artykuł nr 1

DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRODKI POMOCNICZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nazwa procedury:
dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze środków PFRON

Wymagane dokumenty:

1) wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
2) kopia orzeczenia o niepełnosprawności stopniu niepełnosprawności, orzeczenia do celów rentowych lub kopię wypisu z treści orzeczenia (oryginał do wglądu);
3) oryginał faktury potwierdzającej zakup (określająca kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego – NFZ, kwotę udziału własnego oraz potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” kopią zrealizowanego zlecenia) lub kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego – NFZ i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji;
4) potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę (sklep) realizującego zlecenie kopię zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
5) oświadczenie Wnioskodawcy o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
6) w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej - kserokopię zaświadczenia lub wyroku sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu);
7) w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika – kserokopię pełnomocnictwa notarialnego (oryginał do wglądu).

PRZY SKŁADANIU WNIOSKU NALEŻY OKAZAĆ DO WGLĄDU (na żądanie pracownika):
1) dowód osobisty;
2) w przypadku dzieci do 18 roku życia - akt urodzenia dziecka.

Termin i sposób załatwiania:

Przed złożeniem wniosku należy:
1) uzyskać zlecenie na zaopatrzenie w dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy od uprawnionego lekarza wraz z potwierdzoną refundacją z Narodowego Funduszu Zdrowia;
2) zakupić przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy u realizatora (umowa z NFZ na sprzedaż przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych) bądź zgłosić się do realizatora w celu przyjęcia wniosku do realizacji i wystawienia oferty cenowej na dany przedmiot ortopedyczny lub środek pomocniczy.
Termin złożenia wniosku – w każdym czasie danego roku. Rozpatrzenie wniosku (w miarę posiadania środków).

Miejsce złożenia wniosku:

1) elektronicznie:
System Obsługi Wsparcia sow.pfron.org.pl

2) osobiście:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Wydział Rehabilitacji Społecznej
ul. Leczkowa 1A
80-432 Gdańsk
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 8:00 do 15:00
środa w godzinach od 8:00 do 16:30
piątek w godzinach od 8:00 do 14:00

3) za pośrednictwem poczty:
adres jw.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Rehabilitacji Społecznej
ul. Leczkowa 1A
80-432 Gdańsk

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
2) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
3) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Inne informacje:

1) o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
a) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
b) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej;
2) wysokość dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wynosi:
a) do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
b) do 150% sumy kwoty limitu, o którym mowa w lit. a wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit;
3) refundacji mogą podlegać wydatki ujęte w fakturach i rachunkach wystawionych nie wcześniej niż w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku. Wyżej wymienione faktury i rachunki, które nie zostaną zrefundowane w danym roku, mogą być zrealizowane w kolejnym roku, w przypadku ponownego złożenia wniosku przez wnioskodawcę;
4) dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy zawartej z udziałem środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych:
brak

Informacje na temat możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną:
Wniosek można wypełnić i złożyć poprzez system SOW, dostępny na stronie internetowej pod adresem: sow.pfron.org.pl.
Załącznik do wniosku - Oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym należy pobrać, wypełnić i dołączyć w formie skanu.
Ponadto do wniosku należy dołączyć skany:
1) orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, orzeczenia do celów rentowych lub kopię wypisu z treści orzeczenia;
2)
faktury potwierdzającej zakup (określająca kwotę opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego – NFZ, kwotę udziału własnego oraz potwierdzoną „za zgodność z oryginałem” kopią zrealizowanego zlecenia) lub kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego – NFZ i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji;
3)
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez świadczeniodawcę (sklep) realizującego zlecenie kopii zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
4)
w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej - zaświadczenia lub wyroku sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego;
5)
w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika – pełnomocnictwa notarialnego.

Formularze do pobrania: