artykuł nr 1

DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Nazwa procedury
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Sprzęt rehabilitacyjny - to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Wymagane dokumenty:

1) wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny;
2) udokumentowane informacje o innych źródłach finansowania zadania, w tym o posiadaniu udziału własnego;
3) ofertę cenową, fakturę pro-forma lub inny dokument potwierdzający podany przez Wnioskodawcę koszt realizacji zadania (w szczególnych przypadkach Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku może żądać od wnioskodawcy trzech ofert cenowych);
4) aktualny wypis z rejestru sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej;
5) statut;
6) pełnomocnictwo w przypadku jego udzielenia;
7) oświadczenia pełnomocników o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, koniecznych do realizacji zadania;
8) udokumentowanie posiadania konta bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach;
9) oświadczenie Wnioskodawcy, że nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec PFRON i nie był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie;
10) dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych lub działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców składają również:
1) zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie;
2) informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.

Zakłady pracy chronionej składają również:
1) potwierdzona kopia decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej;
2) informacje o kwocie naliczenia oraz sposobie wykorzystania zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku.

Kopie dokumentów przedkładanych do wniosku winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy. Na żądanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć oryginały ww. dokumentów.

Termin i sposób załatwiania:

Termin złożenia wniosku – do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
Po złożeniu wniosku wraz z załącznikami:
1) sprawdzenie pod względem formalnym - informacja dla Wnioskodawcy o uchybieniach i konieczności ich usunięcia w terminie 30 dni;
2) rozpatrzenie wniosku przez Zespół (w miarę posiadania środków);
3) poinformowanie Wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku;
4) podpisanie umowy na podstawie aktualnego kosztorysu dostosowanego do kwoty otrzymanego przyznania;
5) zakup sprzętu przez Wnioskodawcę;
6) rozliczenie umowy.

Miejsce złożenia wniosku:

1) elektronicznie:
System Obsługi Wsparcia sow.pfron.org.pl

2) osobiście:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Wydział Integracji i Rehabilitacji
ul. Leczkowa 1A
80-432 Gdańsk
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 8:00 do 15:00
środa w godzinach od 8:00 do 16:30
piątek w godzinach od 8:00 do 14:00

3) za pośrednictwem poczty:
adres jw.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Integracji i Rehabilitacji
ul. Leczkowa 1A
80-432 Gdańsk

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
2) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Inne informacje:

1) warunki jakie muszą spełnić osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej to:
a) prowadzenie działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku,
b) udokumentowanie posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu;
2) wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia;
3) nie jest finansowany sprzęt medyczny np. pompy insulinowe;
4) dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy zawartej z udziałem środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu;
5) w związku z faktem, iż dofinansowanie następuje w roku następnym po roku złożenia wniosku oraz po zatwierdzeniu planu podziału środków finansowych na dany rok budżetowy wniosek może wymagać uzupełnienia zdezaktualizowanych informacji i dokumentów.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych:
brak

Formularze do pobrania: