artykuł nr 1

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON NA REALIZACJĘ PROGRAMU „SAMODZIELNOŚĆ - AKTYWNOŚĆ - MOBILNOŚĆ!” MIESZKANIE DLA ABSOLWENTA

obrazek

Nazwa procedury:

Dofinansowanie ze środków PFRON na realizację programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta

Wymagane dokumenty:

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu „Samodzielność - Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta, na wynajem lokalu mieszkalnego lub domku jednorodzinnego spełniającego indywidualne kryterium dostępności beneficjenta należy wypełnić i złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych samodzielnie lub za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku (MOPR) w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Pośrednictwo MOPR oznacza wsparcie techniczne pracowników MOPR przy wprowadzaniu wniosku do SOW, przy wykorzystaniu sprzętu elektronicznego Wnioskodawcy. Złożenie wniosku w tej formie wymaga posiadania Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Do wniosku dołącza się:
1) skan orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub skan orzeczenia traktowanego na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bądź gdy orzeczenie nie zostało wydane z tytułu dysfunkcji narządu słuchu (nie zawiera symbolu 03-L lub nie wskazuje dysfunkcji stanowiącej przyczynę jego wydania) skan zaświadczenia wydanego przez lekarza, w formie określonej w SOW, wydanego nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku, zawierającego informację o dysfunkcji narządu słuchu osoby, której dotyczy wniosek;

2) w przypadku osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego zaświadczenie wydane przez lekarza, w formie określonej w SOW, zawierające informację o braku możliwości poruszania się bez użycia wózka inwalidzkiego przez osobę, której dotyczy wniosek, wypełnione czytelnie w języku polskim i wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku może zwolnić z obowiązku złożenia zaświadczenia, gdy brak możliwości poruszania się bez użycia wózka inwalidzkiego został potwierdzony zaświadczeniem wystawionym w terminie wcześniejszym (lub w innym dokumencie);
3) Skan dokumentu potwierdzającego status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub scan dokumentu potwierdzającego opuszczenie rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawczej;
4) oświadczenie Wnioskodawcy, że nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
5) oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu;
6) inne, np. pełnomocnictwo notarialne (jeśli dotyczy).

Termin i sposób załatwiania:

1. Wniosek wraz z załącznikami można złożyć w SOW do wyczerpania budżetu Programu.
2. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku MOPR wyznacza co najmniej 14-dniowy termin (liczony w dniach kalendarzowych) na uzupełnienie wniosku przez Wnioskodawcę.
3. W ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku MOPR informuje Wnioskodawcę w formie elektronicznej o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku, wraz z uzasadnieniem.
4. W ciągu 90 dni kalendarzowych od przekazania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, Beneficjent przedstawia MOPR umowę najmu mieszkania wraz z oświadczeniem, że wynajmowanie mieszkanie spełnia indywidualne kryterium dostępności.

5. Po przedstawieniu umowy najmu wraz z oświadczeniem, o którym mowa wyżej MOPR zawiera z Beneficjentem umowę na dofinansowanie najmu mieszkania.
6. Na podstawie zawartej umowy MOPR przekazuje środki na rachunek bankowy Beneficjenta, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

Miejsce złożenia wniosku:

Wniosek należy wypełnić i złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych samodzielnie lub za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku (MOPR) w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Pośrednictwo MOPR oznacza wsparcie techniczne pracowników MOPR przy wprowadzaniu wniosku do SOW, przy wykorzystaniu sprzętu elektronicznego Wnioskodawcy.

Podstawa prawna:

Art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Inne informacje:

1. Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności dla beneficjenta.
2. Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia następujące warunki:
1) posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
2) posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą;
3) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
4) złoży oświadczenie, że nie jest właścicielem mieszkania ani nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości, realizowania aktywności zawodowej;
5) złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.
3. Dofinansowanie może być udzielone na lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny wynajmowany przez Beneficjenta samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami fizycznymi na cele mieszkaniowe, pod warunkiem, że na każdego najemcę przypada nie mniej niż 20 m2 powierzchni użytkowej, a w przypadku lokalu wynajmowanego wspólnie z innym beneficjentem dowód księgowy stanowiący podstawę rozliczenia określa wysokość udziału w kosztach wynajmu przez każdego z nich.
4. Weryfikacja wniosków obejmuje weryfikację w trzech etapach (I etap w 1 miesiącu, II etap w 25 miesiącu i III etap w 43 miesiącu od podpisania umowy najmu).
5. Dofinansowanie jest udzielane maksymalnie na okres 60 miesięcy, ma charakter degresywny i wynosi:
1) od 1 do 24 miesiąca - 100% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego mieszkania lub domu jednorodzinnego;
2) od 25 do 42 miesiąca dofinansowania - 70% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego mieszkania lub domu jednorodzinnego;
3) od 43 do 60 miesiąca – 40% kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40% miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji wynajmowanego mieszkania lub domu jednorodzinnego.
6. W okresie od 1 do 24 miesiąca objętego dofinansowaniem Beneficjent nie jest zobowiązany do informowania MOPR o zmianie lub utracie zatrudnienia.
7. Warunkiem udzielenia dofinansowania od 25 do 60 miesiąca jest złożenie oświadczenia o zatrudnieniu. Beneficjent jest zobowiązany do poinformowania MOPR o każdorazowej zmianie lub utracie zatrudnienia.
8. W okresie od 25 do 60 miesiąca przerwa w okresie zatrudnienia może trwać maksymalnie 2 miesiące, jeżeli Beneficjent nie wykaże aktywnego poszukiwania pracy. W przypadku aktywnego poszukiwania pracy okres ten może trwać maksymalnie 6 miesięcy. Łączny czas trwania przerw w okresie zatrudnienia może trwać maksymalnie 6 miesięcy.
9. Dofinansowanie dotyczy wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu ponoszonych przez Beneficjenta, rozumianych jako czynsz najmu oraz koszty związane z eksploatacją. Jeżeli umowa najmu nie wskazuje odrębnej wysokości kosztów eksploatacji wynajmowanego mieszkania przyjmuje się, że w ramach kosztu wynajmu 20% tych kosztów stanowią koszty związane z eksploatacją i są one rozliczane w formie ryczałtu.
10. W przypadku zmiany warunków umowy najmu Beneficjent jest zobowiązany do bezzwłocznego przedstawienia nowej umowy najmu, celem zawarcia aneksu do umowy z MOPR.

11. Zmiana wynajmowanego mieszkania w okresie obowiązywania umowy wymaga każdorazowo zgody MOPR w Gdańsku, co wymaga:
1) złożenia nowej umowy najmu mieszkania
oraz
2) oświadczenia, iż mieszkanie spełnia indywidualne kryterium dostępności dla Beneficjenta.
12. Zmiana lokalizacji odbywa się bez zaangażowania dodatkowych środków. Postanowienia umowy dofinansowania mają zastosowanie również do mieszkania wynajmowanego w wyniku zamiany
.

Szczegółowe informacje na temat programu i procedury jego realizacji znajdują się także na stronie internetowej PFRON.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych:

brak