artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 1736/14 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 grudnia 2014 r.

Przyznanie dotacji dla podmiotów realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2015 roku.