artykuł nr 1

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON NA REALIZACJĘ PROGRAMU „SAMODZIELNOŚĆ - AKTYWNOŚĆ - MOBILNOŚĆ!” DOSTĘPNE MIESZKANIE

obrazek

Nazwa procedury:
Dofinansowanie ze środków PFRON na realizację programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność!” Dostępne mieszkanie

Wymagane dokumenty:
Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON w ramach programu „Samodzielność - Aktywność - Mobilność” Dostępne mieszkanie na dofinansowanie dopłaty do zamiany lub zakupu mieszkania - na pozbawione barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem należy wypełnić i złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych samodzielnie lub za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku (MOPR)
w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Pośrednictwo MOPR oznacza wsparcie techniczne pracowników MOPR przy wprowadzaniu wniosku do SOW, przy wykorzystaniu sprzętu elektronicznego Wnioskodawcy. Złożenie wniosku w tej formie wymaga posiadania Profilu Zaufanego lub podpisu elektronicznego.
Do wniosku dołącza się:
1) skan aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia traktowanego na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
2) dokumentację fotograficzną o barierach architektonicznych w użytkowanym mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;

3) zaświadczenie wydane przez lekarza, w formie określonej w SOW, zawierające informację o braku możliwości poruszania się bez użycia wózka inwalidzkiego przez osobę, której dotyczy wniosek, wypełnione czytelnie w języku polskim i wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku może zwolnić z obowiązku złożenia zaświadczenia, gdy rodzaj schorzenia/ niepełnosprawności ma charakter stały, a brak możliwości poruszania się bez użycia wózka inwalidzkiego został potwierdzony zaświadczeniem wystawionym w terminie wcześniejszym (lub w innym dokumencie);
oraz w przypadkach tego wymagających:
4) skan dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym - w przypadku wniosku dotyczącego osoby z niepełnosprawnością reprezentowanej przez opiekuna prawnego np. akt urodzenia;
5) inne, np. pełnomocnictwo poświadczone notarialnie lub w zwykłej formie pisemnej (jeśli dotyczy).
Wnioskodawca zobowiązany jest bezzwłocznie zgłosić do MOPR informacje o wszelkich zmianach dotyczących danych zawartych we wniosku.

MOPR może zobowiązać Wnioskodawcę do okazania oryginału dokumentu wymaganego do wniosku lub dostarczenia dodatkowych informacji lub załączników, które Wnioskodawca musi dołączyć do wniosku przed jego rozpatrzeniem oraz ma prawo dokonać kontroli zgodności stanu faktycznego ze stanem deklarowanym w oświadczeniach i wniosku.

Termin i sposób załatwiania:
1. Wniosek wraz z załącznikami można złożyć w SOW do 31.12.2024 r.
2. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku MOPR wyznacza co najmniej 14 dniowy termin, liczony w dniach kalendarzowych, na uzupełnienie wniosku przez Wnioskodawcę.
3. W ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku MOPR informuje Wnioskodawcę w formie elektronicznej o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku, wraz z uzasadnieniem.
4. W ciągu 180 dni kalendarzowych od przekazania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, Beneficjent przedstawia MOPR umowę sprzedaży mieszkania niedostępnego oraz umowę zakupu mieszkania bez barier architektonicznych lub umowę zamiany tych mieszkań, z których wynika różnica wartości obu mieszkań.
5. Po przedstawieniu obu umów, o których mowa wyżej, maksymalnie w ciągu 10 dni kalendarzowych od dołączenia w SOW pozytywnie zweryfikowanych dokumentów potwierdzających przeprowadzone transakcje, zawierana jest umowa dofinansowania. Warunkiem zawarcia umowy dofinansowania jest spełnianie przez Wnioskodawcę lub jego podopiecznego warunków uczestnictwa w programie w dniu podpisania umowy.
6. Na podstawie zawartej umowy MOPR przekazuje środki na rachunek bankowy Beneficjenta, w terminie do 10 dni roboczych od udokumentowania przez Beneficjenta różnicy wartości mieszkań.
7. Inny, niż wskazany w ust. 6, termin przekazania środków udzielonego dofinansowania MOPR może wyznaczyć lub uzgodnić z Beneficjentem, jeśli z przyczyn niezależnych od MOPR lub Beneficjenta, umowa dofinansowania nie została zawarta w terminie umożliwiającym dochowanie terminu, o którym mowa w ust 6.

Miejsce złożenia wniosku:
Wniosek należy wypełnić i złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych samodzielnie lub za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku
w Systemie Obsługi Wsparcia. Pośrednictwo MOPR oznacza wsparcie techniczne pracowników MOPR przy wprowadzaniu wniosku do SOW, przy wykorzystaniu sprzętu elektronicznego Wnioskodawcy.

Podstawa prawna:
Art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Inne informacje:
1. Celem programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych, jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych.
2. Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:
1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
2) złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
3) złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.
3. W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:
1) oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
2) dokument stanowiący opiekę prawną nad podopiecznym - w przypadku wniosku dotyczącego osoby z niepełnosprawnością reprezentowanej przez opiekuna prawnego np. akt urodzenia.
4. Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zamiany lub zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem.
5. Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15 m2 i wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie „Mieszkanie na Start” na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.
6. Decyzja w sprawie wysokości dofinansowania jest podejmowana przez MOPR z uwzględnieniem maksymalnej kwoty dofinansowania obowiązującej na dzień podjęcia decyzji w powiecie, w którym znajduje się mieszkanie bez barier.
7. Decyzja jest realizowana po przedstawieniu rzeczywistych warunków zmiany mieszkania, w tym finansowych - na mieszkanie bez barier architektonicznych.
8. Dofinansowaniu podlegają wyłącznie te koszty (te części kosztów), które nie zostały sfinansowane z innych źródeł tj. ze środków pochodzących z zaciągniętego kredytu lub pożyczki, z budżetu państwa, z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ze środków własnych szkół i uczelni oraz z funduszy strukturalnych lub pracodawcy.
9. Warunkiem rozliczenia przyznanych środków finansowych jest:
1) udokumentowanie różnicy pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, o której mowa w ust. 5, poprzez przedstawienie umowy sprzedaży mieszkania niedostępnego oraz umowy zakupu mieszkania bez barier architektonicznych lub umowy zamiany tych mieszkań;
2) złożenie oświadczenia, iż mieszkanie uzyskane w wyniku transakcji, o której mowa w pkt 1 spełnia kryterium braku barier architektonicznych dla beneficjenta.
10. W przypadku, gdy Beneficjent dokonuje zmiany użytkowanego mieszkania na mieszkanie bez barier, które będzie dzielone z innym Beneficjentem, dopuszczalny jest wspólny dowód księgowy stanowiący podstawę rozliczenia dofinansowania udzielonego każdemu Beneficjentowi, lecz musi on określać wysokość udziału w kosztach zmiany mieszkania, wniesiony przez każdego z nich.

11. Sprzedaż w celu zmiany bądź konieczna zamiana mieszkania bez barier dla Beneficjenta, w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy dofinansowania, wymaga każdorazowo zgody MOPR i wymaga złożenia oświadczenia, iż mieszkanie jest bez barier architektonicznych dla Beneficjenta. Zmiana lokalizacji odbywa się bez zaangażowania dodatkowych środków PFRON. Postanowienia umowy dofinansowania mają zastosowanie również do mieszkania uzyskanego w wyniku zmiany.

Szczegółowe informacje na temat programu i procedury jego realizacji znajdują się także na stronie internetowej PFRON.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych:
brak

Formularze do pobrania:
brak