artykuł nr 1

DOFINANSOWANIE ZAOPATRZENIA W SPRZĘT REHABILITACYJNY DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, OSÓB PRAWNYCH I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Nazwa procedury
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Sprzęt rehabilitacyjny - to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych mających za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu jej funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Wymagane dokumenty:

1) wniosek o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny;
2) status prawny i podstawę działania np. aktualny wypis z rejestru sądowego lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej;
3) dane osoby upoważnionej do reprezentowania Wnioskodawcy w sprawie (w tym: imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer PESEL);
4) pełnomocnictwo w przypadku jego udzielenia;
5) oświadczenia pełnomocników o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, koniecznych do realizacji zadania (jeśli dotyczy);
6) ofertę cenową, fakturę pro-forma lub inny dokument potwierdzający podany przez Wnioskodawcę koszt realizacji zadania (w szczególnych przypadkach Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku może żądać od Wnioskodawcy trzech ofert cenowych);
7) udokumentowane informacje o innych źródłach finansowania zadania, w tym o posiadaniu udziału własnego;
8) udokumentowanie posiadania konta bankowego, nazwę banku oraz numer rachunku bankowego wraz z informacją o ewentualnych obciążeniach;
9) oświadczenie Wnioskodawcy, że nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec PFRON i nie był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy zawartej z Funduszem i rozwiązanej z przyczyn leżących po jego stronie;
10) informacje o kwotach przyznanych wcześniej środków Funduszu z określeniem numeru zawartej umowy, celu i daty przyznania dofinansowania ze środków Funduszu;
11) dokumenty świadczące o prowadzeniu działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami lub działalności związanej z rehabilitacją osób z niepełnosprawnościami, przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców oraz pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej składają również:
1) zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie obejmującym bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzedzające go lata kalendarzowe albo oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis w tym okresie;
2) informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis.

Zakłady pracy chronionej składają również:
1) potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej;
2) informacje o kwocie naliczenia oraz sposobie wykorzystania zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres trzech miesięcy przed datą złożenia wniosku.

Kopie dokumentów przedkładanych do wniosku winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy. Na żądanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku Wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć oryginały ww. dokumentów.

Termin i sposób załatwiania:

Termin złożenia wniosku – do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.
Po złożeniu wniosku wraz z załącznikami:
1) weryfikacja pod względem formalnym - w przypadku wystąpienia uchybień, w terminie 10 dni od złożenia wniosku MOPR przesyła informację do Wnioskodawcy o konieczności ich usunięcia w terminie 30 dni;
2) w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku MOPR rozpatruje wniosek po kątem formalnym;
3) w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku pod kątem formalnym MOPR informuje Wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia w oczekiwaniu na podjęcie uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zadań, na które przeznaczone będą środki z PFRON w danym roku;
4) po podjęciu ww. uchwały Rady Miasta Gdańska powołany w MOPR Zespół ds. opiniowania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób z niepełnosprawnościami, opiniuje wniosek w zakresie zasadności dofinansowania, w miarę posiadania środków;
5) w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku w wyżej wymienionym zakresie MOPR informuje Wnioskodawcę o sposobie rozpatrzenia;
6) w przypadku przyznania dofinansowania następuje podpisanie umowy na podstawie aktualnego kosztorysu dostosowanego do kwoty otrzymanego dofinansowania;
7) realizacja umowy przez Wnioskodawcę;
8) rozliczenie umowy zgodnie z jej zapisami.

Miejsce złożenia wniosku:

Wniosek można wypełnić i złożyć poprzez elektroniczny System Obsługi Wsparcia (SOW)

W przypadku braku możliwości złożenia wniosku w systemie elektronicznym wnioski papierowe można składać osobiście lub drogą pocztową w siedzibie Realizatora:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Wydział Rehabilitacji Społecznej
ul. Leczkowa 1A
80-432 Gdańsk

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
2) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Inne informacje:

1. Warunki jakie muszą spełnić osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej to:
1) prowadzenie działalności związanej z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
2) udokumentowanie posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
2. Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
3. Nie jest finansowany sprzęt medyczny np. pompy insulinowe.
4. Dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy zawartej z udziałem środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
5. W związku z faktem, iż dofinansowanie następuje w roku następnym po roku złożenia wniosku oraz po zatwierdzeniu planu podziału środków finansowych na dany rok budżetowy wniosek może wymagać uzupełnienia zdezaktualizowanych informacji i dokumentów.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych:
brak

Formularze do pobrania: