artykuł nr 1

Dane

Inspektorem ochrony danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest:

KATARZYNA JASIŃSKA
e-mail: iod@mopr.gda.pl

 

Klauzule informacyjne:

Załączniki:
Klauzula informacyjna dla pracowników 76.335 KB
Klauzula informacyjna dla rekrutacji 93.564 KB
Klauzula informacyjna dla kontrahentów (zarządzanie korespondencją) 99.102 KB
Klauzula informacyjna dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 96.111 KB
Klauzula informacyjna o monitoringu 93.613 KB
Klauzula informacyjna z pomocy społecznej art. 13 96.405 KB
Klauzula informacyjna z pomocy społecznej art. 14 97.841 KB
Klauzula informacyjna dot. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - art. 13 98.990 KB
Klauzula informacyjna dot. wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - art. 14 97.701 KB
Klauzula informacyjna dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie art. 13 94.788 KB
Klauzula informacyjna dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie art. 14 93.460 KB
Klauzula informacyjna dla wolontariuszy 112.342 KB
Klauzula informacyjna dla opiekunów prawnych i kuratorów ustanowionych przez Sąd Rejonowy dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych oraz przedstawicieli dla osób nieobecnych 102.175 KB
Klauzula informacyjna dot. umów cywilno-prawnych 95.672 KB
Klauzula informacyjna dot. przekazania danych osobowych w ramach procedury konkursowej 104.465 KB
Klauzula informacyjna dla powołanego członka Komisji Konkursowej 102.851 KB
Klauzula informacyjna dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 101.436 KB
Klauzula informacyjna dot. nieodpłatnej pomocy prawnej 67.481 KB
Klauzula informacyjna - Za życiem 102.371 KB
Klauzula informacyjna dla osób niepełnosprawnych 95.063 KB
Klauzula informacyjna dla osób potrzebujących objętych kwarantanną 101.659 KB
Klauzula informacyjna dla Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej 100.440 KB