artykuł nr 1

DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nazwa procedury:

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

Sport, kultura, rekreacja i turystyka jest zorganizowaną formą zbiorowej aktywności mającą na celu doskonalenie sił psychofizycznych, stosowana w celu odpoczynku i rozrywki lub poprzez wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania. Przyczynia się do rozwoju zainteresowań, podwyższenia aktywności fizycznej, rozładowania napięcia nerwowego połączonej z elementami wypoczynku, a także uczestniczenia w spektaklach, koncertach, wystawach, muzeach, recitalach, pogadankach, seansach filmowych, itp. oraz rozwijania kontaktów społecznych.

Wymagane dokumenty:

1) wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki;
2) aktualny wypis z rejestru sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej;
3) statut;
4) pełnomocnictwo w przypadku jego udzielenia;
5) oświadczenia pełnomocników o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, koniecznych do realizacji zadania;
6) oświadczenie wnioskodawcy, że nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec PFRON i nie był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie;
7) udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach;
8) nazwa, szczegółowy zakres i miejsce realizacji zadania - program merytoryczny przedsięwzięcia oraz listę osób niepełnosprawnych biorących udział w przedsięwzięciu wraz z podaniem stopnia niepełnosprawności oraz miejsca zamieszkania uczestników;
9) udokumentowanie informacji o innych źródłach finansowania realizacji przedsięwzięcia objętego wnioskiem;
10) dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców składają również:

1) zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie;
2) informacje o każdej pomocy innej niż de minimis jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.

Zakłady pracy chronionej:

1) potwierdzona kopia decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej;
2) informacje o kwocie naliczenia oraz sposobie wykorzystania zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku.

Kopie dokumentów przedkładanych do wniosku winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy. Na żądanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć oryginały ww. dokumentów.

Termin i sposób załatwiania:

Termin złożenia wniosku – do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
Po złożeniu wniosku wraz z załącznikami:
1) sprawdzenie pod względem formalnym - informacja dla Wnioskodawcy o uchybieniach i konieczności ich usunięcia w terminie 30 dni;
2) rozpatrzenie wniosku przez Zespół (w miarę posiadania środków);
3) poinformowanie Wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku;
4) podpisanie umowy na podstawie aktualnego kosztorysu dostosowanego do kwoty otrzymanego przyznania;
5) realizacja umowy przez Wnioskodawcę;
6) rozliczenie umowy
.

Miejsce złożenia wniosku:

1) elektronicznie:
System Obsługi Wsparcia sow.pfron.org.pl

2) osobiście:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Wydział Integracji i Rehabilitacji
ul. Leczkowa 1A
80-432 Gdańsk
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 8:00 do 15:00
środa w godzinach od 8:00 do 16:30
piątek w godzinach od 8:00 do 14:00

3) za pośrednictwem poczty:
adres jw.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Integracji i Rehabilitacji
ul. Leczkowa 1A
80-432 Gdańsk

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
2) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Inne informacje:

1) o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych ze środków Funduszu mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:
a) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
b) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
c) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu;
2) wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia;
3) dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy zawartej z udziałem środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu;
4) w związku z faktem, iż dofinansowanie następuje w roku następnym po roku złożenia wniosku oraz po zatwierdzeniu planu podziału środków finansowych na dany rok budżetowy wniosek może wymagać uzupełnienia zdezaktualizowanych informacji i dokumentów;
5) wnioski mogą dotyczyć tylko osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Miasta Gdańska
.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych:

brak

Formularze do pobrania: