Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Utworzony: 2018-12-31 | Zmodyfikowany: 2022-01-24 08:41

2.

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU SIĘ DLA OSÓB NI...

Nazwa procedury: dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnosprawnych Bariery architektoniczne - wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Bariery techniczne - wszelkie przeszkody wynikają z braku zastosowania lub niedostosowania odpowiednich do rodzaju n...

Utworzony: 2012-11-23 | Zmodyfikowany: 2022-01-21 12:00

3. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2022 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. pracy z cudzoziemcami (1 etat, umowa o pracę ...

Utworzony: 2022-01-18 | Zmodyfikowany: 2022-01-18 15:11

4. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Zespole Info...

Utworzony: 2021-12-27 | Zmodyfikowany: 2022-01-14 20:40

5. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2022 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Spr...

Utworzony: 2022-01-14 | Zmodyfikowany: 2022-01-14 20:32

6. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2022 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor(-ka)/inspektor(-ka)/star...

Utworzony: 2022-01-12 | Zmodyfikowany: 2022-01-12 17:20

7. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2022 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: księgowa(y)/starsza(y) księgowa(y) w ...

Utworzony: 2022-01-10 | Zmodyfikowany: 2022-01-10 15:39

8. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2022 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: konsultant ds. wsparcia psy...

Utworzony: 2022-01-10 | Zmodyfikowany: 2022-01-10 15:16

9. Plan zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych na 2022 rok

Utworzony: 2022-01-07 | Zmodyfikowany: 2022-01-07 19:12

10.

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON W RAMACH PROGRAMU WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONA...

Nazwa procedury: dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. 2. Oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec PFRON i zaległości w obowiązkowych wpłatach na PFRON. 3. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osoby upełnomocnione do reprezentowania jednost...

Utworzony: 2017-11-24 | Zmodyfikowany: 2022-01-05 15:23

11. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA I NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Nazwa procedury: Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie wraz z mediacją Informujemy, że od 1 lipca 2021 r. w Gdańsku przywrócona została stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją we wszystkich lokalizacjach. Porady świadczone są stacjonarnie, jak również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. ZAPISY: strona internetowa: https://np.ms.gov.pl/ e-mail: mopr-pomocprawna@gdan...

Utworzony: 2015-12-31 | Zmodyfikowany: 2022-01-05 11:56

12. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pomocnicze i obsługi: konsultant ds. wsparcia psy...

Utworzony: 2021-12-23 | Zmodyfikowany: 2022-01-04 15:53

13. COVID-19

Towarzystwem Wspierania Potrzebujących "PRZYSTAŃ"

Gdańsk, dnia 4 stycznia 2022 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje, że udzielił zamówienia i zawarł umowę o wykonanie zamówienia z Towarzystwem Wspierania Potrzebujących „PRZYSTAŃ” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 1A, NIP: 5842463039, Regon: 192726920, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr 0000100112. na podstawie art. 6 ust. ...

Utworzony: 2022-01-04 | Zmodyfikowany: 2022-01-04 15:45

14. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2022 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przyjmuje oferty kandydatów na stanowisko ...

Utworzony: 2022-01-03 | Zmodyfikowany: 2022-01-03 08:56

15. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. pracy z cudzoziemcami (2 etaty, umowa o pracę...

Utworzony: 2021-12-07 | Zmodyfikowany: 2021-12-31 12:31

16. Rok 2021

Zapytanie ofertowe - zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych kursów języka a...

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza do składania ofert na zdiagnozowanie umiejętności językowych oraz zorganizowanie i przeprowadzenie indywidualnych kursów języka angielskiego, zakończonych certyfikacją dla 2 Uczestniczek Projektu "Cała Naprzód III"

Utworzony: 2021-12-12 | Zmodyfikowany: 2021-12-30 10:54

17. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: księgowa(y)/starsza(y) księgowa(y) w ...

Utworzony: 2021-12-12 | Zmodyfikowany: 2021-12-29 14:57

18. Ogłoszenia w sprawie naboru w 2021 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze: podinspektor(-ka)/inspektor(-ka)/star...

Utworzony: 2021-12-01 | Zmodyfikowany: 2021-12-29 14:39

19. Rok 2021

Zarządzenie Nr 1796/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2021 r.

Zarządzenie Nr 1796/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2024 zadań z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których adresatami są mieszkańcy Gdańska Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2022 - 2024 zadań z zakresu pomocy społecz...

Utworzony: 2021-11-16 | Zmodyfikowany: 2021-12-28 13:18

20. Rok 2020

Zarządzenie Nr 1579/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 1579/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w latach 2021 - 2023 zadań z zakresu zdrowia publicznego, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, których adresatami są mieszkańcy Gdańska Zarządzenie Nr 1666/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem zaopiniowania złożonych ofert w ramach ogłoszo...

Utworzony: 2020-11-18 | Zmodyfikowany: 2021-12-22 15:33