artykuł nr 1

PEŁNOMOCNICTWO ADMINISTRACYJNE

I. UDZIELANIE PEŁNOMOCNICTWA

  • Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania.
  • Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
  • Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub zgłoszone do protokołu.
  • Pełnomocnik powinien dołączyć do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie). Organ administracji publicznej może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony.

W zależności od zakresu umocowania pełnomocnictwa dzieli się na:

  • pełnomocnictwo ogólne obejmujące umocowanie do dokonywania wszelkich czynności;
  • pełnomocnictwo szczególne do konkretnie oznaczonej czynności.

Pełnomocnictwo w postępowaniu administracyjnym musi być udzielone konkretnej osobie (osobom) wyraźnie, jednoznacznie z określeniem zakresu przedmiotowego.

II. OPŁATA SKARBOWA ZA PEŁNOMOCNICTWO

W sprawach z zakresu administracji publicznej złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - Dz. U. z 2016 r. poz. 1827).