artykuł nr 1

Dane

Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest:

KATARZYNA JASIŃSKA
e-mail: iod@mopr.gda.pl

 

Klauzule informacyjne:

Załączniki:
Klauzula informacyjna dla pracowników 76.335 KB
Klauzula informacyjna dla rekrutacji 93.564 KB
Klauzula informacyjna o monitoringu 93.613 KB
Klauzula informacyjna dla wolontariuszy 112.342 KB
Klauzula informacyjna dla opiekunów prawnych i kuratorów ustanowionych przez Sąd Rejonowy dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych oraz przedstawicieli dla osób nieobecnych 102.175 KB
Klauzula informacyjna dot. przekazania danych osobowych w ramach procedury konkursowej 104.465 KB
Klauzula informacyjna dla powołanego członka Komisji Konkursowej 102.851 KB
Klauzula informacyjna dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 101.436 KB
Klauzula informacyjna - Za życiem 102.371 KB
Klauzula informacyjna dla Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 100.440 KB
Klauzula informacyjna dla kontrahentów (zarządzanie korespondencją) 99.032 KB
Klauzula informacyjna dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 96.067 KB
Klauzula informacyjna z pomocy społecznej art. 13 96.419 KB
Klauzula informacyjna z pomocy społecznej art. 14 97.857 KB
Klauzula informacyjna dot. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - art. 13 99.008 KB
Klauzula informacyjna dot. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - art. 14 97.714 KB
Klauzula informacyjna dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie art. 13 94.721 KB
Klauzula informacyjna dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie art. 14 93.412 KB
Klauzula informacyjna dot. umów cywilno-prawnych 95.559 KB
Klauzula informacyjna dla osób niepełnosprawnych 95.142 KB
Klauzula informacyjna dla osób potrzebujących objętych kwarantanną 101.720 KB
Klauzula informacyjna dotycząca dożywiania dzieci ze szkół 67.032 KB
Klauzula informacyjna dot. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 108.572 KB
Klauzula informacyjna dot. mierzenia temperatury 74.965 KB
Klauzula informacyjna dot. programów z Funduszu Solidarnościowego 99.753 KB
Klauzula informacyjna dla kandydatów do udziału w projekcie aktywizacji zawodowej 95.360 KB