-12-07 14:53

10. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym...

Utworzony: 2017-12-06 | Zmodyfikowany: 2017-12-06 12:35

11. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko ...

Utworzony: 2017-12-05 | Zmodyfikowany: 2017-12-05 13:30

12. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2017 roku

Numer ogłoszenia 608077-N-2017

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania biurowego.

Utworzony: 2017-10-27 | Zmodyfikowany: 2017-12-04 13:17

13. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko ...

Utworzony: 2017-11-28 | Zmodyfikowany: 2017-11-28 13:10

14. Procedury i formularze

Procedury i formularze

DOFINANSOWANIE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU SIĘ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM DOFINANSOWANIE USŁUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA - PRZEWODNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘ...

Utworzony: 2012-06-01 | Zmodyfikowany: 2017-11-24 15:03

15.

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONA...

Nazwa procedury: dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. 2. Oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON i zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON. 3. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osoby upełnomocnione do reprezentowania jednost...

Utworzony: 2017-11-24 | Zmodyfikowany: 2017-11-24 14:52

16. Rok 2016

Zarządzenie Nr 2013/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 grudnia 2016 r.

Przyznanie dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 roku

Utworzony: 2016-12-29 | Zmodyfikowany: 2017-11-24 12:56

17. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko ...

Utworzony: 2017-09-13 | Zmodyfikowany: 2017-11-23 11:53

18. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: psycholog stażysta/konsulta...

Utworzony: 2017-10-20 | Zmodyfikowany: 2017-11-23 11:33

19. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Org...

Utworzony: 2017-10-20 | Zmodyfikowany: 2017-11-23 11:25

20. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2017 r.

Ogłoszenie o naborze na kierownicze stanowisko urzędnicze: Zastępca Dyrektora ds. ws...

Utworzony: 2017-11-21 | Zmodyfikowany: 2017-11-21 20:54