artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 188/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 lutego 2016 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2016 - 2017 zadań z zakresu pomocy społecznej.

Termin składania ofert upływa 14 marca 2016 r.