artykuł nr 1

DOFINANSOWANIE ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nazwa procedury:

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków PFRON

Sport, kultura, rekreacja i turystyka jest zorganizowaną formą zbiorowej aktywności mającą na celu doskonalenie sił psychofizycznych, stosowana w celu odpoczynku i rozrywki lub poprzez wyjazdy poza miejsce stałego zamieszkania. Przyczynia się do rozwoju zainteresowań, podwyższenia aktywności fizycznej, rozładowania napięcia nerwowego połączonej z elementami wypoczynku, a także uczestniczenia w spektaklach, koncertach, wystawach, muzeach, recitalach, pogadankach, seansach filmowych, itp. oraz rozwijania kontaktów społecznych.

Wymagane dokumenty:

1) wniosek o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki;
2) status prawny i podstawę działania, np. aktualny wypis z rejestru sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej;

3) dane osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy w sprawie (w tym: imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL);
4) pełnomocnictwo w przypadku jego udzielenia;
5) oświadczenia pełnomocników o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, koniecznych do realizacji zadania (jeśli dotyczy;
6) oświadczenie Wnioskodawcy, że nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec PFRON i nie był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie;
7) udokumentowanie posiadania konta bankowego nazwę banku oraz numer rachunku bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach;
8) nazwa, szczegółowy zakres i miejsce realizacji zadania - program merytoryczny przedsięwzięcia;
9) udokumentowanie informacji o innych źródłach finansowania realizacji przedsięwzięcia objętego wnioskiem;
10) kosztorys wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia;
11) dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub działalności związanej z rehabilitacją osób z niepełnosprawnościami przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców składają również:

1) zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie;
2) informacje o każdej pomocy innej niż de minimis jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.

Zakłady pracy chronionej:

1) potwierdzona kopia decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej;
2) informacje o kwocie naliczenia oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Kopie dokumentów przedkładanych do wniosku winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy. Na żądanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć oryginały ww. dokumentów.

Termin i sposób załatwiania:

Termin złożenia wniosku – do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
Po złożeniu wniosku wraz z załącznikami:
1) weryfikacja pod względem formalnym - w przypadku wystąpienia uchybień, w terminie 10 dni od złożenia wniosku MOPR przesyła informację do Wnioskodawcy o konieczności ich usunięcia w terminie 30 dni;
2) w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku MOPR rozpatruje wniosek po kątem formalnym;
3) w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku pod kątem formalnym MOPR informuje Wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia w oczekiwaniu na podjęcie uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zadań, na które przeznaczone będą środki z PFRON w danym roku;
4) po podjęciu ww. uchwały Rady Miasta Gdańska, powołany w MOPR Zespół ds. opiniowania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnościami, opiniuje wniosek w zakresie zasadności dofinansowania, w miarę posiadania środków;
5) w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku w wyżej wymienionym zakresie MOPR informuje Wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia;
6) w przypadku przyznania dofinansowania następuje podpisanie umowy na podstawie aktualnego kosztorysu dostosowanego do kwoty otrzymanego dofinansowania;
7) realizacja umowy przez Wnioskodawcę;
8) rozliczenie umowy zgodnie z jej zapisami
.

Miejsce złożenia wniosku:

Wniosek można wypełnić i złożyć poprzez elektroniczny System Obsługi Wsparcia (SOW).
W przypadku braku możliwości złożenia wniosku w systemie elektronicznym wnioski papierowe można składać osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Realizatora:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Wydział Rehabilitacji Społecznej
ul. Leczkowa 1A
80-432 Gdańsk

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
2) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Inne informacje:

1. O dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych ze środków Funduszu mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:
1) prowadzą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
2) udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania,
3) udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
2. Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60% kosztów przedsięwzięcia.
3. Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku stroną umowy zawartej z udziałem środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
4. W związku z faktem, iż dofinansowanie następuje w roku następnym po roku złożenia wniosku oraz po zatwierdzeniu planu podziału środków finansowych na dany rok budżetowy wniosek może wymagać uzupełnienia zdezaktualizowanych informacji i dokumentów.
5. Wnioski mogą dotyczyć tylko osób z niepełnosprawnością zamieszkałych na terenie Miasta Gdańska
.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych:

brak

Formularze do pobrania: