artykuł nr 1

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, W KOMUNIKOWANIU SIĘ I TECHNICZNYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nazwa procedury:
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnosprawnych

Bariery architektoniczne - wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Bariery techniczne - wszelkie przeszkody wynikają z braku zastosowania lub niedostosowania odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tych barier powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

Bariery w komunikowaniu się - ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Wymagane dokumenty:

1) wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się ze środków PFRON;
2) kopia orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, orzeczenia do celów rentowych lub kopię wypisu z treści orzeczenia (oryginał do wglądu);
3) aktualne zaświadczenie lekarskie, zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności, wystawione nie wcześniej niż 90 dni przed złożeniem wniosku - Wnioskodawca może zostać zwolniony z obowiązku złożenia zaświadczenia lekarskiego, gdy rodzaj schorzenia/niepełnosprawności ma charakter stały oraz został potwierdzony zaświadczeniem wystawionym w terminie wcześniejszym (wypełnionym czytelne, w języku polskim, zgodnie z załącznikiem do wniosku);
4) w przypadku barier architektonicznych zaświadczenie lekarskie dotyczące osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym i mających problemy w poruszaniu się, w stopniu znacznym lub umiarkowanym, wystawione nie wcześniej niż 90 dni przed złożeniem wniosku - Wnioskodawca może zostać zwolniony z obowiązku złożenia zaświadczenia lekarskiego dotyczącego osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym i mającym problemy w poruszaniu się, gdy rodzaj schorzenia/
niepełnosprawności ma charakter stały oraz został potwierdzony zaświadczeniem wystawionym w terminie wcześniejszym (wypełnione czytelnie, w języku polskim, zgodnie z załącznikiem do wniosku);
5) kopie orzeczeń o niepełnosprawności osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (oryginał do wglądu);
6) opinia psychologa z poradni pedagogiczno-psychologicznej lub pedagoga szkolnego (bariery w komunikowaniu się) w przypadku młodzieży uczącej się (na prośbę Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku);
7) prawo do dysponowania lokalem, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych tj. akt notarialny, umowa najmu (oryginał do wglądu);
8) zgoda właściciela lokalu, budynku mieszkalnego, wspólnoty na wykonanie wnioskowanych prac;
9) szkic mieszkania, projekt, kosztorys, pozwolenie na budowę (w uzasadnionych przypadkach);
10) oferty cenowe w przypadku zakupu urządzeń likwidujących bariery w komunikowaniu się i technicznych (w szczególnych przypadkach Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku może żądać od wnioskodawcy kilku ofert cenowych);
11) informacje o innych źródłach finansowania zadania, w tym o posiadaniu udziału własnego;
12) oświadczenie Wnioskodawcy o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
13) w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej - kserokopię zaświadczenia lub wyroku sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu);

14) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osób niepełnosprawnych, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, które zostały wymienione we wniosku.

Termin i sposób załatwiania:

Termin złożenia wniosku – w każdym czasie danego roku.
Po złożeniu wniosku wraz z załącznikami:
1) sprawdzenie pod względem formalnym - poinformowanie Wnioskodawcy o uchybieniach i konieczności ich usunięcia w terminie 30 dni;
2) dokonanie oceny punktowej wniosku;
3) w przypadku wniosków osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków Funduszu likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania oraz w przypadku niektórych wniosków o dofinansowanie likwidacji barier technicznych, powinna zostać dokonana wizja lokalna;
4) zaopiniowanie wniosku przez Zespół ds. opiniowania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON powołanego zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska;
5) rozpatrzenie wniosku przez Zespół (w miarę posiadania środków);
6) poinformowanie Wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku;
7) uzupełnienie wniosku;
8) przygotowanie i zawarcie umowy;
9) realizacja zadania (zakup sprzętu przez Wnioskodawcę, wykonanie prac);
10) rozliczenie wykonania umowy.

Miejsce złożenia wniosku:
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Wydział Rehabilitacji Społecznej
ul. Leczkowa 1A
80-432 Gdańsk

Podstawa prawna:

1) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
2) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Inne informacje:

1) dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się przysługuje oddzielnie na każdy rodzaj zadania;
2) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych przysługuje osobom niepełnosprawnym mającym trudności w poruszaniu się;
3) dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się przysługuje osobom niepełnosprawnym, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z tej niepełnosprawności;
4) dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, jeżeli w ciągu trzech ostatnich lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków PFRON, licząc od początku roku następującego po roku zawarcia ostatniej umowy dofinansowania;
5) wysokość dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia;
6) dofinansowanie ze środków PFRON nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku stroną umowy zawartej z udziałem środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu;
7) do obowiązków wnioskodawcy należy uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi oraz pozwolenia na budowę, a także zapewnienie nadzoru inwestorskiego (w koniecznych przypadkach). Koszty z tym związane ponosi wnioskodawca;
8) w budynkach nowobudowanych lub będących w trakcie prac wykończeniowych nie przewiduje się udzielenia dofinansowania;
9) w kosztach przedsięwzięcia nie uwzględnia się:
a) opłat z tytułu sporządzenia dokumentacji stanowiącej podstawę do wydania pozwolenia na rozpoczęcie przedsięwzięcia,
b) opłat z tytułu sporządzenia dokumentów stanowiących podstawę do wydania zgody na dopuszczenie do eksploatacji urządzeń, jeżeli konieczność takiej zgody wynika z odrębnych przepisów,
c) opłat z tytułu sporządzenia kosztorysów wstępnych i powykonawczych,
d) opłat z tytułu uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi.
Podstawowy katalog sprzętu, urządzeń, robót i innych czynności z zakresu likwidacji barier
Do likwidacji barier architektonicznych dla osób z dysfunkcją narządu ruchu zalicza się w szczególności:
1) budowę pochylni i dojścia do budynku mieszkalnego zapewniającego osobom niepełnosprawnym samodzielny dostęp do lokalu;
2) dostawę, zakup i montaż urządzeń:
a) platformy schodowej,
b) windy krzesełkowej,
c) windy przyściennej,
d) innych urządzeń do transportu pionowego;
3) dostawę, zakupu i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych;
4) likwidację progów i zróżnicowania poziomów podłóg;
5) wymianę wykładziny podłogowej lub posadzki na bezpieczną, jeżeli stwarza trudności w poruszaniu się;
6) przystosowanie drzwi:
a) zakup i montaż drzwi wejściowych o szerokości w świetle ościeżnicy co najmniej 90 cm, pozostałych wewnętrznych minimum 80 cm,
b) zakupu i montażu drzwi przesuwnych,
c) zakupu i zamontowania systemu otwierania drzwi, w tym balkonowych, przyciskiem (dla wnioskodawców o niesprawnych rękach),
d) zakup i montaż zabezpieczenia drzwi (do wysokości 40 cm od podłogi) przed uszkodzeniami mechanicznymi i zainstalowanie ościeżnicy stalowej – wyłącznie dla osób poruszających się ma wózkach inwalidzkich,
e) zakup i montaż okuć do drzwi balkonowych i okien, umożliwiających ich samodzielną obsługę przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim – gdy montaż okuć ze względu na stan techniczny okien i drzwi balkonowych nie jest możliwy – w kuchni i jednym pokoju,
f) zakup i wymiana okien i drzwi balkonowych w przypadkach, o których mowa wyżej, gdy montaż okuć nie jest możliwy;
7) przystosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osoby podyktowane jego niepełnosprawnością, w tym m.in.:
a) wykonanie kącika natryskowego z odpływem w posadzce, z zasłonką lub drzwiami prysznicowymi wraz z baterią prysznicową,
b) wykonanie/wymiana wanny na brodzik z zasłonką lub drzwiami prysznicowymi/kabiną prysznicową wraz z baterią prysznicową,
c) zakup i montaż siedziska kąpielowego lub innego urządzenia ułatwiającego korzystanie z kabiny prysznicowej lub wanny (przy jednoczesnym zakupie i montażu wanny bądź prysznica),
d) zakup i montaż poręczy i uchwytów,
e) wykonanie/wymiana wanny na przystosowaną, jeżeli ze względu na schorzenie nie jest możliwe korzystanie z prysznica lub korzystnie jest utrudnione, np. wanna z otwieranymi drzwiczkami,
f) zakup i montaż lub wymiana umywalki, wc, jeżeli z dotychczas zainstalowanych nie jest możliwe korzystanie lub korzystnie jest utrudnione ze względu na ich niedostosowanie do schorzenia m.in. konieczność podwyższenia lub obniżenia,
g) zakup i montaż baterii umywalkowej, wannowej lub prysznicowej, jeżeli dokonywana jest zmiana położenia instalacji wodno-kanalizacyjnej,
h) zakup i montaż płytek antypoślizgowych podłogowych, ściennych – istnieje możliwość nałożenia limitu w zakresie ilości płytek w uzasadnionych przypadkach,
i) prace związane ze zmianą instalacji wodno - kanalizacyjnej, jeżeli wymagają tego prace,
j) inne roboty budowlane związane z realizacją zadania np.: wyburzenie ścianek, poszerzenie otworów drzwiowych itp.;
8) przystosowanie kuchni do samodzielnej obsługi przez osobę niepełnosprawną w tym:
a) obniżenie i obudowa zlewozmywaka oraz zakup i montaż niskich blatów wysuwanych, umożliwiających dojazd wózkiem inwalidzkim,
b) zakup i montaż ruchomych półek oraz pojemników na specjalnych prowadnicach,
c) zakup i montaż zawiasów umożliwiających otwieranie drzwiczek pod kątem większym niż 90º.
Do likwidacji barier architektonicznych dla osób z dysfunkcją narządu wzroku zalicza się w szczególności:
1) oznakowanie wyposażenia lokalu i ciągów komunikacyjnych odpowiednim kolorem lub fakturą;
2) montaż zabezpieczenia wypełnienia skrzydła drzwi przed stłuczeniem;
3) wymiana wykładziny podłogowej oraz przystosowanie podłoża pod taką wykładzinę, jeżeli stwarza ona trudności w poruszaniu się;
4) likwidacja progów i zróżnicowania poziomów podłogi;
5) wykonanie odpowiedniego oświetlenia;
6) oznakowanie stopni schodów (pierwszego i ostatniego);
7) zakup, dostawa i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych;
8) wymiana drzwi na przesuwane lub harmonijkowe.
Do likwidacji barier technicznych zalicza się w szczególności:
1) dla osób z dysfunkcja narządu ruchu:
a) zakup i montaż sprzętów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych, (np. siedzisko wannowe, wózek toaletowy, krzesło prysznicowe, nadstawka na muszlę ustępową), dokonywany bez przebudowy pomieszczeń,
b) zakup podnośnika wannowego, jezdnego, sufitowego,
c) zakup schodołazu i innych urządzeń do transportu osób na wózkach inwalidzkich,
d) wykonanie instalacji oraz zakup i montaż urządzeń ogrzewania z własnym źródłem ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną (dla osób mieszkających samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną) – jeśli nie istnieje system ogrzewania lub też istniejący funkcjonuje na paliwo stałe,
e) zakup i montaż systemu automatycznego otwierania drzwi garażowych dla osób samodzielnie poruszających się samochodem,
f) zakup łóżka rehabilitacyjnego,
g) zakup i montaż szyn najazdowych umożliwiających podjazd wózkiem inwalidzkim,
h) zakup roweru specjalistycznego (trójkołowy);
2) dla osób niepełnosprawnych niewidomych i niedowidzących:
a) wykonanie instalacji oraz zakup i montaż urządzeń ogrzewania z własnym źródłem ciepła na paliwo gazowe, olejowe lub energię elektryczną (dla osób mieszkających samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną) – jeśli nie istnieje system ogrzewania lub też istniejący funkcjonuje na paliwo stałe,
b) zakup urządzeń do wykrywania przeszkód,
c) zakup urządzeń ułatwiających identyfikację przedmiotów (tester kolorów, etykiety głosowe itp.),
d) zakup tabliczki Hebold’a, przyrządu do podpisywania się,
e) zakup i montaż zabezpieczenia skrzydła drzwiowego z wypełnieniem szklanym,
f) zakup udźwiękowionych lub w inny sposób przystosowanych urządzeń codziennego użytku (termometr, zegarek, waga, ciśnieniomierz, glukometr itp.);
3) dla osób niepełnosprawnych – kobiet po amputacji piersi wraz z pachowymi węzłami chłonnymi:
a) zakup i montaż zmywarki,
b) zakup i montaż pralki automatycznej;
4) dla osób niepełnosprawnych z rozległym porażeniem czterokończynowym zakup urządzenia wspomagającego SAM.
Do likwidacji barier w komunikowaniu się zalicza się w szczególności:
1) dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcja narządu ruchu:
a) zakup bezprzewodowego aparatu telefonicznego lub telefonu komórkowego,
b) zakup zestawu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania (jeżeli jest wymagane);
2) dla osób niepełnosprawnych niewidomych i niedowidzących:
a) zakup zestawu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania (jeżeli jest wymagane),
b) zakup aparatów telefonicznych dostosowanych do obsługi przez osoby niewidome (w tym z klawiaturą brajlowską lub powiększoną, program udźwiękawiający),
c) zakup radia, magnetofonu, radiomagnetofonu, wieży CD,
d) zakup dyktafonu,
e) zakup lup i powiększalników,
f) zakup urządzeń lektorskich,
g) zakup nawigatorów dźwiękowych,
h) zakup urządzeń brajlowskich, linijki brajlowskiej itp.;
3) dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu słuchu:
a) zakup zestawu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania (jeżeli jest wymagane),
b) zakup faxu, telefaxu, tekstofonu, videofonu,
c) zakup i montaż specjalistycznej sygnalizacji świetlnej,
d) wyposażenie urządzeń np. dzwonka do drzwi, aparatu telefonicznego w sygnalizację świetlną,
e) zakup budzików świetlnych i wibracyjnych, np. czujnik płaczu dziecka,
f) zakup i montaż wzmacniacza do aparatu telefonicznego,
g) zakup przenośnych indywidualnych wzmacniaczy dźwięku, słuchawek, mini pętli induktofonicznych,
h) zakup urządzeń wspomagających odbiór dźwięku z telewizora lub radia (przewodowych i bezprzewodowych),
i) zakup indywidualnych urządzeń akustycznych przybliżających dźwięki;
4) dla osób niepełnosprawnych z innymi rodzajami niepełnosprawności zakup zestawu komputerowego i specjalistycznego oprogramowania (jeżeli jest wymagane).

Informacje na temat opłat skarbowych lub administracyjnych:
brak

Formularze do pobrania:

Załączniki:
Oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym100 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym150 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek lekarski o udzielenie dofinansowania na likwidację barier technicznych40 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek lekarski o udzielenie dofinansowania na likwidację barier technicznych250 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek lekarski o udzielenie dofinansowania na likwidację barier architektonicznych43 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek lekarski o udzielenie dofinansowania na likwidację barier architektonicznych248 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek lekarski o udzielenie dofinansowania na likwidację barier w komunikowaniu się41 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek lekarski o udzielenie dofinansowania na likwidację barier w komunikowaniu się288 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnosprawnych151 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnosprawnych234 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Karta oceny - bariery techniczne66 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Karta oceny - bariery techniczne102 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Karta oceny - bariery w komunikowaniu się71 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Karta oceny - bariery w komunikowaniu się104 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Karta oceny - bariery architektoniczne70 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Karta oceny - bariery architektoniczne106 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer
Kosztorys dotyczący likwidacji barier architektonicznych w pomieszczeniach sanitarnych123 KBOtwórz plik w Google Docs - Viewer