Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2020 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zdiagnozowanie umiejętności językowych oraz zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych kursów języka angielskiego, zakończonych certyfikacją dla 3 Uczestniczek Projektu „Cała Naprzód II”

Utworzony: 2020-12-01 | Zmodyfikowany: 2020-12-01 12:29

2. Rok 2020

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie Prezydenta Miasta Gdańska do składania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert - MOPR 2/2020

Utworzony: 2020-11-30 | Zmodyfikowany: 2020-11-30 13:58

3. Rok 2020

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie Prezydenta Miasta Gdańska do składania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert - MOPR 3/2020 polegającego na organizacji usługi wsparcia seniorów

Utworzony: 2020-11-30 | Zmodyfikowany: 2020-11-30 13:55

4.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Nazwa procedury: Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie wraz z mediacją W związku z zaleceniami Ministerstwa Sprawiedliwości oraz koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z usług określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), uprzejmie informujemy o przedłużeniu do odwołania zawieszenia udzielania porad osob...

Utworzony: 2015-12-31 | Zmodyfikowany: 2020-11-27 12:33

5. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2020 roku

Ogłoszenie nr 606389-N-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy Dostawa bonów towarowych dla pracowników MOPR w Gdańsku oraz byłych pracowników (emerytów i rencistów) objętych pomocą socjalną finansowaną z ZFŚS.

Utworzony: 2020-11-05 | Zmodyfikowany: 2020-11-26 14:27

6. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w 2020 roku

Ogłoszenie nr 594009-N-2020

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi Świadczenie usług cmentarno-pogrzebowych na cmentarzach komunalnych na terenie miasta Gdańska.

Utworzony: 2020-10-07 | Zmodyfikowany: 2020-11-25 09:19

7. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2020 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A zaprasza do składania ofert na dostawę 640 szt. paczek żywnościowych.

Utworzony: 2020-11-24 | Zmodyfikowany: 2020-11-24 13:28

8. Rok 2020

Spotkania informacyjne

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące otwartych konkursów ofert ogłoszonych Zarządzeniami Prezydenta Miasta Gdańska w dniu 18 listopada 2020 r.: Zarządzenie Nr 1578/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska Zarządzenie Nr 1579/2...

Utworzony: 2020-11-19 | Zmodyfikowany: 2020-11-19 15:00

9. Rok 2020

Zarządzenie Nr 1580/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 1580/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Utworzony: 2020-11-18 | Zmodyfikowany: 2020-11-18 15:26

10. Rok 2020

Zarządzenie Nr 1579/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 1579/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Utworzony: 2020-11-18 | Zmodyfikowany: 2020-11-18 15:24

11. Rok 2020

Zarządzenie Nr 1578/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 1578/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska

Utworzony: 2020-11-18 | Zmodyfikowany: 2020-11-18 15:15

12. Rok 2020

Zarządzenie Nr 1404/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 października 2020 r.

Zarządzenie Nr 1404/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2021 zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej Zarządzenie Nr 1528/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 października 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2...

Utworzony: 2020-10-05 | Zmodyfikowany: 2020-11-13 14:30

13. Jednostki pomocy społecznej

Dom Pomocy Społecznej "Ostoja"

Dom Pomocy Społecznej "Ostoja" Bartosz Zieliński - Dyrektor ul. Hoża 4 80-628 Gdańsk tel.: 58/308 95 91 fax.: 58/320 15 07 e-mail: ostoja@dpsostoja.gda.pl strona internetowa: www.dpsostoja.gda.pl

Utworzony: 2012-03-29 | Zmodyfikowany: 2020-11-10 10:53

14. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2020 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym zorganizowania i przeprowadzenia kursu pracownika administracyjnego o dwóch poziomach zaawansowania: 1) poziom I - kurs komputerowy ECDL BASE zakończony certyfikacją (7 osób), 2) poziom II - kurs kadry i płace (3 osoby – spośród osób, które ukończyły poziom I) dla opiekunów dorosłych osób z autyzmem w ramach projektu „OzA – Testowanie gdańskiego modelu wsparcia dorosłych Osób z Au...

Utworzony: 2020-10-20 | Zmodyfikowany: 2020-11-06 21:02

15. Rok 2020

Oferta Fundacji BURSZTYNOWE SERCE

Oferta Fundacji BURSZTYNOWE SERCE na realizację zadania publicznego pt. OeN-ENTER. Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Fundacji BURSZTYNOWE SERCE na realizację zadania publicznego pt. OeN-ENTER. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłos...

Utworzony: 2020-11-04 | Zmodyfikowany: 2020-11-04 16:40

16. Rok 2020

Oferta Fundacji na rzecz Dzieci Chorych, Niepełnosprawnych o Potrzebujących Pomocy &...

Oferta Fundacji na rzecz Dzieci Chorych, Niepełnosprawnych o Potrzebujących Pomocy "Wyspa Skarbów" na realizację zadania publicznego pt. Czas Super Bohaterów - Grupa wsparcia dla Rodzin/Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych. Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Fundacji na rzecz Dzieci Chorych, Niepełnosprawnych o Potrzebujących Pomocy "Wyspa Skarbów" na realizację zadania publicznego pt. Czas Super Bohaterów - Grupa wsparci...

Utworzony: 2020-11-04 | Zmodyfikowany: 2020-11-04 16:36

17. Ogłoszenia o zamówieniach do 30.000 euro w 2020 roku

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. Konrada Leczkowa 1A zaprasza do składania ofert na dostawę 640 szt. paczek żywnościowych.

Utworzony: 2020-11-03 | Zmodyfikowany: 2020-11-03 14:23

18. Rok 2020

Oferta Fundacji Wspierania Rozwoju "Ja Też"

Oferta Fundacji Wspierania Rozwoju „Ja Też” na realizację zadania publicznego pt. OPOWIEŚCI SPOŁECZNE. Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wpłynęła w trybie pozakonkursowym oferta Fundacji Wspierania Rozwoju „Ja Też” na zadanie pt. OPOWIEŚCI SPOŁECZNE. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej, na s...

Utworzony: 2020-11-02 | Zmodyfikowany: 2020-11-02 14:01

19. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2020 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Samodzielnym...

Utworzony: 2020-09-04 | Zmodyfikowany: 2020-10-30 20:33

20. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2020 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor/starszy inspek...

Utworzony: 2020-09-04 | Zmodyfikowany: 2020-10-30 20:32