artykuł nr 1

ZASIŁEK CELOWY Z TYTUŁU ZDARZENIA LOSOWEGO/KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ LUB EKOLOGICZNEJ

Nazwa procedury:
przyznanie zasiłku celowego z pomocy społecznej z tytułu zdarzenia losowego/klęski żywiołowej lub ekologicznej

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o przyznanie zasiłku celowego z tytułu zdarzenia losowego/klęski żywiołowej lub ekologicznej lub zgłoszenie ustne do protokołu,
2. dowód osobisty lub inny dokument opatrzony zdjęciem (np. paszport, prawo jazdy) stwierdzający tożsamość wnioskodawcy - do wglądu,
3. dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy (np. zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach, decyzja przyznająca świadczenie z systemu zabezpieczenia społecznego),
4. inne dokumenty uzasadniające żądanie zawarte we wniosku tj. dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego (np. zaświadczenie ze Straży Pożarnej).

Termin i sposób załatwiania:
Po złożeniu wniosku o udzielenie pomocy obligatoryjnie przeprowadzany jest wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania lub pobytu. Odmowa przeprowadzenia wywiadu skutkuje odmową rozpatrzenia wniosku o udzielenie pomocy.
Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.
Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Miejsce złożenia wniosku:
1. osobiście w Centrum Pracy Socjalnej właściwym na miejsce zamieszkania klienta lub w kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku,
2. za pośrednictwem poczty na adres jw.

Jednostka odpowiedzialna:
Centrum Pracy Socjalnej właściwe na miejsce zamieszkania klienta

Tryb odwoławczy:
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
2. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Inne informacje:
1. Zasiłek może być przyznany osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.
2. Zasiłek może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych:
brak

Formularz do pobrania: