artykuł nr 1

DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nazwa procedury:
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych

Sprzęt rehabilitacyjny - to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Wymagane dokumenty:

1) wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny;
2) opinia lekarza dotycząca konieczności stosowania danego sprzętu w warunkach domowych, z uwagi na daną niepełnosprawność oraz brak przeciwskazań do stosowania sprzętu;
3) informacje o innych źródłach finansowania zadania, w tym o posiadaniu udziału własnego;
4) ofertę cenową, fakturę pro-forma lub inny dokument potwierdzający podany przez Wnioskodawcę koszt realizacji zadania (w szczególnych przypadkach Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku może żądać od wnioskodawcy kilku ofert cenowych);
5) kopia orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, orzeczenia do celów rentowych lub kopię wypisu z treści orzeczenia (oryginał do wglądu);
6) oświadczenie Wnioskodawcy o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
7) w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej - kserokopię zaświadczenia lub wyroku sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu);
8) w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy przez pełnomocnika - kserokopię pełnomocnictwa notarialnego (oryginał do wglądu).

PRZY SKŁADANIU WNIOSKU NALEŻY OKAZAĆ DO WGLĄDU:
1) dowód osobisty;
2) w przypadku dzieci do 18 roku życia - akt urodzenia dziecka.

Termin i sposób załatwiania:

Termin złożenia wniosku - w każdym czasie.
Po złożeniu wniosku wraz z załącznikami:
1) sprawdzenie pod względem formalnym – poinformowanie Wnioskodawcy o uchybieniach i konieczności ich usunięcia w terminie 30 dni;
2) zaopiniowanie wniosku przez Zespół ds. opiniowania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków PRFON powołanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska;
3) poinformowanie Wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku;
4) podpisanie umowy;
5) zakup sprzętu przez Wnioskodawcę;
6) rozliczenie umowy
.

Miejsce złożenia wniosku:

1) elektronicznie:
System Obsługi Wsparcia sow.pfron.org.pl

2) osobiście:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Wydział Rehabilitacji Społecznej
ul. Leczkowa 1A
80-432 Gdańsk
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 8:00 do 15:00
środa w godzinach od 8:00 do 16:30
piątek w godzinach od 8:00 do 14:00

3) za pośrednictwem poczty:
adres jw.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Rehabilitacji Społecznej
ul. Leczkowa 1A
80-432 Gdańsk

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
2) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Inne informacje:

1) o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ze środków Funduszu mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:
a) przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
- 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
b) zachodzi potrzeba rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu;
2) wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia;
3) konieczność stosowania danego sprzętu w warunkach domowych, z uwagi na daną niepełnosprawność, musi zostać wskazana przez lekarza;
4) nie podlega dofinansowaniu sprzęt medyczny np. pompy insulinowe;
5) dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy zawartej z udziałem środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
Podstawowy katalog sprzętu rehabilitacyjnego dla osób fizycznych i podmiotów
Do sprzętu rehabilitacyjnego zalicza się w szczególności:
1) kabina UGUL oraz osprzęt (podwieszki, linki, ciężarki);
2) PUR – przyłóżkowe urządzenia rehabilitacyjne;
3) tablice do ćwiczeń manualnych wraz z wyposażeniem;
4) rotor do ćwiczeń kończyn dolnych oraz górnych;
5) rotor do ćwiczeń stawu barkowego;
6) rotor zespolony;
7) tor do nauki chodzenia;
8) schody i poręcze do nauki chodzenia;
9) materac rehabilitacyjny/mata do ćwiczeń;
10) drabinka gimnastyczna, drążek rehabilitacyjno-gimnastyczny;
11) bieżnia, stopery;
12) atlas rehabilitacyjno-siłowy;
13) symulator wiosłowania i biegu narciarskiego;
14) ekspander gimnastyczny (gumy/sprężyny do rozciągania);
15) ciężarki gimnastyczne;
16) piłki rehabilitacyjne;
17) suchy basen do rehabilitacji z piłeczkami;
18) wałek, półwałek rehabilitacyjny;
19) kostka rehabilitacyjna;
20) worek Sakwa – Sako;
21) równoważnia do ćwiczeń balansu ciała i stawów skokowych;
22) rower rehabilitacyjny do prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych;
23) orbitrek.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych:
brak

Informacje na temat możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną:
Wniosek można wypełnić i złożyć poprzez system SOW, dostępny na stronie internetowej pod adresem: sow.pfron.org.pl.
Niżej wymienione załączniki należy pobrać, wypełnić i dołączyć w formie skanu do składanego wniosku poprzez platformę SOW:
1)
wniosek lekarza o udzielenie dofinansowania w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych;
2)
oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
Ponadto do wniosku należy dołączyć skany:
1)
orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, orzeczenia do celów rentowych lub kopię wypisu z treści orzeczenia;
2)
oferty cenowej, faktury pro-forma lub innego dokumentu potwierdzającego podany przez Wnioskodawcę koszt realizacji zadania (w szczególnych przypadkach Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku może żądać od wnioskodawcy kilku ofert cenowych);
3)
w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej - zaświadczenia lub wyroku sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego;
4)
w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy przez pełnomocnika - pełnomocnictwa notarialnego.

Formularze do pobrania: