artykuł nr 1

DOFINANSOWANIE UCZESTNICTWA W TURNUSIE REHABILITACYJNYM

Nazwa procedury:
dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym ze środków PFRON

Wymagane dokumenty:

1) wniosek o dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie rehabilitacyjnym;
2) kopia orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, orzeczenia do celów rentowych lub kopię wypisu z treści orzeczenia (oryginał do wglądu);
3) wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku;
4) oświadczenie o wysokości dochodu obliczonego zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym;
5) zaświadczenie o kontynuacji nauki dla osób od 16 do 24 roku życia (w przypadku kontynuowania nauki);
6) kopię pełnomocnictwa nadanego przez notariusza lub kopię postanowienia sądowego w przypadku ustanowienia opiekuna prawnego (oryginał do wglądu);
7) oświadczenie o sytuacji zawodowej dla osób od 16 do 24 roku życia.

Termin i sposób załatwiania:

Termin złożenia wniosku – w każdym czasie danego roku.
Po złożeniu wniosku wraz z załącznikami:
1) sprawdzenie pod względem formalnym - poinformowanie Wnioskodawcy o uchybieniach i konieczności ich usunięcia w terminie 30 dni;
2) dokonanie oceny punktowej wniosku;
3) zaopiniowanie wniosku przez Zespół ds. opiniowania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON powołanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska;
4) poinformowanie Wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku;
5) wybór turnusu przez osobę niepełnosprawną, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego;
6) przekazanie informacji o wyborze turnusu do organizatora;
7) oświadczenie organizatora turnusu rehabilitacyjnego zawierające potwierdzenie możliwości uczestniczenia danej osoby niepełnosprawnej w wybranym przez nią turnusie;
8) przekazanie dofinansowania organizatorowi turnusu rehabilitacyjnego;
9) rozliczenie dofinansowania na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego opłacenie uczestnictwa w turnusie
.

Miejsce złożenia wniosku:

1) elektronicznie:
System Obsługi Wsparcia sow.pfron.org.pl

2) osobiście:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Wydział Rehabilitacji Społecznej
ul. Leczkowa 1A
80-432 Gdańsk
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 8:00 do 15:00
środa w godzinach od 8:00 do 16:30
piątek w godzinach od 8:00 do 14:00

3) za pośrednictwem poczty:
adres jw.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Rehabilitacji Społecznej
ul. Leczkowa 1A
80-432 Gdańsk

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
2) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych
.

Inne informacje:

1) osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:
a) została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje,
b) w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu,
c) weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej,
d) wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów,
e) będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała,
f) nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu,
g) złoży oświadczenie o wysokości dochodu wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym,
h) w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach;
2) aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne są pod adresem elektronicznym www.empatia.mpips.gov.pl;
3) wysokość dofinansowania wynosi:
a) 30% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku od 16 do 24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
b) 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
c) 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności,
d) 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej,
e) 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.
W przypadku znacznego niedoboru środków Funduszu w danym roku w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów, można obniżyć wysokość tego dofinansowania, nie więcej jednak niż o 20% powyższych kwot albo przyjąć zasadę przyznawania tej samej dorosłej osobie niepełnosprawnej dofinansowania raz na dwa lata.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych:
brak

Informacje na temat możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną:
Wniosek można wypełnić i złożyć poprzez system SOW, dostępny na stronie internetowej pod adresem: sow.pfron.org.pl.
Niżej wymienione załączniki należy pobrać, wypełnić i dołączyć w formie skanu do składanego wniosku poprzez platformę SOW:
1) wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny;
2) oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
3) w przypadku osób w wieku od 16 do 24 lat oświadczenie o kontynuowaniu nauki i braku pracy.
Ponadto do wniosku należy dołączyć skany:
1) orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, orzeczenia do celów rentowych lub kopię wypisu z treści orzeczenia;
2) zaświadczenia o kontynuacji nauki dziecka po 16 roku życia;
3) pełnomocnictwa nadanego przez notariusza lub kopię postanowienia sądowego w przypadku ustanowienia opiekuna prawnego.

Formularze do pobrania: