artykuł nr 1

Dane

Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest:

Elżbieta Jastrzębska-Złotoś
e-mail: mopr-iod@gdansk.gda.pl

 

Klauzule informacyjne:

Załączniki:
Klauzula informacyjna dla pracowników 55.500 KB
Klauzula informacyjna dla rekrutacji 47.500 KB
Klauzula informacyjna o monitoringu 36.500 KB
Klauzula informacyjna dla wolontariuszy 52.500 KB
Klauzula informacyjna dla opiekunów prawnych i kuratorów ustanowionych przez Sąd Rejonowy dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych oraz przedstawicieli dla osób nieobecnych 32.500 KB
Klauzula informacyjna dot. przekazania danych osobowych w ramach procedury konkursowej 32.500 KB
Klauzula informacyjna dla powołanego członka Komisji Konkursowej 31.500 KB
Klauzula informacyjna dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 46.500 KB
Klauzula informacyjna - Za życiem 44.500 KB
Klauzula informacyjna dla Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 31.000 KB
Klauzula informacyjna dla kontrahentów (zarządzanie korespondencją) 50.000 KB
Klauzula informacyjna dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 31.000 KB
Klauzula informacyjna z pomocy społecznej art. 13 54.500 KB
Klauzula informacyjna z pomocy społecznej art. 14 48.000 KB
Klauzula informacyjna dot. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - art. 13 52.000 KB
Klauzula informacyjna dot. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - art. 14 49.000 KB
Klauzula informacyjna dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie art. 13 50.000 KB
Klauzula informacyjna dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie art. 14 44.500 KB
Klauzula informacyjna dot. umów cywilno-prawnych 40.500 KB
Klauzula informacyjna dla osób niepełnosprawnych 47.500 KB
Klauzula informacyjna dla osób potrzebujących objętych kwarantanną 29.500 KB
Klauzula informacyjna dotycząca dożywiania dzieci ze szkół 38.500 KB
Klauzula informacyjna dot. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 32.500 KB
Klauzula informacyjna dot. mierzenia temperatury 31.000 KB
Klauzula informacyjna dot. programów z Funduszu Solidarnościowego 40.500 KB
Klauzula informacyjna dla kandydatów do udziału w projekcie aktywizacji zawodowej 39.500 KB