artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 1430/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 października 2014 r.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Termin składania ofert upływa 12 listopada 2014 r.