artykuł nr 1

DOFINANSOWANIE USŁUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA - PRZEWODNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nazwa procedury:
dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika dla osób niepełnosprawnych

O dofinansowanie na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeżeli usługa umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności – dotyczy osób głuchoniemych i głuchoniewidomych.

Wymagane dokumenty:

1) wniosek o dofinansowanie na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika ze środków PFRON;
2) kopia orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, orzeczenia do celów rentowych lub kopię wypisu z treści orzeczenia (oryginał do wglądu);
3) zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające rodzaj schorzenia lub dysfunkcji oraz indywidualne potrzeby osoby niepełnosprawnej (ze wskazaniem, że wnioskodawca wymaga pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika);
4) dokument potwierdzający wpis do rejestru tłumaczy PJM (Polski Język Migowy), SJM (System Językowo-Migowy), SKOGN (Sposoby Komunikowania się Osób Głuchoniewidomych) - dotyczy wszystkich tłumaczy, którzy mają świadczyć usługi;
5) oświadczenie Wnioskodawcy o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
6) w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej - kserokopię zaświadczenia lub wyroku sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu);
7) w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika - kserokopię pełnomocnictwa notarialnego (oryginał do wglądu).

Termin i sposób załatwiania:

Termin złożenia wniosku – w każdym czasie danego roku.
Po złożeniu wniosku wraz z załącznikami:
1) sprawdzenie pod względem formalnym - poinformowanie wnioskodawcy o uchybieniach i konieczności ich usunięcia w terminie 30 dni;
2) rozpatrzenie wniosku przez (w miarę posiadania środków);
3) poinformowanie wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku;
4) zawarcie umowy;
5) rozliczenie wykonania umowy.

Miejsce złożenia wniosku:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Wydział Integracji i Rehabilitacji
ul. Leczkowa 1A
80-432 Gdańsk


Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
2) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Inne informacje:

1) dofinansowanie może uzyskać jedynie osoba głuchoniema lub głuchoniewidoma, co musi być potwierdzone zaświadczeniem lekarza specjalisty potwierdzającym rodzaj schorzenia lub dysfunkcji oraz indywidualne potrzeby osoby niepełnosprawnej (ze wskazaniem, że wnioskodawca wymaga pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika);
2) wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę usługi;
3) dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON;
4) dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy o dofinansowanie ze środków PFRON, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu;
5) dofinansowaniu nie podlega świadczenie usługi przez tłumacza PJM, SJM i SKOGN w organach administracji publicznej (przez organ administracji publicznej rozumie się ministrów, centralne organy administracji rządowej, wojewodów, działające w nich lub we własnym imieniu inne terenowe organy administracji rządowej zespolonej i niezespolonej, organy jednostek samorządu terytorialnego) oraz w innych jednostkach, które ma nocy przepisów są zobowiązane do zapewnienia dostępu do ww. usług.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych:
brak

Formularze do pobrania: