artykuł nr 1

ZASIŁEK CELOWY

Nazwa procedury:
przyznanie zasiłku celowego

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o przyznanie zasiłku celowego lub zgłoszenie ustne do protokołu,
2. dowód osobisty lub inny dokument opatrzony zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy) stwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu,
3. dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy (np. zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach, decyzja przyznająca świadczenie z systemu zabezpieczenia społecznego),
4. inne dokumenty uzasadniające żądanie zawarte we wniosku (np. zaświadczenie lekarskie; zaświadczenie o posiadaniu statusu bezrobotnego; orzeczenie o niepełnosprawności).

Termin i sposób załatwiania:
Po złożeniu wniosku o przyznanie zasiłku celowego obligatoryjnie przeprowadzany jest wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania lub pobytu. Odmowa przeprowadzenia wywiadu skutkuje odmową rozpatrzenia wniosku o przyznanie zasiłki celowego.
Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.
Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Miejsce złożenia wniosku:
1. osobiście w Centrum Pracy Socjalnej właściwym na miejsce zamieszkania klienta lub w kancelarii kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku,
2. za pośrednictwem poczty na adres jw.

Jednostka odpowiedzialna:
Centrum Pracy Socjalnej właściwe na miejsce zamieszkania klienta

Tryb odwoławczy:
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
2. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Inne informacje:
1. Zasiłek celowy przysługuje szczególnie na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej np. na zakup żywności, leków, leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, biletu kredytowanego, kosztów pogrzebu itp.
2. Zasiłek celowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (nie więcej niż 701 zł).
3. Zasiłek celowy przysługuje rodzinie, w której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny (nie więcej niż 528 zł na osobę).
4. Zasiłek celowy może być przyznany osobie bezdomnej i innym osobom nie mającym dochodu
i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych:
brak

Formularz do pobrania: