artykuł nr 1

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON NA PROWADZENIE ZAJĘĆ KLUBOWYCH W RAMACH PROGRAMU "ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ" DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ NA TERENIE MIASTA GDAŃSKA

obrazek

Nazwa procedury:

Dofinansowanie ze środków PFRON na prowadzenie zajęć klubowych w ramach programu „zajęcia klubowe w WTZ” dla podmiotów prowadzących warsztat terapii zajęciowej na terenie miasta Gdańska

Wymagane dokumenty:

1) wniosek o przyznanie środków PFRON;
2) pełnomocnictwo w przypadku, gdy wniosek podpisany jest przez osoby umocowane do reprezentowania Podmiotu prowadzącego WTZ;
3) plan działalności zajęć klubowych, określających między innymi formułę organizacji zajęć klubowych - formę i metody pracy z beneficjentami zajęć klubowych;
4) regulamin organizacyjny zajęć klubowych zatwierdzony przez podmiot prowadzący WTZ określający w szczególności:
a) prawa i obowiązki uczestnika zajęć klubowych, w tym możliwość korzystania przez beneficjenta z dofinansowywanych w ramach programu zajęć klubowych wyłącznie w jednym WTZ,
b) organizację pracy i zajęć;

5) kosztorys;
6) oświadczenia podmiotu prowadzącego WTZ o spełnieniu przez wskazanych we wniosku beneficjentów programu „Zajęcia klubowe w WTZ” warunków określonych w:
a) art. 10f ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, tj. oświadczenia o zatwierdzeniu na liście osób oczekujących do uczestnictwa w warsztacie wskazanych we wniosku beneficjentów oraz że nie rozpoczęli oni terapii w warsztacie - o ile dotyczy,
b) art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, tj. oświadczenia, iż wskazani we wniosku beneficjenci byli uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej i opuścili go w związku z podjęciem zatrudnienia przed 6 czerwca 2018 roku oraz rozpoczęli udział w zajęciach klubowych nie później niż 6 lipca 2018 roku - o ile dotyczy;
c) programie „Zajęcia klubowe w WTZ” i dokumencie procedur jego realizacji;

7) lista uczestników zajęć klubowych;
8) zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS;
9) zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z US.

Termin i sposób załatwiania:

Ustala się dwie odrębne tury naboru wniosków w każdym roku realizacyjnym, który trwa od dnia 1 lutego danego roku kalendarzowego do dnia 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego:
1) I tura: dla zajęć klubowych w WTZ, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (tj. od dnia 1 lutego do dnia 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego), termin naboru wniosków wyznacza się w okresie od dnia 1 do dnia 20 listopada w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji programu;
2) II tura: dla zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia do dnia 31 stycznia danego roku realizacyjnego) oraz w przypadku WTZ prowadzących zajęcia klubowe, w których od momentu zakończeniu terminu pierwszej tury naboru wniosków zwiększyła się liczba beneficjentów, termin drugiej tury naboru wniosków wyznacza się w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 20 czerwca danego roku.
Po złożeniu wniosku wraz z załącznikami następuje:
1) weryfikacja wniosku - informacja o uchybieniach i konieczności ich usunięcia w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku;
2) złożenie przez Realizatora do PFRON wystąpienia o przyznanie środków na realizację programu;
3) po otrzymaniu informacji o sposobie rozpatrzenia wystąpienia przez PFRON nastąpi poinformowanie podmiotu prowadzącego WTZ o rozpatrzeniu wniosku;
4) przygotowanie i zawarcie umowy z podmiotem prowadzącym WTZ w przypadku przyznania środków z PFRON;
5) rozliczenie wykonania umowy.

Miejsce złożenia wniosku:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Wydział Integracji i Profilaktyki
ul. Leczkowa 1A
80-432 Gdańsk

Podstawa prawna:

1. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
2. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Inne informacje:

1. Adresatami programu są podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.
2. Pomoc finansowa w ramach programu udzielana jest adresatom programu ze środków PFRON przez Realizatora.
3. Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez WTZ zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.
4. Przyznane w ramach programu dofinansowanie dotyczy kosztów prowadzenia przez WTZ zajęć klubowych, które mogą obejmować aktywne formy wspierania osób niepełnosprawnych w podjęciu lub utrzymaniu zatrudnienia. Szczegółowy zakres i organizację zajęć klubowych ustala WTZ.
5. Czas trwania zajęć klubowych dla osoby niepełnosprawnej wynosi nie mniej niż 5 godzin miesięcznie.
6. Beneficjentami programu są:
1) osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
2) osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób, których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.
7. W ramach programu Realizator będzie rozpatrywał jedynie wnioski złożone przez warsztaty terapii zajęciowej z terenu miasta Gdańska.
8. Dofinansowanie zajęć klubowych jest przyznawane przez Realizatora ze środków PFRON w formie miesięcznej stawki osobowej, ustalonej przez Zarząd PFRON każdego roku realizacyjnego.

Szczegółowe informacje na temat programu i procedury jego realizacji.

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych:

brak

Formularze do pobrania: