artykuł nr 1

Numery kont bankowych

Numery kont bankowych

Numery kont bankowych

RACHUNKI DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

nr konta bankowego

rodzaj wpłaty

23 1240 1268 1111 0010 3857 8527

- za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach
  opiekuńczo-wychowawczych
- za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach
  zastępczych
- za pobyt w Domach Pomocy Społecznej
- za pobyt w Dziennych Domach Pomocy
- za pobyt w Rodzinnych Domach Pomocy
- za pobyt w schroniskach, noclegowniach
- za pobyt w mieszkaniach chronionych
- za pobyt w mieszkaniach treningowych
- za pobyt w Klubach Samopomocy
- koszty: najmu, dzierżawy, eksploatacyjne
- umowy alimentacyjne
- usługi opiekuńcze zwykłe
- nienależnie pobrane świadczenia przez rodziny
  zastępcze wraz z odsetkami
- nienależnie pobrane świadczenia na kontynuację
  nauki wraz z odsetkami
- nienależnie pobrane zasiłki stałe w latach ubiegłych
- nienależnie pobrane zasiłki celowe
- darowizny na rzecz MOPR w Gdańsku
- za dowożone posiłki

31 1240 1268 1111 0010 3857 9159

- usługi opiekuńcze specjalistyczne
- pobyt w Środowiskowych Domach Samopomocy

RACHUNKI WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

12 1240 1268 1111 0010 3857 8628

- realizacja wydatków bieżących (zadania własne gminy)

53 1240 1268 1111 0010 3935 8449

- realizacja wydatków bieżących finansowanych z dotacji
  budżetu państwa (wywiady środowiskowe, zasiłki
  okresowe, zasiłki stałe, pomoc państwa w zakresie
  dożywiania, pomoc dla cudzoziemców, opiekun sądowy
- składki zdrowotne od podopiecznych

03 1240 1268 1111 0010 3857 8790

- realizacja wydatków bieżących (zadania własne powiatu)

05 1240 1268 1111 0010 3935 8537

- realizacja wydatków bieżących finansowanych z dotacji
  budżetu państw
- pomoc dla uchodźców
- składki zdrowotne za podopiecznych w placówkach

92 1240 1268 1111 0010 3857 9322

- wpłata wadium wnoszona przy przetargach
- wpłaty zabezpieczenia wykonania umowy
- inne depozyty

14 1240 1268 1111 0010 3857 9465

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  (pracownicy MOPR)

26 1240 1268 1111 0010 3857 9540

- kaucja za wypożyczony sprzęt rehabilitacyjny

96 1240 1268 1111 0010 3857 9638

- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
  Niepełnosprawnych

96 1240 1268 1111 0010 4632 1984

- Program "Aktywny samorząd"

07 1240 1268 1111 0010 8440 8405

- Projekt "GPS – Gotowość Praca Samodzielność"

28 1240 1268 1111 0010 6957 9249

- Projekt "Gdański Model Autyzmu"

78 1240 1268 1111 0010 6739 8662

- Projekt "Gdański Model Deinstytucjonalizacji"

09 1240 1268 1111 0010 7313 9297

- Projekt "Cała Naprzód"

Dostępne kategorie:
Numery kont bankowych