artykuł nr 1

Majątek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Środki trwałe - 20 539 549,20
Pozostałe środki trwałe (w tym środki trwałe placówek typu rodzinnego) - 
5 825 292,88
Wartości niematerialne i prawne (do 3 500,00 zł) - 
575 955,74
Wartości niematerialne i prawne (powyżej 3 500,00 zł) - 
709 857,66

artykuł nr 2

Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Plan finansowy wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wg stanu na dzień 1 stycznia 2019 roku wynosi 139.011.700 zł (zadania realizowane przez Ośrodek i podmioty nie zaliczane do finansów publicznych). Plan finansowy wydatków na rok 2019 pozostałych 6 jednostek systemu pomocy społecznej wynosi razem 27.685.223 zł.
Ogółem na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej zabezpieczono w budżecie Miasta Gdańska na 2019 rok środki finansowe w wysokości 166.696.923 zł.