artykuł nr 1

DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM

Nazwa procedury:
dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym,
2. kopia orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, orzeczenia do celów rentowych lub kopię wypisu z treści orzeczenia (oryginał do wglądu),
3. wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku,
4. oświadczenie o wysokości dochodu obliczonego zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym,
5. kopię aktu urodzenia (oryginał do wglądu) w przypadku kiedy wnioskodawcą jest dziecko do lat 18,
6. zaświadczenie o kontynuacji nauki dziecka po 16 roku życia,
7. kopię pełnomocnictwa nadanego przez notariusza lub kopię postanowienia sądowego w przypadku ustanowienia opiekuna prawnego (oryginał do wglądu),
8. w przypadku osób w wieku od 16 do 24 lat oświadczenie o kontynuowaniu nauki i braku pracy.

Termin i sposób załatwiania:
Termin złożenia wniosku – w każdym czasie danego roku.
Po złożeniu wniosku wraz z załącznikami:
1. sprawdzenie pod względem formalnym - poinformowanie Wnioskodawcy o uchybieniach i konieczności ich usunięcia w terminie 30 dni,
2. rozpatrzenie wniosku na podstawie opinii Zespołu,
3. poinformowanie Wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku,
4. wybór turnusu przez osobę niepełnosprawną, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego,
5. przekazanie informacji o wyborze turnusu do organizatora,
6. oświadczenie organizatora turnusu rehabilitacyjnego zawierające potwierdzenie możliwości uczestniczenia danej osoby niepełnosprawnej w wybranym przez nią turnusie,
7. przekazanie dofinansowania organizatorowi turnusu rehabilitacyjnego,
8. rozliczenie dofinansowania na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego opłacenie uczestnictwa w turnusie.

Miejsce złożenia wniosku:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Wydział Integracji i Rehabilitacji
ul. Dyrekcyjna 5
80-852 Gdańsk

Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046).
2. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 230, poz. 1694).

Inne informacje:
1. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:
a) została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;
b) w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu;
c) weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;
d) wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów;
e) będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała;
f) nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
g) złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym;
h) w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.
2. Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne są pod adresem elektronicznym
empatia.mpips.gov.pl.
3. Wysokość dofinansowania wynosi:
a) 30% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku od 16 do 24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
b) 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
c) 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
d) 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
e) 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej
w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.
4. W przypadku znacznego niedoboru środków Funduszu w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów, można obniżyć wysokość tego dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% powyższych kwot albo przyjąć zasadę przyznawania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej dofinansowania raz na dwa lata.
5. Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy zawartej z udziałem środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych:
brak

Formularze do pobrania: